«Jeg gruer meg for hver arbeidsdag, ledelsen forlanger at de ansatte skal være enda mer effektive».    Renovatør Terje Gunnar Christiansen sykefravær. Men det har visstnok aldri vært så ille som i desember og januar, med nærmere 30 prosent fravær. Etter at det store underskuddet ble avdekket, ble flere sagt opp og klub- ben ble mer eller mindre tvunget til å godta et delt lønnssystem. Dagens ansatte har om lag 20.000 kroner mer i året enn nyansatte. Bedriften har også vært nødt til å leie inn arbeids- kraft fra et bemanningsselskap, vika- rene får en langt lavere lønn. Tidligere ansatte som ble oppsagt fordi de ikke hadde riktig kompetanse, blir nå leid inn til en langt lavere lønn. – Vi hadde en ekkel bismak da vi så oss nødt til å godta at nyansatte fikk en lavere lønn. Vi ser i ettertid at dette ikke var bra. Men vi kunne ikke aksep- tere at vi skulle gå ned i lønn, sier fagforeningslederen. – Vi håper og tror at vi nå skal løse problemene. Det virker som om bedriftsledelsen har skjønt at vi sammen må løse problemene. Heldig- vis er jeg optimist, sier Sigmund Dreier. De rødgrønne må rydde opp LO Trondheim mener at det er politi- kerne med det rødgrønne flertallet i Trondheim bystyre som har hovedan- svaret for kaoset som råder i renholds- verket. Formannskapet er generalfor- samling i det 100 prosent kommunalt eide selskapet. – Det er beklagelig at renholdsver- ket ble et aksjeselskap. Når vi leser revisjonsrapporten etter underskuddet for 2005, som bl.a. forteller om en systematisk overføring av kapital og inntekter til den nye konkurransede- len og en like systematisk overføring av utgifter til husholdningsdelen, må vi stille en del spørsmål, mener leder av LO Trondheim Arne Byrkjeflot. Han ser fram til rådmannens utred- ning om revisjonsrapporten. Byrkjeflot sier at det ser ut som om dagens ledelse og styret er i ferd med å ødelegge bedriften, ikke minst med tanke på å innføre delt lønnssystem og krav om at renovatørene stadig må finne seg i å øke effektiviteten. Alvorlig – Vi ser svært alvorlig på situasjonen i renholdsverket. Vi er bekymret over at sykefraværet er altfor høyt. Renholds- verket er nå bedt om å rapportere hver uke hvordan de klarer å gjøre jobben. Den siste rapporten forteller at det nå går bedre, forteller Aase Sætran, grup- peleder og kommunalråd for Arbei- derpartiet. – Jeg forventer at styret og ledelsen tar tak i de utfordringene som er i selska- pet. Som eiere forholder vi oss til styret. Hun sier videre at politikerne ser at det kan være en belastning for arbeidsmiljøet at bedriften opererer med delt lønnsystem. – Det vil være uryddig om kommu- nen som eier griper inn i lønnsfor- handlinger som er regulert gjennom lover og avtaler mellom partene i arbeidslivet, konstaterer hun. På spørsmål om revisjonsrapporten som forteller om ulik fordeling av verdiene i selskapet og som kan forårsake underskuddet i renholdsverket i 2005, svarer Sætran: – Når det blir stilt spørsmål om det er gjort noe galt i forhold til å fordele verdier i selskapet, har vi bedt rådmannen om å utrede saken og forelegge dette for formannskapet. Den rapporten vil foreligge i mars. STILLER KRAV: Hovedverneombud Bjørn Taftøy (t.v.) og hovedtillitsvalgt Sigmund Dreier i Renholdsverkets arbeiderforening mener at politikerne i Trondheim bystyre må rydde opp. Fagbladet 3/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonSAM