SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Revisjonsstrid Politikere fra Ap og felleslista SV/RV i Nøtterøy kommune vil få undersøkt om anbudsrunden rundt kommune- revisjonen er lovlig. 28 > Satser på lærlinger Gran kommune i Oppland investerer for framtida. En egen bedriftspedagog har ansvaret for 30 lærlinger i ulike yrkes- grupper. 30 > Eldre kan og vil Fokus-forfatteren mener det er få grep som må til for å få eldre arbeidstakere til å trives i jobben og til å ville stå lenger i jobb. 36 > Kvinner sykere av inneklimaet Dobbelt så mange kvinner som menn blir syke på grunn av dårlig inneklima på arbeidsplassen. En av fem kvinner og en av ti menn får plager. Unøyaktig om revisjon I forbindelse med et dokument 8- forslag fra Frp om skjerpede krav til revisorers uavhengighet i kommu- nal sektor, sendte Fagforbundet et brev til saksordfører i kommunal- og forvaltningskomiteen med syns- punkter som innspill i saksbehand- lingen. Forbundets oppfatning er blant annet at Fremskrittspartiets frem- stilling i dokument 8-forslaget er både upresis og unøyaktig, samt at det fremmes udokumenterte påstander som gir en situasjons- beskrivelse ulik virkeligheten. Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet er glad for at kommunal- og forvaltningskomi- teen flertall nå har vedtatt ikke å bifalle Frps forslag om skjerpede krav til revisorers uavhengighet i kommunal sektor. FH 1000 flere læreplasser I fjor ble det formidlet 12.000 lære- plasser, noe som er ett tusen flere enn året før. Kunnskapsminister Øystein Djupedal har understreket at det er viktig at det offentlige tilbyr flere læreplasser. Regjeringen bestemte i oktober i fjor at alle departementer og underliggende etater skal arbeide for å ta inn flere lærlinger. VeV – Sannsynligvis reagerer kvinner raskere på kjemiske stoffer enn menn. Andre sosiale årsaker forklarer ikke forskjellen, sier Knut R. Skulberg, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Støvbombe Tørr og tett luft, for mye støv, for høy temperatur og stråling fra pc-en er de vanligste årsakene til at arbeidstakere blir syke på jobb, konkluderer Skulberg i avhand- lingen. – Gamle dataskjermer er ofte en støvbombe. Disse har gjerne et statisk felt som tiltrekker seg støvpartikler. Ansik- tet til brukeren er da spesielt utsatt. Flatskjer- mer trekker derimot ikke til seg så mye støv, forteller Skulberg. Renhold viktig Dårlig rengjøring forverrer plagene. Flere faktorer avgjør hvor effektiv denne er: hvor ofte kontoret rengjøres, hvordan, med hvilke midler og hvor ryddig rommet er, slik at renholderen slipper til over alt. Generelt får en fjernet partikler mer effektivt ved renhold enn ved ventilasjon. God ventilasjon gjør likevel også mye med inneklimaet. Basisutskiftning av lufta fjerner en del forurensning. Tekst: VEGARD VELLE Som ledd i doktorgradsopp- gaven «Inneklima- ets betydning for folkehelsen», testet Skulberg ut åtte større kontorbedrif- ter i Oslo. Han målte plagene hos de ansatte og sjekket ut renholdet og ventilasjo- nen i lokalene. Kvalme og irritert hud Kvinner har størst sjanse for å få plager, dernest allergikere. – Mange rammes av helsepro- blemer som skyldes innemiljøet, og enkelte har plager opptil flere ganger i uka, sier Skulberg. Plagene folk får er irritasjon og smerte i huden, tørrhet og smerte i øynene, tett eller irritert slim- hinne i nese og svelg eller tretthet, kvalme, hodepine og konsentra- sjonsvansker. I tillegg til nedsatt helse, sliter mange med redusert yteevne på jobb. «Gamle data- skjermer er ofte en støvbombe.» Knut R. Skulberg, forsker Fagbladet 3/2007 > 27 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON