DIN JOURNALIST    VI TAR SAKEN! Tlf: 23 06 44 31 dinjournalist@fagforbundet.no men som ellers er arbeidsføre, kan motta sykepenger i en tids- begrenset periode på opptil 12 uker. Hensikten med bestem- melsen er at en person som mister sitt tidligere arbeid på grunn av yrkesuførhet, men som for øvrig er i stand til å utføre annet inntektsgivende arbeid, skal kunne motta sykepenger i tolv uker mens vedkommende søker nytt arbeid. Vilkåret for rett til sykepenger etter denne bestemmelsen er at arbeidstaker har meldt seg som arbeidssøker på arbeidskontoret og at et evt. arbeidsforhold har opphørt i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Kravet om at arbeidsforholdet skal være opphørt i samsvar med arbeids- miljølovens bestemmelser forut- setter at bedriftsintern attføring er forsøkt og at arbeidsforholdet er lovlig avsluttet. Jeg vil absolutt anbefale deg at du i første omgang ber om hjelp fra lege, tillitsvalgt og verneom- bud for å se om dere kan oppnå andre resultater enten gjennom avdelingslederen din eller ved å henvende deg oppover til øverste ansvarlige leder. Det er viktig at arbeidsgiver er helt klar over sin forpliktelse om å forsøke bedriftsinterne tiltak og at det er gjort alt som er mulig for å finne ut om hvilke muligheter det kan være for deg i forhold til dette. Mye kan jo tyde på at det er muligheter andre steder i bedrif- ten, og da er det viktig at du får gehør for at bedriftsinternt tiltak ikke innsnevres til den avde- lingen du jobber i dag. Dersom dette ikke fører fram, bør du kontakte Nav for videre rådføring. Thrine Skaga 26 > Fagbladet 4/2007 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Krever erstatning for ramponert bil Ståle Nilsen fikk ramponert bilen sin av en ungdom på barnevernsinstitusjonen han arbeider ved. Nå må han kjempe for å få dekket regningen for reparasjonen som kom på vel 11.000 kroner. Kommunen hvor ungdommen er hjemmehørende, institusjonen han arbeider ved og Bufetat (barne-, ungdoms- og familie- etaten) skyver ansvaret fra seg, og over på den ansatte. Ståle syns det er helt urimelig at han skal ta regningen for skaden alene. Institusjonen har bedt Bufetat region Midt-Norge om en vur- dering av sitt erstatningsansvar. Fraskriver seg ansvar I svaret legger regionkontoret til grunn at når barn bor fast i en institusjon, har verken foreldre eller institusjonen et objektivt ansvar for barnets skadevoldende handling. – Bufetat har mobilisert advo- katene sine for å fortelle at skaden er noe som tilhører «dagliglivets risiko» og som jeg må ta følgene av selv, sier Ståle. Han syns det hadde vært rimelig om kommunen tegnet forsikring for ungdommene. Avviser erstatning Institusjonen har sendt saken over til barnevernstjenesten i Verdal kommune med opplysning om at to av de ansatte har fått påført skade på bilen sin i arbeidstiden. Men institusjonen har etter regi- onkontorets vurdering ikke erstat- ningsansvar i slike saker. Kommuneadvokat Jarle Øra i Verdal svarer: Det kan neppe være tvil om at Spillumheimen er en URIMELIG: Verken barnevernintustusjonen, kommunen eller Bufetat vil betale for hærverk på en av de ansattes bil. egen juridisk person som selv avgjør hvordan ting skal fungere og organiseres. Det er ingen som helst årsakssammenheng mellom det at Verdal kommune sendte (vedkommende) dit og skaden han forårsaket. Kravet om erstat- ning avvises. Bør finne forhandlingsløsning I stedet for å diskutere juss og lovparagrafer, må en her komme fram til en forhandlingsløsning, mener advokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet. Ifølge skadeloven har barn under 18 år ansvar. Men det skal ekstremt mye til for at de blir ilagt ansvaret, og hvis de gjør det, har de som regel ikke betalingsevne. – Dette må tas opp forhand- lingsveien der man finner en løsning mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Det blir et naturlig forhandlingsspørsmål når ansatte må bruke bil i jobben. Da kan det erfaringsmessig skje skade på bilene, og det blir en kostnad i jobben som det er urimelig at det er den det går ut over som må bære fullt ut, slår han fast. Monsen er i kontakt med Fagforbundets kompetansesenter i Trøndelag for å rådgi videre i denne saken. Tekst: MONICA SCHANCHE Illustrasjonsfoto: Thorfinn Bekkelund/Samfoto fbaargang2007 fbseksjonHEL