FOKUS nesten ingen å gå av med AFP ved 62 års alder. EN FERSK UNDERSØKELSE av kommunale lederes syn på eldre arbeidstakere (KLP 2006), fortel- ler at åtte av ti ledere mener det ikke er nok bemanning til å tilrettelegge for eldre, og like mange mener at de ikke hadde budsjett til å gjøre det. Hvis det blir nødvendig med nedbeman- ning, vil nesten halvparten anbe- fale eldre ansatte å søke AFP. Selv om rådkvinnens historie viser at det kan finnes mulighe- ter også med dagens budsjetter, er ledernes handlingsfrihet ofte begrenset av trang kommune- økonomi. Statlige ledere er ikke anner- ledes enn de kommunale. Staten «moderniserer og fornyer» gjennom nedbemanning. Og nedbemanningen skjer som i kommunene blant annet ved å anbefale de eldste å slutte. Hvis de ikke slutter frivillig, kan de bli oppsagt og tvangspensjonert. Som ansatte i Arbeidstilsynet møter vi mange av dem som blir parkert på et sidespor, frosset ut eller bare glemt etter omorgani- seringen. De passer ikke i «det nye konseptet» eller hva det nå kalles. Det er hensynsløst å la folk avslutte arbeidslivet på den måten. Det blir ikke lettere for dem når ministrene, deres øverste arbeidsgiver, stadig gjentar hvor viktig det er for samfunnet at de eldre står lenger i jobb. – Det aller viktig- ste, sa rådkvinnen, var at vi i handling viste «seniorene» at vi faktisk mente det på alvor. ARBEIDSMILJØLOVEN fastslår at ved organisering av arbeidet plikter arbeidsgiver å ta hensyn til den enkelte arbeidstakers alder. Arbeidstakerne skal få tilgang på nødvendige hjelpe- midler for å hindre uheldige fysiske eller psykiske belast- ninger. Dersom en arbeidstaker får redusert sin arbeidsevne, plikter arbeidsgiver – så langt det er mulig – å legge til rette for at arbeidstakeren skal kunne fort- sette sitt vanlige arbeid. Arbeids- giver plikter på samme måte å legge til rette for at personer som ellers ville være hemmet i utførelsen av vedkommende yrke, kan få innpass på arbeids- plassen. Fagbladet 3/2007 > 37 Illustrasjonsfoto: Henrik Saxgren/Samfoto fbaargang2007 fbseksjonKIR