ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Hjelp, jeg har blitt verneombud! Hvor mye kan jeg jobbe? SPØRSMÅL: Jeg har nettopp blitt valgt som verneombud, derfor lurer jeg på et par saker. Hvor kan jeg få opplæring i hva jeg skal gjøre i min nye rolle? Hva er mine oppgaver og ansvar som verneombud? Verneombudet skal samar- beide med ledelsen, men jeg har ikke inntrykk av at lederen her har så mye kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dessuten har det vært en del utskiftning av ansatte, blant annet han som var verneombud tidligere. I de tre årene jeg har jobbet her, har jeg ikke sett at HMS har vært et prioritert område, men jeg er interessert i dette og har lyst til å gjøre en god jobb. Dess- uten har jeg jobbet på andre arbeidsplasser der det har vært mer fokus på HMS, og det synes jeg fungerte bra. Kan jeg få opp aktiviteten på HMS-området tror du? Vennlig hilsen nyvalgt verneombud SVAR: Det finnes mange aktører som har opplæring av verneom- bud, men det er avhengig av hvor i landet du bor. I arbeids- miljøloven står det at «arbeids- giver skal sørge for at verneom- bud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte». Det vanlige for nyvalgte verne- ombud er å ta et 40-timers kurs. Altså en ukes kurs, ofte fordelt på to uker med to + tre dager. Mange fagforeninger og bedriftshelsetjenester tilbyr slike kurs, i tillegg til andre kursar- rangører. På 40-timerskurset lærer du om dine oppgaver og ansvar. I SPØRSMÅL: Jeg er en sprek pensjonist som ofte får tilbud om å jobbe ekstra. Hvor mye kan en pensjonist/- uføretrygdet jobbe uten at det går ut over pensjonen? Dette spørsmålet har jeg stilt til flere instanser, men jeg har fått uklare svar. Kan dere oppklare dette? Pensjonistmedlem SVAR: Vårt svar på ditt spørsmål må bli av generell karakter. En Oppsigelse i studiepermisjon korte trekk betyr det at du skal «ivareta arbeidstakernes interes- ser i saker som angår arbeids- miljøet», som det står i arbeids- miljøloven. Skaff deg en arbeids- miljølov og les fra §6-2, der det står en enkel «oppskrift» på hva som er verneombudets opp- gaver. Ditt inntrykk er at ledelsen mangler kunnskaper om HMS. Nå er det heldigvis kommet en ny bestemmelse i arbeidsmiljø- loven som sier at «arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsar- beid». Hvis ikke arbeidsgiveren vet dette, kan du informere om det. Du spør om jeg tror du kan få opp aktiviteten på HMS-områ- det. Mitt svar er at det kan du helt sikkert, men ikke alene! Først må du og ledelsen gå på kurs, så må dere bli enig om hvordan dere skal samarbeide om disse spørsmålene. Deretter må du/dere involvere så mange som mulig av de andre på arbeidsplassen. Kanskje dere har en bedriftshelsetjeneste som kan bistå dere med kunnskaper og veiledning? For å lykkes i arbeids- miljøarbeidet, er det viktig at mange bidrar og samarbeider. Du skal ivareta arbeidsta- kernes interesser, men arbeidsgiveren er ansvarlig for at dere har et «fullt forsvarlig arbeids- miljø». Lykke til med ditt viktige nye verv! Gunlaug Strønen uførepensjonist/alderspensjo- nist kan ha en inntekt på 1G (for tiden 62.892 kroner) per år uten at dette går ut over pensjonen. Inntekt som uførepensjonist kan imidlertid først skje etter at en har mottatt uførepensjonen fra folketrygden i ett år. Mellom 67 år og 70 år kan en tjene opptil 2G. Etter 70 år kan en tjene ubegrenset. SPØRSMÅL: Jeg har tenkt å gå tilbake til skolebenken og fullføre en utdannelse jeg påbegynte for lenge siden. Jeg har fått innvilget permi- sjon fra jobben min, men nå lurer jeg litt på om jeg må tilbake i jobben dersom jeg sier opp mer enn tre måneder før studiepermisjonen løper ut? Hilsen Lotte SVAR: Det er ingen som kan kreve at du skal avslutte skole- gangen for å utføre arbeid i tre måne- ders oppsigelsestid dersom du sier opp med virkning i permisjonsperi- oden. Unntak kan tenkes dersom du og din arbeidsgiver gyldig har avtalt spesiell bindingstid eller liknende. Thrine Skaga    > Fagbladet 3/2007 > 25 Hanne Madsen fbaargang2007 fbseksjonKON