Lønnsom investering KS hadde et mål om at kommunene stiller med én lærlingplass per tusen innbyggere. Gran kommune i Oppland har 13.000 innbyggere og 30 lærlinger. Hvorfor? Fordi det er en god investering i framtida. Tekst: KRISTIN N. EGGEN og PER FLAKSTAD Foto: ERIK M. SUNDT – Kommunene konkurrerer på lik linje med alle andre om dyktige fagfolk. Industri- og håndverksbedrif- ter har lenge skjønt at de må ta inn lærlinger for å rekruttere folk. Nå må kommunene komme etter, sier bedriftspedagog Ragnhild Hegge, som har ansvaret for lærlingord- ningen i Gran kommune. – Det burde bli en selvfølge for enhver kommune å ta inn ungdom- mer og gi fagutdanningen deres en kvalitet og et innhold som gjør at kommunen får fagfolk som ikke bare er dyktige, men som også har gode lokale kunnskaper og er godt kjent med systemer og strukturer på arbeidsplassen sin, sier Heggen. Investering – Dessverre er det mange kommuner som bare ser utgiftssiden ved lærling- ene. For oss handler regnestykket om å betale i starten, og så få tilbake det som er investert etter hvert. Det er ikke slik at vi skal tjene penger på lærlingene våre, men når vi legger inn i totalen at vi rekrutterer motiverte og dyktige folk, så mener jeg dette er en lønnsom investering, fortsetter hun. – Regnestykket er enkelt: Du anset- ter en lærling innenfor for eksempel helse og omsorg, eller barne- og ungdomssektoren. Kommunen beta- ler for ham eller henne det første året, og regnestykket går kanskje i minus, selv om et par ekstra hender i arbeidet er et verdifullt tilskudd til arbeidsstok- ken. Når de føler seg trygge nok og sikre på at de mestrer oppgavene, kan de også gå inn og erstatte vikarer, og på den måten spare arbeidsgiveren for utgifter. – Det blir verdiskaping og opp- læring hånd i hånd, sier Heggen. – Vi har valgt å gi 50 prosent av tarifflønn fra første dag. Da er det lettere for lærlingen å planlegge studieløpet sitt, og kanskje til og med oppleve at det er en lønn å leve av, i alle fall når man får borteboerstipend fra Lånekassen. Vi tar imot lærlinger fra nabokommunene, og de som ønsker kan leie hybel i et hybelhus som kommunen eier, legger hun til. Framtidas modell – Som de fleste landkommuner, får Gran en stadig eldre befolkning. Vi trenger flere hender innen pleie og omsorg, og det er viktig med en aktiv rekrutteringspolitikk, mener Heggen. – Nettopp derfor er dette med lærlinger en viktig del av kommunens strategi. De unge får fullført en fagut- danning, og vi håper de velger sin arbeidsplass i hjemkommunen, med alt det betyr av verdiskaping i en kommune som Gran. – Jeg mener bestemt at dette er en modell for framtida, selv om mange kommuner ennå ikke har utviklet en tradisjon for å rekruttere framtidas innbyggere og kommunalt ansatte gjennom lærlingordningen, sier Heggen. Dyktig ungdom Ragnhild Heggen klarer knapt å skjule sin beundring for lærlingene hun har ansvar for: – De er så dyktige! Vi har nesten ikke stryk når folk går opp til fagprø- ven. – Vi samler dem fagvis en gang i måneden, der de kan komme sammen og jobbe systematisk i forhold til opplæringsmalene, og der de får hjelp til å se sammenhengen mellom teori og praksis. – I de fleste fagene bruker vi opplæ- ringsbok, men i barne- og ungdoms- faget bruker vi mappemodellen, som etter min mening er et meget godt verktøy til å dokumentere og vurdere den opplæringen som blir gitt, sier Heggen. Når de to årene er over, alle modu- lene og prosjektoppgavene er gjennomført, mappen godkjent og fagprøve bestått, får han eller hun fagbrev og kan gå rett inn i jobb, eller fortsette med påbygning i skole for studiekompetanse til høgskole eller universitet. – Men bare se! Ragnhild Heggen finner fram en av mappene. En grun- dig samling dokumentert kunnskap, noe studenten selv har samlet og vurdert. Sånn skal det gjøres! Og ganske riktig: Alle modulene er dokumentert og gjort rede for. Hvem er det som klager over dagens ungdom? Fagbladet 3/2007 > 35 fbaargang2007 fbseksjonKIR