KRONIKK Selv om Folketrygden dekker de fleste kostnader ved syke- fravær, så dekker arbeidsgiver kostnadene i arbeidsgiverperio- den – samt at sykefravær kan føre til produksjonstap for bedriftene. Dette er også noe av bakgrunnen for et av forslagene fra det såkalte Sykefraværsut- valget som ble ledet av statsmi- nister Stoltenberg. Det førte til ekstrabevilgninger på om lag 600 millioner kroner til syke- husene for å redusere sykefra- været ved redusert ventetid for yrkesaktive. Men så lenge det er helsekøer og ventelister, vil det dukke opp et marked for å kjøpe seg ut av køen, noe de siste års vekst i private behandlingstilbud klart viser. En del av de nye «friske» 600 millioner helse- Illustrasjon: Per Ragnar Møkleby kronene fra Stoltenberg vil finansiere en del flere behand- linger ved private sykehus, selv om vi rødgrønne ikke liker det. MANGE UTTRYKTE bekym- ring – deriblant Fagforbundet – for at sykehusreformen ville føre til et mer privatisert syke- hustilbud, og vi så raskt klare tegn til dette etter at reformen «Forsikrings- ordningen skapte en vridning mot økt bruk av det private marked for spesialisthelse- tjenester.» trådte i kraft. For fag- og arbei- derbevegelsen har lik rett til helsetilbud alltid vært et sentralt politisk mål. Når tilgangen til private sykehustilbud vil være avhengig av den enkeltes privat- økonomi (inkl. forsikringsord- ninger), er det god grunn til å sette på varselslampene. Private helsetilbud vil øke i omfang om stadig flere tegner private helse- forsikringer. Kritikken mot at noen kom- muner valgte å tegne slike forsikringer, var at dette var å snike i helsekøen. Nå var det ikke lenger bare den enkeltes lommebok som kunne sikre raskere (bedre)sykehusbehand- ling for noen utvalgte, men også størrelsen på lokalsamfunnets kommunekasse. Ansvarlige helsepolitikere må alltid ha fokus på om offentlige sykehus til enhver tid utnytter sin kapasitet for å sikre kortest mulig ventetid og færrest mulig sykedager. Det er god samfunns- økonomi og den beste forsikring mot at det norske markedet for helseforsikringer skal nå samme nivå som i våre skandinaviske naboland. Fagbladet 3/2007 > 57 fbaargang2007 fbseksjonKIR