AKTUELT Vil styrke internkontrollen – Vi burde hatt dobbelt så mye internrevisjon som i dag. Det ville lønne seg krone for krone. Færre misligheter gir oss også et bedre omdømme, sier Bjørn Røse, konstituert kommunaldirektør i Oslo kommune. – Enkelte later til å tro at det er en motsetning mellom kontroll og tillit. Dette er det reneste sludder. Kontroll er ikke en fiendtlig hand- ling, men er å vise omsorg for medarbeidere som kan bli fristet i et svakt øyeblikk, uttalte konstitu- ert kommunaldirektør Bjørn Røse i Oslo kommune på en høring i Oslo rådhus nylig. Også lederen for kommunere- visjonen i Oslo, Johnny Pedersen, og lederen for kontrollutvalget i Oslo, Frode Jacobsen, mener det må satses mer på internkontroll. – Sett av mye mer penger til å granske misligheter. Vi har ikke noe annet valg, sier Jacobsen. Så langt har kommunerevisjo- nen bedt om og fått innvilget 5000 timer ekstra i årets første halvår til å avdekke misligheter. Kravet kommer samtidig med at Merete Agerbak-Jensen, byråd for byutvikling, innrømmer at kontrollrutinene er for dårlige. Tar korrupsjonen på alvor Oslo kommunes nylige korrup- sjonshøring hadde til hensikt å vise at kommunen tar korrup- sjonsproblemet på alvor. I tillegg ønsket kommunepolitikerne å få gode innspill til hva en kan gjøre for å hindre korrupsjon. Bakgrunnen er den såkalte Murud-skandalen, der tidligere eiendomssjef Frank Murud og flere medhjelpere, tilknyttet Undervisningsbygg i Oslo, er siktet for underslag av ca. 100 millioner kroner. Nye misligheter – For noen få år siden var det bare Eva Joly og Jan Borgen som mente at korrupsjon var et økende problem i Norge. Selv var jeg sterkt uenig dette, innrømmer Frode Jacobsen. Etter at Oslo kommune begynte å rydde opp i mislighe- tene, har henvendelser om uryd- digheter strømmet inn. Da Frode Jacobsen gikk ut i Aftenposten med oppfordring om å tipse direkte på hans private telefon- nummer, fikk han i løpet av kort tid 25 nye og konkrete innspill om misligheter i kommunen. Ny anonym varslingsordning En rekke nye tiltak mot mislighe- ter skal settes ut i livet: en sentral, anonym varslingsordning, en vær-åpen-plakat for forvaltningen, holdningsskapende arbeid, nye nettverksmøter for å avdekke mislighold, registrering av de ansattes verv og interesser utenom jobben, nye instrukser for kjøp og salg og en ny anskaffel- sesportal hvor alle kjøp over 50.000 kroner registreres. – Det er to grunnleggende måter å hindre tyveri på: enten å lære barna at det er galt å stjele eller å låse ned verdisakene. Begge deler er nødvendig, både å høyne den etiske bevisstheten og å passe på verdiene, mener finansbyråd Andre Støylen. Tekst: VEGARD VELLE Donald Duck kjemper for miljøet Funksjons- hemmet i arbeid LO og NHO har laget en veileder for bedrifter som ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funk- sjonsevne. Sammen har de laget en perm med råd til bedrifter som ønsker å ansette eller beholde funksjonshemmede i bedriften. Hovedtema i permen er ledere, med- arbeidere og myndighetenes virkemidler, rettigheter og ansvar. Permen kan bestilles fra LO. Kontakt er Ellen Retteråsen som treffes på 23 06 16 51 eller ellen.retterasen@lo.no KES Avsløringer og nye oppfinnelser beskjeftiger Donald Duck i et spesi- alnummer som kom ut i januar. Originale og morsomme historier om kildesortering og miljø skal brukes for å informere skolebarn. I bladet kan vi lese mer om hvor- dan Donald avslører Nabo Jensen som miljøsynder, om hvordan Petter Smart hjelper ordføreren å bli kvitt Andebys søppelfjell, og om hvordan hakkespettene Ole, Dole og Doffen oppdager noen svært så hissige fisker i den forurensete Svartsjøen. Retursamarbeidet LOOP og Avfall Norge har i samarbeid med Egmont Serieforlaget gitt ut bladet, som har et opplag på 100.000 eksemplarer Bladet skal være belønning for besøk på gjenvinningsstasjonen eller at barna har vært med på å kildesortere og gjenvinne noe, for eksempel skolemelk-kartonger eller panteflasker. Skoler og barnehager kan bestille Donald-bladet sammen med LOOP Miljøskole-hefter hos kommunen eller nærmeste avfallsselskap.    JD Fagbladet 3/2007 > 29 Illustrasjon: Arild Midthun/copyright Disney fbaargang2007 fbseksjonKON