BARE SPØR!    Redigert av EVEN TØMTE Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørs- mål og svar. Brev som ikke kom- mer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anled- ning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fag- konsulenter. Hvis du får problemer på arbeids- plassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inklu- dert Arbeidsmiljø- loven og Ferieloven GUNLAUG STRØNEN BEDRIFTSSJUKE- PLEIER Erfaring fra arbeid innen HMS (helse, miljø, sikkerhet). HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 3/2007 Kan jeg bestemme når jeg skal ta sommerferie? SPØRSMÅL: På jobben hos oss er det alltid en del uenigheter ang. når vi kan ta ferie. Jeg har hørt at jeg har krav på å vite ganske lang tid i forveien når jeg kan ta sommerferien min. Er det riktig? Nå pleier jeg aldri å ta ut all ferien om sommeren og lurer på om det er noen regler om når jeg må avtale å ta ut resten? Hilsen en som er oppgitt over hvor mye tid som går med til å krangle om ferieavviklingen! SVAR: Det er arbeidsgiver som i god tid før ferietiden skal drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Blir ikke partene enige, har arbeids- giver rett til ensidig å bestemme tiden for ferie innenfor de gren- ser som gjelder for avvikling av både hovedferie og restferie, jf. ferieloven §6. Arbeidstaker kan kreve å bli fortalt om denne feriefastset- tingen tidligst mulig og senest Om fleksilån SPØRSMÅL: Jeg og min mann vurderer å ta et opp et fleksilån. Enkelte i familien har advart oss mot å binde økonomien resten av livet. Hvilket råd vil dere gi oss? Signe B., Oslo SVAR: Fleksilån er den lånetypen som vokser raskest i Norge, og to måneder før ferien tar til, med mindre særlige grunner er til hinder for dette. Dette gjelder både for hoved- ferien og restferien for arbeids- takere under 60 år. Arbeidsta- kere over 60 år har rett til å bestemme tidspunktet for avvik- ling av ekstraferie med mindre annet er avtalt. Dette innebærer at det forsatt er arbeidsgiver som har retten til kommer til å etablere seg som «den vanlige måten å etablere et boliglån». Et fleksilån er en konto der man får en gitt trekkramme garantert av boligformuen – i praksis maks 60 prosent av boli- gens takst. Om boligen har en takst på to millioner kroner, kan man trekke opp til 1,2 millioner. Dere får med andre ord innvil- get en ramme, der man kun betaler rentene for det som til enhver tid er trukket. Det er ingen tvil om at låne- å fastsette ferietidspunktet både når det gjelder hovedferie og restferie, og at underretning om slik ferie skal gis senest to måneder før. I praksis er det imidlertid normalt slik at spesi- elt restferien blir opp til den enkelte, men at tidspunktet må klargjøres med arbeidsgiver innen rimelig tid. Thrine Skaga typen krever disiplin, og vi an- befaler ikke at man bruker mid- lene kortsiktig på rent forbruk. Endringen i tenkesett er at vi nå aksepterer at boligformuen frigjøres via en låneordning, fremfor tanken om å kvitte seg med gjeld på kortest mulig tid. Fleksilånet gir nye muligheter for de som ønsker økt fleksi- bilitet, samtidig som de har økonomi til å dekke de rente- utgiftene som oppstår – også dersom rentene øker. Thoralf Granerød, Sparebank 1 fbaargang2007 fbseksjonKON