AKTUELT Hjelpepleiere tilbake i pleien To hjelpepleiere ble tatt ut av pleien og satt til assistentopp- gaver. Kompetansesenteret i Stavanger hjalp dem tilbake i jobbene de hadde hatt i flere år. Den private institusjonen Eiken rehabiliteringssenter i Hægebo- stad kommune i Vest-Agder mente at bare sykepleiere kunne arbeide i pleien, og at det egentlig ikke var behov for hjelpepleiere i virksomheten. De to hjelpeplei- erne hadde arbeidet i henholdsvis 23 og 13 år i institusjonen og hadde tilleggsutdanning innen rehabilitering. Fagforbundets kompetanse- senter i Stavanger stevnet saken inn for tingretten etter noen forhandlingsmøter . Før saken kom opp, ble kompe- tansesenteret invitert til et forliks- møte. Oppsigelsene ble trukket tilbake, og de to medlemmene fikk tilbake sine arbeidsoppgaver innenfor pleie og rehabilitering. De to hjelpepleierne er nå tilbake i pleien og deltar på møter i pleiegruppen på lik linje med sykepleiere og øvrig pleieperso- nell. Bernht-Harry Eliassen ved kompetansesenteret oppfordrer tillitsvalgte andre steder til å være like oppmerksomme som de var på Eiken.    KES Ung i Oslo Oslo har fått en ny og stor fag- forening for ansatte i sykehjem- mene. Den nye fagforeningen i Oslo, Fagforbundet sykehjemsetatens fagforening, er bare to måneder gammel. Den er allerede en stor forening med 2000 medlemmer og om lag 60 tillitsvalgte. De tillits- valgte var nylig samlet til kurs, der de også møtte Jan Davidsen, leder av Fagforbundet. Han valgte å snakke om kvalitet på tjenestene. – Hva er kvalitet? spurte David- sen og oppfordret de frammøtte tillitsvalgte til å være med på å reise denne diskusjonen på arbeidsplassene sine. Forbundslederen en mener at den bedrede kommuneøkonomien må få innvirkning på for eksempel kvaliteten på sykehjemsplassene i landet, og på arbeidsplassene. – Vi må kunne legge opp til gode, trygge arbeidsplasser som er tilrettelagt for folk med annen etnisk bakgrunn, som er yrkes- hemmet på en eller annen måte og som er sånn at folk orker å jobbe der til pensjonsalder. Vi må kunne tilby heltid til de som ønsker det, og vi må forme arbeids- livet til det vi vil ha, sier Jan David- sen. Tekst og foto: KARI-SOFIE JENSSEN det jo hjertestartere både i idretts- haller og kjøpesentre, så det kan godt tenkes at de får bruk for kompetansen også utenfor sjuke- hjemmet.    KES Alle kan hjertestarte Alle ansatte på Øyane sykehjem får opplæring i bruk av hjerte- starter. Øyane sykehjem i Stavanger har skaffet seg hjertestarter, og alle ansatte kan melde seg på kurs for å lære å bruke maskinen. Avdelings- sjukepleier Anne Irene Osmundsen har selv tatt et 60 timers instruktør- kurs og står for opplæringen lokalt. – Det ferdes mange gamle på sjukehjemmet, og hjertestarteren er kjøpt inn med tanke på besø- kende og pasientene på kortids- avdelingen og rehabiliteringsav- delingen. Men den kan jo også komme til nytte for de ansatte, sier Osmundsen. Hun har til nå holdt kurs for 50 av de 90 ansatte. De resterende 40 kan også melde seg på kurs utover året. Kurset går over fem timer pluss et oppfriskningskurs på tre timer i løpet av de to neste årene. – Det gir en trygghet at så mange har lært å bruke hjertestarteren, mener avdelingssjukepleieren. – De som har tatt kurset, kan også ha nytte av det privat. Nå fins Pasientene bør få oversikt over snokerne Regelverket setter klare nok grenser for snokere som vil skaffe seg innsyn i pasientjour- naler. Datatilsynet vil derfor i stedet skremme snokerne ved å la pasienten få innsyn i hvem som logget seg inn. – Etter mitt syn er regelverket klart nok, mens oppfølgingen ikke alltid er like god. Det hele dreier seg likevel om bevisstgjøring og om respekt for andres privatliv. Dessverre må noen fortsatt lære dette, sier Georg Apenes, direktør i Datatilsynet. Datatilsynet foreslår at institu- sjoner som sykehus og banker skal gi pasienter og kunder til- gang på logger, som viser hvor ofte og hvem som har gjort opp- slag på egne personopplysninger. Forslaget kommer etter at Data- tilsynet har avdekket svakheter ved institusjonenes kontroll over hvem som har hentet ut person- opplysninger. – Det er vanskelig å si hvor stort omfanget av snoking i personopp- lysninger er. Datatilsynet kan bare konstatere at mulighetene for misbruk definitivt er til stede, sier Apenes til Helserevyen. Datatilsynet har erfart at det er vanskelig å avdekke uautoriserte oppslag, og da særlig når det gjelder snoking i opplysninger om nær bekjentskapskrets. Årsaken er at arbeidsgiveren ikke kjenner til den ansattes familie, venner og bekjente. Arbeidsgivere vegrer seg i tillegg mot å mistenkeliggjøre de ansatte. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 4/2007 > 29 Foto: Anne Irene Osmundsen fbaargang2007 fbseksjonHEL