DEBATT personene dette gjelder, men en redegjørelse vil komme når de det gjelder har klart å gi et svar på klagebrevet som ble sendt til Fagforbundets kompetansesen- ter i Bergen. Fristen er gått ut, så jeg venter på svaret og gleder meg til det. Tenk en arbeidsplass med så mange ansatte får plutselig et problem med noen få, og da er det full rulle i media fra A til Å. At jeg i tillegg skulle vært tillits- valgt for flere år tilbake, er også veldig forunderlig. Jeg var tillits- valgt/medlem fram til 31. desember 2006. Det hører med til historien at en av dem som klagde, ønsker å bli den nye tillitsvalgte for Fagforbundet, så da blir sikkert alle sakene løst i en fart. Vel det gjenstår å se, for det er nok en gang slik at en sak er en sak, uavhengig av hvem som er tillitsvalgt. Kanskje noen øyner at ikke alle klarer å skille person og sak, eller er det slik at å være tillitsvalgt er bare å være til stede, men ikke gjøre noe uansett henvendelser de måtte få. Min tidligere rolle som tillits- valgt tok jeg i hvert fall på alvor, og det håper jeg etterfølgeren gjør også. Bente Andersen > ANBUD Større jobb- sikkerhet Nå ser jeg lyst på muligheten for å få på plass et regelverk som verner de ansatte i forbindelse med anbud i bussbransjen. Vi har fått en dokumentasjon som gjør det lettere for regje- ringen å endre regelverket, og statsråden har sagt at arbeidet starter nå. Det er jeg glad for. Transportøkonomisk institutt (TØI) overleverte 13. februar sin rapport «Anbud, virksomhets- overdragelse og ansettelsesfor- hold i lokal kollektivtransport» til oppdragsgiveren, samferd- selsminister Liv Signe Navar- sete. Oppdraget var å utrede hvordan anbud påvirker vilkå- rene for de ansatte. TØI-rapporten viser at anbud, med det mangelfulle regelverket vi har i dag, har svært negative effekter for sjåførene. Spesielt i form av jobbusikkerhet. Over- dragelse etter anbudskonkur- ranse medfører ofte oppsigelse av arbeidstakere i selskapet som taper anbudet. Med dagens anbudsregler tas sjåførene opp til «ny vurdering», kanskje så ofte som hvert femte år. Kanskje er en slik usikkerhet akseptabelt for en direktør på direktørlønn, men på sjåførlønn er et slik regime fullstendig uakseptabelt. I Soria Moria-erklæringen heter det at «arbeidstakerne skal sikres samme rettigheter ved anbudsoverdragelse som ved virksomhetsoverdragelse». Arbeiderpartiet og regjeringen vil ha et vern som svarer til det vernet og de reglene i arbeids- miljøloven som gjelder ved virk- somhetsoverdragelse. Jeg vil ikke ha ordninger som gjør at det offentlige gjennomfører anbud og sparer penger på bekostning av eldre arbeidsta- kere med høyt sykefravær. Hvis man skal konkurrere, får man konkurrere på andre forhold enn folks helse og lønn. Det innebærer ikke noen gevinst for samfunnet samlet sett dersom fylkene sparer penger ved å gjennomføre en konkurranseform som skyver arbeidsfolk over på trygde- ytelser. TØI-rapporten skal nå følges opp med en ny utredning. Målet er å få til et regelverk som sikrer de ansatte et vern som svarer til det vernet og de reglene i arbeidsmiljøloven som gjelder ved virksomhetsoverdragelse. Dagens forskrift krever at anbyderne forplikter seg til å følge lønns- og arbeidsvilkår som minst svarer til en av de landsomfattende tariffavtalene. Med en felles bransjeavtale for rutebilbransjen, er lønns- og arbeidsvilkårene ivaretatt. Og ansettelsesvilkårene ser heldig- vis ut til å være kommet et langt skritt nærmere en løsning. Oppdragsgiverne har også innenfor gjeldende regelverk full adgang til å stille krav til leverandørene i anbudsinnby- delsen. Jeg mener at oppdrags- givere som Oslo Sporveier og Rogaland Kollektivtrafikk, som begge er i ferd med å gjennom- føre store anbudsutlysninger, allerede nå kan stille krav i tråd med de reglene som er varslet. Det innebærer rett til å følge med over til eventuelt ny opera- tør og videreføring av intern ansiennitet. Det kan også være hjelp til selvhjelp. Det er vanske- lig å skaffe sjåfører. Både i Oslo og Stavanger er det pressede arbeidsmarkedet et sterkt tilleggsargument for å kreve vilkår for de ansatte som ved virksomhetsoverdragelse. Truls Wickholm, Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité (Ap) > E-FORVALTNING Hannemyr bør oppdatere seg! Det er med undring jeg leser intervjuet med universitetslek- tor og IT-skribent Gisle Hanne- myr i temautgaven «eForvalt- ning» i siste nummer av Fagbladet (nr. 1/2007). Her uttaler han bombastisk at «...Lotus ligger blodig igjen på slagmarken». Mye tyder på at Hannemyr benytter en proprietær stan- dard når han forsøker å følge med i hva som skjer utenfor de akademiske veggene på univer- sitetet. Lotus-produktene til IBM har nemlig opplevd en meget sterk vekst de siste årene og ligger langt fra blodig på slagmarken. IBMs Lotus-sjef, Ken Bisconti, annonserte nylig at «gode gamle» Lotus Notes og Domino (serveren) opplevde en vekst på hele 30 prosent på verdensbasis i 2006. Og det er slett ikke slik mange tror at det er de nye portalproduktene til Lotus (for det fins mange flere produkter i Lotus-familien) som sikrer veksten. Nei, det er selveste Lotus Notes som har sørget for denne eventyrlige veksten. Faktisk vokser dette produktet nesten fire ganger raskere enn markedet for øvrig. Hannemyr er en ivrig tals- mann for åpne standarder. Ære være ham for det. Men da burde han vite at nettopp IBM og Lotus omfavner de åpne standardene. Lotus Notes 8 som lanseres til sommeren, er nettopp bygget på åpne stan- darder som f.eks. utviklings- verktøyet og rammeverket Eclipse. Med Lotus Notes 8 leveres også (gratis!) en integrert kontorpakke (tekstbehandling, regneark og presentasjonspro- gram) som er så åpent at det benytter både Microsoft-, ODF- og PDF-standardene. I tillegg kommer sanntidskommunika- sjon og webkonferanser basert på Eclipse og Java i form av en integrert SameTime 7.5 klient. Hannemyr er sikkert velkommen til IBM for en oppdatering. Arne Sigurd Rognan Nielsen, Sarpsborg Fagbladet 3/2007 > 51 fbaargang2007 fbseksjonSAM