Vil ikke henge etter LO krever en større ramme for lønnsoppgjøret enn oppgjøret i privat sektor. Fredag 13. april startet lønnsforhandlingene for 360.000 ansatte i kommunene. Tekst: EVEN TØMTE    Foto: HEIDI STEEN – Vi krever kompensasjon for mindrelønnsutvikling i kommunene. Det innebærer at vi må ha bedre økonomisk uttelling enn i LO/NHO- oppgjøret, sier Jan Davidsen, leder i Fagforbundet og forhandlingsleder for LO Kommune. Allerede i fjor ble det avtalt å gi et lønnstillegg på 7500 kroner fra 1. mai i år. Når en plusser på overhenget fra i fjor og forventet lønnsglidning i år, konkluderer KS med at de ansatte i kommuner og fylker er sikret en lønnsvekst på nesten fire prosent allerede. Utdanningsforbundet KRAVENE KLARE: Forbundsleder Jan Davidsen krever at lønnsforskjellene mellom kommunalt og privat ansatte blir mindre. bruker litt andre regnestykker og ender opp på 3,75 prosent. Sakker akterut Årets oppgjør i privat sektor, LO/NHO-oppgjøret, har en ramme på 4,5 prosent. Den såkalte frontfagsmo- dellen innebærer at dette oppgjøret setter rammen for oppgjøret i offent- lig sektor, så det skulle i utgangspunk- tet være lite igjen å forhandle om. Men kommunal sektor har sakket akterut i forhold til gjennomsnittlig lønn i industrien i NHO-området i de siste tariffoppgjørene. Den siste lønns- statistikken fra Teknisk beregningsut- valg viser at arbeidere og funksjonæ- rer i NHO-området hadde en lønns- vekst på 4,3 prosent i fjor, mens KS-området som helhet hadde en vekst på fire prosent. – Troverdigheten til frontfags- modellen er basert på at lønnsutvik- lingen mellom offentlige og privat sektor harmoniserer noenlunde likt. Det bekymrer at offentlig sektor sitter igjen med et ganske stort etterslep, sa Davidsen da han presenterte LOs krav. Vil ha alt sentralt På arbeidsgiversiden legger man til grunn at rammene fra oppgjøret i privat sektor skal være retnings- givende for kommuneoppgjøret. Samtidig mener KS at rammen i utgangspunktet er så liten at det vil være liten vits i å ha lokale forhand- linger. – Vi kan ikke løse dette i et mellom- oppgjør. Men det er kanskje viktig at vi viser at vi har tatt signalet, og at vi gjør det vi kan innenfor de rammene vi har. Offentlig sektor skal ikke være lønnsledende, men avstanden må ikke bli for stor. Vi vil at kommunene skal kunne konkurrere om arbeidskraft på alle nivåer, sier KS’ forhandlingsleder Per Kristian Sundnes. Også Utdanningsforbundet og YS- Kommune vil kompensere for etter- slepet fra tidligere år, og YS krever et særlig lønnsløft for fagarbeiderne. Akademikerne flesket på sin side til med et lønnskrav på 40.000 kroner til lektorene, på toppen av de 7500 som allerede er avtalt. > ÅRETS TARIFFOPPGJØR • Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Her forhandles det normalt kun om lønn. • Forhandlingene i KS-området startet 13. april. 360.000 ansatte i alle kommuner og fylker utenom Oslo, samt rundt 450 kommunale bedrifter, er omfattet av oppgjøret. • Kommunenes organisasjon KS forhandler med LO Kommune, som Fagforbundet er tilsluttet, samt Unio, YS-K og Akademikerne-kommune. • Forhandlingsfristen går ut ved midnatt 30. april. Dersom partene ikke blir enige innen fristen, går oppgjøret til mekling hos Riksmeklingsmannen. • De 40.000 ansatte i Oslo kommune er et eget tariffområde. Her starter forhandlingene 24. april. Fagbladet 4/2007 > 23 fbaargang2007 fbseksjonHEL