SEKSJONSLEDER Flere oppgaver for skolesekretærene Seksjon kontor og administrasjon har i januar og februar gjennomført en liten undersøkelse blant skole- sekretærene. Målet var å få fram endringer i deres arbeidsoppgaver de siste ti årene. Ikke overraskede er det betyde- lige endringer i deres arbeidsopp- gaver og også i arbeidsmetoder. Undersøkelsen gjenspeiler denne periodens overgang fra manuelle til digitale systemer. Endringene i administrasjonsstrukturen gir seg også utslag i nye oppgaver. Kommuner som har fått en flatere struktur, og dermed overført mer ansvar til den enkelte skole, har også gitt skolesekretærene flere og endrede oppgaver. Budsjettarbeidet er et av de nye områdene. Når det gjelder opplæring, så ser det ut til at denne til en viss grad følger med utviklingen, men beho- vet er ikke dekket. Konklusjonen på undersøkelsen er at man har fått mange nye oppgaver og beholdt mange av de gamle. Det som gjør dette mulig, er ny teknologi sammen med høyere arbeidstempo. Det bekrefter også andre undersøkelser som viser at det er blitt økt press og mer ansvar på hver enkelt arbeidstaker innen kommunal sektor de siste årene. Lønnen undersøkte vi ikke, men statistikken tyder på at den er på lik linje med resten av kommunal sektor. FH Studium i offentlig saksbehandling Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon vil i samarbeid med Kommunal Kompetanse sette i gang studium for våre medlemmer i offentlig saksbehandling med oppstart august/september i Oslo, Bergen og Tromsø. Utdanningen består av tre modu- ler som hver gir ti studiepoeng og som kan tas uavhengig av hveran- dre. Modul 1 Prosjektledelse for praktikere. Modul 2 Juss. Modul 3 Etikk og kommunikasjon. Pris per modul er ca. 10.000 kroner (inklu- dert bøker og semesteravgift). Det er eksamen for alle modulene. Fagforbundets stipendordning kan benyttes. Påmelding blir bindende, og det forutsettes 30 deltakere per kurssted. Man binder seg bare for en modul av gangen. Mer informasjon og påmeldings- frist blir lagt ut på blant annet seksjonens nettside når detal- jene/det praktiske er avklart. www.fagforbundet.no/ska FH SKA kommer til ditt sykehus! Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon vil i løpet av året fortsette suksessen fra i fjor med sykehusbesøk. Seksjonens leder Gerd Eva Volden vil sammen med fylkesledelsen og den lokale fagfor- eningen lage et opplegg i lunsjen for ansatte innenfor kontor og administrasjonsdelen av sykehu- sene. Seksjonsleder Gerd Eva Volden skal fortelle om seksjonen, og det blir tid og rom for samtaler over en lunsj som Fagforbundet spanderer. I tillegg har man en stand for å synliggjøre Fagforbundet. I år håper vi å besøke 6–7 sykehus, så se etter oppslag på ditt sykehus!    FH Fortsatt økning Medlemmene fortsetter å strømme til Fagforbundet. I januar hadde forbundet 2154 innmeldinger. Totalt antall medlemmer er nå 291.155, og av dem er 190.686 yrkesaktive. Siste måned er det en økning på 882 totalt og 493 yrkes- aktive medlemmer.    PF Utdanning for alle Utdanning er et av de viktigste områdene for seksjonen vår. I en omskiftelig tid hvor omstilling til nye arbeidsoppgaver mer er regelen enn unntaket, må kontor- og administrasjons- ansatte i likhet med andre yrkesgrupper stadig hente inn ny kompetanse. Sykehus, kommunale, fylkeskommunale og private virk- somheter; alle trenger de kompetente og dyktige ansatte, og det er i første rekke arbeidsgiverens oppgave å sørge for videreut- danning og kompetansepåfyll. Fagforbundets og seksjonens tillitsvalgte skal ha en nøkkelrolle i prioriteringen av opplærings- midlene som står til rådighet. Føler du at nettopp du har et GERD EVA VOLDEN «Føler du at nettopp du har et opplærings- behov, så ikke nøl med å kontakte fagforeninga.» opplæringsbehov, så ikke nøl med å kontakte fagforeninga. Seksjon kontor og administra- sjon organiserer arbeidstakere på alle utdanningsnivå. Det er utfordrende, men jeg føler at vi greier å ivareta de ulike gruppene på en god måte. Vi har utar- beidet og tilbyr nå medlemmene å benytte Fagstigen, som gir muligheten for en spesialistutdannelse uansett hvilket utdan- ningsnivå du befinner deg på. Vår opplæringsorganisasjon, Kommunal Kompetanse, tilbyr et bredt spekter av kurs og yrkesfaglige konferanser. Aktuelt i disse dager er studier i serviceledelse og offentlig saksbehandling. Begge kursene gir studiepoeng. Vi har også åpnet for at medlemmer, som av ulike grunner ikke får tilbud om studieplass av arbeidsgiveren, kan ta «Offent- lig saksbehandling» gjennom Fagforbundet. Dette innebærer at seksjonen vår samler opp påmeldinger til klasser på 30 delta- kere. Det er fortsatt Kommunal Kompetanse som gjennomfører opplæringen. Slik imøtekommer vi et udekket behov blant medlemmene. Du finner informasjon om våre yrkesfaglige tilbud og mye annet nyttig stoff på hjemmesidene våre – www.fagforbundet.no/ska – og jeg vil også anbefale deg å ta en kikk på sidene til Kommunal Kompetanse, www.kommunal-kompetanse.no 38 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON