–Vinner lite 34 > Fagbladet 3/2007 hvis ansatte taper Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) var krystallklar da rapporten om anbudskonkurranser i kollektivtrafikken ble lagt fram: Vi skal ikke ha ordninger som gjør at konkurranser blir vunnet ved hjelp av innsparinger som rammer de ansatte. Tekst og foto: PER FLAKSTAD – Vi ønsker å se helheten i kollektiv- trafikken. Det noen eventuelt sparer, må andre betale. Derfor ga regje- ringen i fjor Transportøkonomisk institutt oppdraget med å finne ut hvordan anbud påvirker vilkårene for de ansatte i busselskapene, sa Navar- sete. Virksomhetsoverdragelse – Per i dag påvirker anbud bare i liten grad lønn, sosiale betingelser og kvalifikasjoner blant sjåførene. Derimot kan konkurranse påvirke jobbsikkerheten til de ansatte, og anbud kan føre til at de får andre og mer intensiverte arbeidstidsordninger, sa forskningsleder Oddgeir Osland da han la fram rapporten. Stein Guldbrandsen, leder i Fag- forbundets Seksjon samferdsel og teknisk, kommenterte rapporten med å anbefale at dagens regler for virksomhetsoverdragelse også blir gjort gjeldene når sjåfører må skifte arbeidsgiver etter en anbudskonkur- ranse. På den måten er de sikret samme rettigheter som i selskapet de kommer fra. – Jeg er glad for det arbeidet som er gjort, selv om rapporten etter min mening er litt historieløs. Det har skjedd mye som har bidratt til å forverre situasjonen for de ansatte de siste årene. Samtidig har partene selv reparert en god del, blant annet gjennom den bransjeavtalen som nå er forhandlet fram, sa han. Christian Aubert fra Transport- bedriftenes Landsforening etterlyste klare regler for anbudskonkurranser: – Det er uheldig at hver enkelt oppdragsgiver kan legge inn forskjel- lige forutsetninger i anbudet. På den måten må busselskapene regne på ulike måter hver gang, sa han. Nasjonalt handlingsrom Rapporten skal nå følges opp med tanke på å lage et regelverk som sikrer de ansatte et vern ved anbudsover- dragelser tilsvarende arbeidsmiljø- lovens regler for virksomhets- overdragelser. – Dette må samtidig tilpasses EUs regelverk, men her har Norge sammen med noen andre land, sørget for å skaffe seg et nasjonalt handlings- rom. Vi har med andre ord mulighet for en nasjonal standardisering av regelverket, uten at jeg på forhånd vil konkludere med at det blir resultatet, sa Navarsete. – Hvis Norge skal lykkes med en kollektivsatsing, må vi bidra til at folk satser på yrker innen kollektivtrafik- ken, og blir der, sa Stein Guldbrand- sen som en oppfordring til regjeringen. «Hvis Norge skal lykkes med en kollektivsatsing, må vi bidra til at folk satser på yrker innen kollektiv- trafikken, og blir der.» Stein Guldbrandsen, leder i Seksjon samferdsel og teknisk fbaargang2007 fbseksjonSAM