DEBATT > ORGANISASJON Pålegg som ikke smaker Jeg vil gjerne presisere noen påstander som fremkom i artik- kelen «Pålegg som ikke smaker i Fagbladet nr. 2/2007». Jan Arne Netteland presiserer at han server medlemmer på alle sider i konflikten på og rundt RS på Sandviken. Netteland har ikke løftet en finger for medlemmer som har søkt hjelp hos Fagforbundet. Tvert imot så har han ment at det er medlemmene og de tillits- valgte som skaper problemene. Da lurer jeg på hvorfor akkurat RS fikk bot av 875 besøkte avde- linger som Arbeidstilsynet gjennomførte. Da sitter vi igjen med 874 som ikke fikk bøter, til tross for at de fikk pålegg, så var de ikke så graverende at de fikk bøter. Bente Andersen har tatt sakene, noe man som tillitsvalgt plikter å gjøre. Sakene har vært tatt opp tjenestevei uten at det ble gjort noe for medlemmene. Netteland har bak ryggen til de tillitsvalgte arbeidet med de 5–6 medlemmene som ikke er fornøyd med de plasstillitsvalgte. Det er ca. 200 medlemmer på Sandviken, men Netteland valgte å høre på de 5–6 medlem- mene som tydeligvis synes at det er ok ikke å følge vanlige regler i arbeidslivet. Medlemmene viste da på årsmøtet hva de mente om dette. Knut Inge Olsen arbeider for sine medlemmer, noe han alltid har gjort, og dermed ble han valgt til ny leder. Netteland sier også at han ikke har forståelse for dem som fremdeles vanskeliggjør situasjo- nen.Han mener vel da tillits- valgte og medlemmer som har søkt hjelp. Når arbeidssituasjonen ikke har blitt bedre, så er det de tillitsvalgtes plikt å følge opp sakene til medlemmenes beste. Trodde at det var Fagbladets interesse også, noe man ikke kan få inntrykk av i artikkelen. Tormod Tertnes, plasstillitsvalgt ved avd. sikkerhet Takk for respons. Saken har flere sider, noe du tydelig viser og noe vi også forsøkte å få tak på mens vi arbeidet med den. Men det var ikke enkelt å kommunisere med alle. Knut Inge Olsen kunne/ville ikke svare på de enkleste spørsmål, og Bente Andersen hadde skrudd av mobilen. Øyvind Hauge snakket villig vekk, men ingen ting skulle på trykk. Redaksjonen i Fagbladet > ORGANISASJON Uforståelig kritikk Det er med undring jeg mottok en telefon fra et medlem i Fagforbundet som refererte fra en artikkel i Fagbladet nr. 2/2007 om bråket rundt Sandviken sykehus. Det sto blant annet at jeg hadde blitt oppringt av jour- nalisten, men at telefonen min var avslått. Ja, det kan nok være riktig, men dere hadde dessverre ringt på et telefonnummer som ikke brukes lenger. sikkerhetsavdelingen på Sandvi- ken sykehus, var det ikke til å unngå at det nå i sluttfasen ville bli spredd direkte usannheter om tillitsvalgte, ansatte og nå senest utskifting av fagfore- ningsleder i Fagforbundet Helse-Bergen. Helt greit at dere vil omtale det som skjer, men det hadde sikkert vært mer hyggelig om fakta hadde vært omtalt, og ikke usannheter. Jeg har personlig mye dokumenta- sjon på hva som egentlig har skjedd og hva som skjer. Synes ikke det er rette tidspunkt å offentliggjøre dette nå da alt blir grundig gjennomgått av eksterne parter som igjen skal gi grunnlag for en handlingsplan som skal iverksettes. At noen få medlemmer/- ansatte har kommet med skrift- lig klage på tillitsvalgte på Sand- viken sykehus som har repre- sentert Fagforbundet i mange år, vel det for de stå for selv. Jeg vet selv hva jeg sier og gjør til enhver tid. Jeg har også første- håndsopplysninger/dokumenta- sjon på alt, så at noen ønsker innsyn i opplysningene som ikke har fullmakt eller innehar den rette lederfunksjon, er deres problem og ikke mitt. Jeg synes personlig virkelig synd på dem fordi de ikke har annet å fare med enn slike avslørende og usannsynlige påstander. Spør oss om billån! – trygghet for deg som er LO-medlem Tenker du på å kjøpe bil, snakk med oss først. Hvis økonomien er i orden, gir vi deg et billån på dagen. Med en gunstig rente og nedbetaling på inntil 10 år tåler vi sammenligning med andre. Og tryggheten får du på kjøpet. Som kunde i Sparebank 1 får du din egen kunderåd-giver som kan hjelpe deg med alt som har med penger å gjøre, enten det er lån, forsikring, pensjon eller investeringer. Og du finner oss der du bor. Vil du vite mer eller ha et konkret tilbud, ta kontakt med din personlige rådgiver eller gå inn på www.lofavor.no Etter lengre tids uro rundt Jeg skal ikke henge ut de få 50 > Fagbladet 3/2007 > ARBEIDSTILSYNETS KAMPANJE • Arbeidstilsynet gjennomførte 875 avdelingsvise tilsyn i helse- foretak over hele landet i forbindelse med God Vakt- kampanjen. Alle helsefore- takene og de private sykehusene som ble undersøkt i forhold til arbeidsmiljø, fikk pålegg etter tilsynene. Sandviken er alene med å bli bøtelagt. • Tilsynene viser at helseforetakene har mangler i det systematiske HMS-arbeidet knyttet til temaene det er ført tilsyn med. • Hovedgrunnen til påleggene er at de ansatte føler seg presset i arbeidssituasjonen, og at ressursene som er til rådighet, ikke står i forhold til de oppgavene som skal løses. Også fagforeningene er splittet Fagforbundene ved RS har medlemmer som ønsker samarbeid med ledelsen, mens andre avskriver enhver mulighet til framgang på grunn av manglende tillit. Jan Arne Neteland innrømmer at vervet som leder i Fagforbundet Helse Bergen har vært krevende det siste året. I likhet med andre fagforeninger har også Fagfor- bundet medlemmer på begge sider i konflikten. Netelands oppgave har vært å serve medlemmer på alle sider i konflik- tene på og rundt RS på Sandviken. Nete- land har ingen forståelse for dem som fremdeles vanskeliggjør situasjonen ved enten å lekke til pressen eller skrive nega- tivt om Sandviken. – Det er lite konstruktivt, og jeg håper alle våre medlemmer holder seg for god til det. På årsmøtet 30. januar tapte han leder- vervet til Knut Inge Olsen med 36 mot 35 stemmer. Stedfortredende tillitsvalgt Bente Andersen representerte ansatte på flere avdelinger i forbindelse med God Vakt-kampanjen, og var følgelig med på mange av møtene med Arbeidstilsynet. Grunnlaget for hennes legitimitet er at hun på et årsmøtet for mange år siden ble valgt som tillitsvalgt ved en annen avdeling. Knut Inge Olsen, tidligere tillitsvalgt for psykiatrien, og siden slutten av januar 2007 ny leder for Fagforbundet i Helse Bergen, har i tillegg utpekt henne som sin stedfortreder på Sandviken. Krever taushet Knut Inge Olsen tok selv kontakt med Fagbladet da han fikk nyss om at bladet skrev en artikkel om Sandviken. – Jeg vil oppfordre deg til å sjekke grun- dig sannhetsgehalten i det du skriver. Hvis du baserer deg på de kildene jeg tror, kan jeg fortelle at alle påstander er tilbakevist. – Hvis det er slik at jeg har noen opplys- ninger som du kan tilbakevise, vil jeg gjerne ha det dokumentert. – Ikke nå. Jeg må ha tillatelse fra andre som har skrevet det. Og de treffer jeg ikke i dag. Men hvis du skriver noe negativt om navngitte personer, kan Fagbladet bli saksøkt. – Når hadde dere årsmøte på RS sist? – Det vil jeg ikke lekke. – Er det hemmelig? – Nei, du skal få vite det senere. Jeg foreslår at du ringer Bente Andersen for å få mer korrekt informasjon. Det lyktes ikke å komme i kontakt med Andersen. 34 > Fagbladet 2/2007 Pålegg som ikke smaker Helse Bergen har siden nyttår betalt dagsbøter på 10.000 kroner for manglende oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg ved Sandviken sjukehus. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: BJØRN ERIK LARSEN Helse Bergen fikk i fjor flere pålegg om å bedre arbeidsmiljøet etter Arbeidstilsynets God Vakt-kampanje. Tilsynet var ikke fornøyd med opp- følgingen av pålegget om å kartlegge det psykososiale miljøet ved Den regionale sikkerhetsenheten (RS) ved Sandviken sjukehus. Det har kostet Helse Bergen 10.000 kroner per virkedag siden 2. januar. Massiv kritikk Sandviken og RS ble ettertrykkelig satt på kartet da Arbeidstilsynets rapport ble kjent på tampen av 2005. Et par ansatte gikk ut med kritikk av sikkerheten, og TV2 formidlet inntrykk av at tilstandene ved RS var under enhver kritikk. NRK, Bergens Tidende og Bergensavisen fulgte i samme spor. Medieoppslagene skapte inntrykk av at ledelsen ved RS måtte være inkompetent og de fleste ansatte nesten like udugelige. Og på tampen av 2006 toppet det seg med dagsbøter fra Arbeidstilsynet. Etter å ha lest rapportene etter God Vakt-kampanjen er det en del ansatte som stiller spørsmål ved grunnlaget for å bøtelegge akkurat RS og bare RS. Bedre sikkerhet Mange ansatte var og er fremdeles fornøyd med egen og andres innsats på RS. De kjenner seg ikke igjen i det negative mediebildet som er skapt gjennom intervjuer med enkelte ansatte og Arbeidstilsynets rapport. Disse forteller mer enn gjerne om det som er gjort for å bedre sikkerheten for pasienter og ansatte. Geir Olsen, spesialrådgiver for HMS på Sandviken, minner for eksempel om et annet pålegg og oppfølgingen av det. – Tilsynet var bekymret for sikker- heten til de ansatte på RS samt avviks- behandlingen, og gransket derfor denne siden ved arbeidsmiljøet. I tilbakemelding til avdelingen skriver tilsynet at de er fornøyd med opp- følgingen av pålegget som gjelder sikkerheten for de ansatte på RS. HMS-rådgiveren ramser opp mange viktige tiltak som har bidratt til økt sikkerhet ved RS, og syns det er påfallende at media ikke har vært interessert i annet enn manglene ved enheten. – Vi har blant annet utarbeidet en manual for hvordan våre ansatte skal møte aggresjon på en konstruktiv måte, og alle som arbeider her, trener ukentlig nettopp på dette, opplyser Geir Olsen. Høyt sjukefravær Ifølge mediene var ett av tilsynets ankepunkter mot RS at sjukefraværet var høyt i perioder, noe Geir Olsen kan bekrefte. I 2003 var det åtte prosent, i 2004 lå det på ni prosent. – Men i 2005 var mye på plass, og vi kom ned i 6,2 prosent, noe som var lavere enn gjennomsnittet for divisjon psykiatri og for Helse Bergen totalt. «Mange ansatte er slitne på grunn av mediedekningen av arbeidsplassen, og spesielt det faktum at media har fått tilgang til taushetsbelagt informasjon.»    Geir Olsen, spesialrådgiver for HMS på Sandviken > REGIONAL SIKKERHETSENHET (RS) • Sandviken sjukehus er en del av det psykiatriske behandlingstilbudet i Hordaland. RS er en av flere enheter. Hit kommer pasienter fra hele Vestlandet, og flere av dem er for sjuke til å sitte i fengsel. • Tilsvarende enheter fins på Brøset i Trondheim og Dike- mark i Oslo. • Alle ansatte ved RS trener jevnlig for å møte pasientene på en ivaretakende måte. (Se også Fagbladet 10/2006) Året etter var imidlertid sjukefra- været steget til nesten 12 prosent. Olsen er ikke i tvil om grunnen. – Mange ansatte er slitne på grunn av mediedekningen av arbeidsplassen, og spesielt det faktum at media har fått tilgang til taushetsbelagt informasjon. Fra konflikt... Mens Arbeidstilsynet i 2005 fikk fram uheldige sider ved arbeidsmiljøet over hele landet, var det på RS at konfliktene ble tydeligst. Arbeidstilsynet vil ikke oppgi hvem de har møtt. Men referatene fra tilsynets møter er ikke vanskelig tilgjengelige. Av disse går det fram at de som er mest kritiske til ledelsen og måten enheten blir drevet på, har vært hyppig til stede for å informere tilsynet og gi uttrykk for sine bekym- ringer og sin misnøye. Når media etterpå brukte Arbeids- tilsynets rapport og fant ansatte som kunne bekrefte funnene, ble konflikt- linjene både mellom noen ansatte og resten av arbeidsstokken og mellom enkelte ansatte og ledelsen tydelige. Disse konfliktene satte sitt preg på avdelingen gjennom hele fjoråret. ... til dialog Helse Bergen har nå engasjert Administrativt forskningsfond (AFF) for å få kartlagt RS. – Vi har satt oppdraget ut for at alle skal ha tiltro til den rapporten som skal ligge til grunn for videre tiltak, sier Leif Johnsen, foretaksverne- ombud i Helse Bergen. Johnsen er en av dem som sitter i tiltaksgruppa for dette arbeidet. Han mener dagmulkten til RS absolutt var på sin plass. – Det er ingen tvil om at det var et stort arbeidsmiljøproblem på avdelingen, og at påleggene ikke ble fulgt godt nok opp, sier han. Leif Johnsen tror at viljen til å få til løsninger er stor på alle nivåer, men at det likevel blir en krevende prosess.    > 32 > Fagbladet 2/2007 Fagbladet 2/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonSAM