Illustrasjonsfoto: Karin E. Svendsen    Foto: Statens helsetilsyn AKTUELT Liten vinst Det er knapt lønsamt å gjere sjuke- heimar om til omsorgsbustader. Få kommunar kan rekne med å hente ut ein stor økonomisk vinst ved å drive omsorgsbustader i staden for sjukeheim, les me på heimesida til fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Sjølv om folketrygda dekkjer utgifter til medisin for dei som bur i sjukeheim, må kommu- nane tilby dei same tenestene uavhengig av buform. – At ulike betalingsordningar fører til ulik organisering av tenes- tene, er uheldig. Det er noko depar- tementet bør sjå nærare på, meiner seksjonsleiar Arne Røyrvik hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Departementet har dessutan presisert at husstandar med inntekt under to gonger grunnbelø- pet i folketrygda (tilsvarande 125.784 kroner) ikkje skal betale meir enn 150 kroner per månad for heimetenester. I denne summen er også tryggleiksalarm og matom- bringing inkludert.    KES Sykehuset Østfold fjerner sekretærer Sykehuset Østfold bør fjerne 50 årsverk fra sekretærtjenestene for å spare penger, mener konstituert administrerende direktør, Leiv Kvale. I innstillingen til styret foreslår han at sykehuset kan spare 20 millioner kroner på å kutte i sekre- tærtjenestene, ifølge NRK. Kuttene rettferdiggjøres med innføringen av digital talegjenkjen- ning. Det vil si at legenes diktater automatisk blir lagret som skrevet tekst. I tillegg foreslår Kvale å redusere bruken av vikarer, midlertidige ansatte og overtid. Planlagt vedlike- hold ved sykehuset utsettes. Totalt skal det spares 50 millioner kroner. VeV Ulovlig tvang Kommunal Kompetanse arbeider med å utvikle et kurs om bruk av tvang i forhold til utviklingshemmede. Behovet for økt kunnskap ble tydelig gjennom Sosial- og helsedirektoratets siste tilsynsrapport. 112 kommuner er undersøkt i forhold til kapittel 4A i Lov om sosi- ale tjenester hvor bruk av tvang er regulert. Ulovlig bruk av makt er påvist i hele 85 av kommunene som ble undersøkt. – Vi førte tilsyn på samme måte i 2005, men kommunene har ikke lært av de avvikene som ble avslørt da, sier en skuffet direktør i Statens helsetilsyn, Lars E. Hanssen. – Det er forstemmende å finne de samme lovbruddene mot innbyggerne gang på gang. Spesielt overgrep mot utviklingshemmede som er en gruppe som ikke selv kjenner sine rettigheter, sier Hans- sen til Fontene. Billig å forebygge Kostnadene til drift av eldresen- tre er vesentlig mindre enn til sykehjemsplasser. I Oslo får 35.000 brukere eldresen- tertilbud for samme sum som prisen på tre sykehjemsplasser, skriver Anne Cathrine Seland, fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen i en kronikk i Aftenpos- ten i mars. Eldresentrene gir eldre økt livs- kvalitet og demper presset på omsorgstjenesten for en rimelig penge. Men dette dreier seg også om mennesker og deres mulighet til å få en god alderdom. Skal det forebyggende potensia- let i eldresenteret utnyttes fullt ut, kreves en grunnbemanning, skriver Seland. Hun mener daglig leder bør ha helsefaglig bakgrunn. I I 2005 undersøkte Helsetilsynet kommuner som hadde meldt fra om bruk av tvang. I fjor ble det ført tilsyn med kommuner som ikke hadde meldt fra om dette. – Det er mer alvorlig med omfanget av avvik ved tilsynet for 2006. Kommunene har skjult lovbruddene, mener helsedirektø- ren. Odd Mandal i Kommunal Kompetanse har i lang tid arbeidet med å utvikle et kurstilbud for ansatte i habiliteringstjenesten ute i kommunene. – Mange ansatte vet for lite om når de kan bruke tvang og hvordan de skal bruke det, sier han. tillegg bør oppsøkende eldreveile- der, aktivitør og husholdsstyrer være tilknyttet et eldresenter. I dag er det ingen statlig politikk for forebyggende eldrearbeid. Verken i Helse- og omsorgsdepar- tementet eller i Sosial- og helse- direktoratet er det ansatte som er dedikert til å jobbe med forebyg- gende arbeid for eldre. Manglende retningslinjer fører til store for- Direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn. Etter siste tilsynsrapport fra direktoratet, syns han det haster med skolering. Han håper å ha ferdig utarbeidet et kursopplegg like over påske for å kunne invitere til kurs i juni. Tekst: KARIN E. SVENDSEN skjeller i eldresentertilbudet, av- hengig av hvor i landet du bor. Alle eldre, uansett hvor i landet de bor, må få et eldresentertilbud i sitt nærmiljø, mener artikkelfor- fatteren. «Stortinget må ta ansvar og lovfeste eldresenteret og dets faglige innhold. Eldresenteret er et altfor godt tiltak til å overlates til den enkelte kommune.» Tekst: KARIN SVENDSEN 28 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL