Først ja, så nei til trygd Først fikk Pritam Singh Sangha (56) beskjed om at attføringspengene hans ble stoppet fordi han var inn- vilget uføretrygd. Fem dager senere fikk han avslag på trygd. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Den norsk-indiske togføreren i Oslo Sporveier er fortvilet over situasjonen. Han har kjempet i seks år for å få uføretrygd. En del av tiden har han verken fått sykepenger, attførings- penger eller annen form for støtte. Opprørt – Jeg har arbeidet som sosialtillitsvalgt siden 1997, og jeg er daglig borti saker om attføring og uføretrygd, men maken til dette har jeg aldri opplevd før, sier Per Arne Nicolaysen, sosialtil- litsvalgt i Sporveien. Han kjenner kravene til uføretrygd, og mener Singh fyller dem med god margin. – Jeg har forsøkt å finne en grunn til at han stadig får nei. Jeg finner ingen. Jeg håper virkelig ikke det har noe å gjøre med at han heter Singh og bruker turban, sier Nicolaysen. – Vi håndterer hvert år svært mange saker som gjelder innvandrere, og mitt inntrykk er at vi har et klart og profesjonelt forhold til slike saker slik at ingen blir forskjellsbehandlet. Derfor synes jeg uttalelsen til Nicolay- sen er både oppsiktsvekkende og trist, sier Erik Oftedal, direktør ved NAV Arbeid og aktivitet i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Lokal avgjørelse endret 19. januar fikk Singh brev fra NAV forvaltning Oslo og Akershus om at attføringspengene hans ble stanset 31. januar. Grunnen var at Alna trygd, som er Singhs lokale trygdekontor, hadde innvilget uførepensjon fra 1. februar. Singh var kjempeglad! Fem dager etter får han et brev fra NAV Oslo der søknaden om uføre- pensjon er avslått. Det lokale trygde- kontorets avgjørelse er satt til side. – Hender det ofte at innstillingen fra det lokale trygdekontoret blir satt til side av fylkeskontoret? – Regelverket om uførepensjon er komplisert, og det må utvises et betydelig innslag av skjønn. For å sikre likebehandling har vi en rutine på at slike saker forberedes lokalt og avgjøres av fylkeskontoret. Vi fører ikke statistikk, men vi vet at få inn- stillinger fra lokalkontoret blir endret. Dette skjer i under fem prosent av tilfellene, sier Erik Oftedal i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Anker avslagene Fagbladet har sett fire forskjellige lege- erklæringer som alle konkluderer med at Singh ikke er i stand til å fungere i noen jobb, men fylkestrygdekontoret mener at det foreligger en såkalt «utnyttbar restarbeidsevne», det vil si at Singh kan fungere i et annet og lettere arbeid. Trygderetten var enig da de behand- let saken 6. oktober i fjor. I kjennelsen blir Singh pålagt å gjennomføre attføringstitak, men dersom dette ikke fører fram, er det etter rettens oppfatning tvilsomt om ytterligere att- føring vil være hensiktsmessig. Arbeidstreningsbedriften AS Varbas, der Singh gjorde lettere arbeid fra august til november i fjor, konklu- derte med at Singh vil ha problem i ordinært arbeidsliv. Per Arne Nicolaysen mener avslaget fra NAV Oslo bryter med Trygde- rettens kjennelse. Både avslaget på attføringspenger og avslaget på uføretrygd er anket. OPPRØRT: Sosial- tillitsvalgt i Oslo Sporveier, Per Arne Nicolaysen (bak), er opprørt på vegne av Pritam Singh Sanga, og jobber hardt for at den tidligere sporveis- ansatte skal få uføretrygd. Fagbladet 3/2007 > 35 fbaargang2007 fbseksjonSAM