SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Lek med lapper Ti prosent av landets aktivitører møtte dansk kollasjkunstner i Bergen og dro tilbake til dagsentre og eldresentre med mange nye ideer. 30 > Hjelp å få Et ambulant ungdomsteam i Mo i Rana rykker ut på kort varsel og hjelper ungdommer med rusproblemer videre i systemet. 35 > Ligg unna Fokus-forfatteren har startet en under- skriftskampanje for at ansatte skal kunne beskytte seg mot arbeidsgivers innsyn i privat e-post. 36 > Foto: Gry J. Johanin Lokalsykehusene er en helt sentral del av norsk helsevesen, slås det fast i en fersk rapport. Rapporten gir en oppskrift på hvordan ansatte og lokalbefolkning kan inkluderes i omstillinger. Dialog, ikke boksekamp Dialog om lokalsykehusene – ikke fakkeltog og harde konflik- ter. Det er målet til den rødgrønne regjeringen. På en konferanse i Oslo nylig arran- gert av Folkebevegelsen for lokal- sykehusene, medga statssekretær Wegard Harsvik i Helse- og omsorgsdepartementet at ikke alle omstillinger i sykehussektoren har vært like gode. – Man har trampet fram med slagstøvler der man burde gått på gummisåler, sa Harsvik. På konferansen var det mange godord til arbeidsgruppa som har skrevet rapport om lokalsykehu- sene. Gunvald Lindseth, regionkon- takt i Nord-Norge for Folkebeve- gelsen for lokalsykehusene, roste til rapporten, men er skeptisk til å godta lokalsykehus med redusert akuttberedskap innen kirurgi. – Vi godtar ingen svekkelse av basisfunksjonene, sa Lindseth. Første nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen, har sittet i utval- get og mener at utvalgets rapport vil gjøre det vanskeligere å redu- sere akuttilbudet lokalt. Hun peker på at forsøkene som er gjort med slike løsninger nå skal evalueres. – Det blir mye vanskeligere å hoppe på slike forslag om å redu- sere tilbudet til befolkningen, sier Kristiansen. Tekst: ASLE RØNNING Fagbladet 4/2007 > 27 LOKALSYKEHUS: Om- stilling av lokalsykehus må skje gjennom dialog med alle parter, slås det fast i rapport. Her fra sykehusaksjonen i Øst- Finnmark like før jul. Sykehus nær brukerne En bredt sammensatt arbeids- gruppe har gitt anbefalinger om lokalsykehusenes akuttfunksjoner, og overleverte sin rapport til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Arbeidsgruppa gir minstestan- darder for tilbudet. Den mener at alle sykehus med akuttfunksjon må ha døgnberedskap i indre- medisin, samt anestesi. De aller fleste skal ha døgnberedskap i både indremedisin og kirurgi. I rapporten foreslås det imidler- tid at noen sykehus skal kunne kalles «lokalsykehus med tilpas- sede akuttfunksjoner». De skal utføre planlagte operasjoner, men kan ha redusert akuttberedskap i kirurgi. En håndfull av de 45 syke- husene med akuttfunksjoner har allerede i dag slike løsninger. Dialog I rapporten sies det at framtidig omstilling skal skje gjennom å inkludere alle parter. Det gis konkrete føringer om hvordan ansatte, lokalbefolkning og lokal- politikere skal involveres. Arbeidsgruppa, som har vært ledet av adm. dir. Bjørn Erikstein ved Helse Sør, anbefaler også at flere samordnede legevakt/akutt- mottak opprettes, at akuttilbud innen psykiatrien styrkes ved at de distriktspsykiatriske sentraene (DPS) får mer ressurser, og å samlokalisere DPS og lokalsyke- hus. Ny trend En av utfordringene for lokal- sykehusene har vært stadig mer spesialisering av helsetjenester. Nå er det ifølge rapporten nye tendenser internasjonalt som legger vekt på brede tilbud nær brukerne. Også utviklingstrekk som flere kronikere, flere eldre og mer avansert telemedisin kan gjøre lokalsykehusene enda vikti- gere i framtida. Tekst: ASLE RØNNING fbaargang2007 fbseksjonHEL