Samhandling Det er behov for mer helhetstenkning og økt grad av samhandling mellom de ulike ledd i helsetjenesten, ifølge blant annet Nasjonal helseplan som regjeringen la fram i fjor høst. Samarbeid mellom kommuner og helseforetak om pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, er et eksempel på slik samhandling. 75 prosent av pasientene kan skri- ves ut til egen bolig, og det mener Høgmoen er et bevis på at intensjo- nene blir oppfylt. Mål å bli frisk Hensikten med oppholdet er klar: Brukerne skal bli friske og sterke, og de skal hjem. Alle skal opp om morge- nen og ta på seg egne klær. Sykepleier og fagkonsulent Anette Linde under- streker at det er viktig at brukerne forstår at de skal bli friske og komme hjem, og ikke ha permanent opphold ved rehabiliteringsavdelingen. For å understreke at dette ikke er et sykehus, har de ansatte blå – ikke hvite – uniformer. På samme måte klippes armbånd med navnelapper av så snart brukerne er innenfor døra. I utgangspunktet er det tilbud om maks tre ukers opphold, men med mulighet for en uke ekstra. Gjennom- snittsalderen på brukerne er 83 år. De som får nyte godt av tilbudet, plukkes ut blant de utskrivingsklare pasien- tene ved sykehuset. Utgangspunktet for å få plass er at de har potensial for å kunne greie seg i egen bolig. Kan spare Ifølge en rapport fra Sintef Helse fra 2005 reduseres kostnadene ved både sykehus og kommune som følge av etableringen av spesialenheten. Effek- ten er redusert liggetid ved sykehuset, et betydelig mindre forbruk av syke- hjemsplasser og hjemmesykepleier og færre re-innleggelser på sykehus. Tallene er imidlertid belagt med usikkerhet da det er vanskelig å vurdere ulike pasientgrupper opp mot hverandre. Sykehuset Asker og Bærum HF bidro i fjor med om lag én million kroner i tilskudd til drift av enheten, og det forhandles om å videreføre ordningen. Korte avstander Kommunen er så fornøyd at tilbudet nå kan bli utvidet. Kommunalsjef for pleie og omsorg i Bærum kommune, Tage Gam, sier at kommunen vurde- rer å etablere 30 nye plasser for utskrivningsklare pasienter. – Er det fordi Bærum er en rik kommune man kan lage slike tilbud? – Nei, man behøver ikke å være rik, samhandling er en vinn-vinn situa- sjon. Vår fordel er den korte geogra- fiske avstanden til sykehuset. Dermed blir alle former for samhandling mellom kommune og sykehus lettere, sier Gam. Også i helseforetaket er man svært godt fornøyd med ordningen. Kvali- ANSVARLIG: Jorunn Markussen sørger for næringsrik mat. tetsdirektør Marit Eskeland ved Syke- huset Asker og Bærum HF peker spesielt på det positive i at så mange av pasientene greier seg selv hjemme i egen bolig etter endt opphold. Stor interesse for nye løsninger Nye løsninger i skjæringspunktet mellom sykehus og kommunehelse- tjeneste er etterspurt. Det merker ikke minst Søbstad undervisnings- sykehjem i Trondheim som i samar- beid med St. Olavs hospital i 2002 etablerte en egen avdeling for pasi- enter som startet med behand- lingen på sykehuset og ble ferdig- behandlet på sykehjemmet. – Fra hele landet kommer det stadig besøk for å studere hvordan avdelingen fungerer, forteller avde- lingssykepleier Kari Marte Hegdahl. I fjor kom et tilsvarende tilbud i Bergen og i Ørland, mens Stjørdal er i ferd med å starte opp. Det brukes ulike betegnelser: Ved Søbstad heter det intermediær enhet. Halvannen-linjetjeneste er også et begrep som er i bruk. Etableringene skjer i et samarbeid mellom kommunene og det lokale sykehuset. HUMØR: Sykepleier Tita Bazzazjan tar fram gitaren og synger med Ida Marie Haraldstad og Inger Pedersen. 36 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL