SEKSJONSLEDER Samarbeid med Utdannings- forbundet Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) har hatt flere møter med Utdanningsforbundet med sikte på å sette fokus på SFO og utvikle en felles politikk på området. Det er planer om et felles arbeidsseminar til høsten og ut- sendelse av en felles brosjyre med viktige tema til drøfting om hvor- dan skolefritidsordningen skal fungere.    JD Samling for kirkeverger Mange kirkeverger (administrative ledere innenfor Den norske kirke i hver kommune) er organisert i Fagforbundet. Men det kan godt bli flere. SKKO inviterer derfor til en samling for kirkeverger på Værnes 26. april. Ta kontakt med Trygve Natvig i forbundet sentralt for mer informasjon.    JD Arbeidsgiver- ansvar i kirka Framtidig organisering av arbeids- giveransvar i den norske kirke er et viktig tema i forlengelse av stats- kirke-diskusjonen. Fagforbundet deltar i et utvalg som arbeider med disse spørsmålene. Utvalget vil gjøre seg ferdig med sin rapport like etter sommeren. Fagforbundet har som utgangspunkt at det må bli én felles arbeidsgiver for alle lokalt ansatte i Den norske kirke. JD colourbox.com Barnehagedagen Barnehagedagen arrangeres 20. mars 2007 . Fagforbundet er med på en rekke arrangementer rundt om i landet. Barnehagedagen 2007 skal synliggjøre den gode barneha- gen og barnehagenes arbeid for å oppfylle den nye rammeplanen. Derfor er slagordet Vi har en plan! Barnehagedagen ble arrangert første gang i 2005. Materiell skal nå være kommet fram til de som har bestilt.    JD Bibliotekhøring Bibliotekutredningen – Biblio- tekreform 2014 – er nå på høring. Det er tre elementer som Fagforbundet mener er viktigst: • Felles nasjonale digitale tjenester. • Norgesbiblioteket – nettverk av bibliotek i Norge. • Kompetanseutvikling for ansatte. Seksjonene i fylkene har fått utredningen. Sjekk hjemme- sida til SKKO – www.fagfor- bundet.no/skko – for mer informasjon.    JD Fortsatt medlemsøkning Medlemmene fortsetter å strømme til Fagforbundet. I januar hadde forbundet 2154 innmeldinger. Totalt antall medlemmer er nå 291.155, og av dem er 190.686 yrkesaktive. Siste måned er det en økning på 882 totalt og 493 yrkesaktive medlemmer. Også LO opplever en medlemsøking for første gang på flere år. PF Gratulerer med Barnehagedagen! Tirsdag 20. mars markerer vi Barnehagedagen for tredje år på rad. Det er en dag for samarbeid og for å vise fram det gode arbeidet i barnehagene over hele landet. I år samles barn, for- eldre og ansatte under slagordet «Vi har en plan!». Og planen, det er den nye rammeplanen. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1. august i fjor, og legger grunnlaget for oppgaver og akti- viteter i barnas hverdag. Den legger stor vekt på innhold og kvalitet, og stiller tydelige krav til de ansatte. Kvalitet i barne- hagen ligger i møtet mellom de ansatte, barna og foreldrene. METTE HENRIKSEN AAS «Kvalitet i barnehagen ligger i møtet mellom de ansatte, barna og foreldrene, og det er de ansatte som kan få sving på et slikt sam- arbeid.» For å få til enda bedre barnehager, må samspillet utvikles, og det er de ansatte som kan få sving på et slikt samarbeid for kvalitet. Dagens barnehager utvikler seg i en flerkulturell og sammen- satt virkelighet. Samtidig skal det pedagogiske innholdet tilpas- ses hvert enkelt barns nivå og behov. Derfor må det være folk med variert bakgrunn og utdanning i stillingene. Vi ser like ofte at de gode initiativene kommer fra erfarne barnehageansatte som fra lærlinger med ny inspirasjon. Men det må også gjøres mer for å rekruttere ansatte fra minoritetsgrupper og for å få menn til å bli i barnehageyrket. Relevant praksis må få fullverdig godkjenning som kompetanse. Førskolelærere er viktige, men den gode barnehagen rommer så mye mer. Også barne- og ungdomsarbeiderne er fagfolk som fortjener en definert rolle i barnehagen. Og alle ansatte skal få faglig oppdatering. Det styrker barnehagedagens innhold, men gir også økt yrkesglede. Den 20. mars legger vi motstridende meninger mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og KFO til side, og går sammen om det vi er enige om: De ansatte har nøkkelen til den gode barnehagen. God Barnehagedag! 38 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR