STILLINGSMARKEDET Fransiskushjelpen Stiftelsen Fransiskushjelpen er en diakonal organisasjon knyttet til den katolske kirke. Tjenesten er åpen for alle. Pleietjenesten gir omsorg, pleie og lindrende behandling til hovedsakelig kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem. Fransiskushjelpen har også besøks- og sorgtjeneste samt et oppsøkende arbeid på gaten. Vi søker: 1 hjelpepleier/omsorgsarbeider 99% stilling, vikariat, dagtid, turnus med arbeid hver 3. helg. Tiltredelse snarest - til 1/3-08 • Lønn etter avtale. • Det forventes lojalitet til Fransiskushjelpens verdigrunnlag. Hovedoppgaver: Hjelpepleier/omsorgsarbeider jobber i vakter hjemme hos pasientene. Har medansvar for den helhetlige sykepleietjenesten hos pasienten, slik at pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt. Ønskede kvalifikasjoner: • God kjennskap og erfaring til kreftpasienter/lindrende behandling • Det legges vekt på personlig egnethet Vi tilbyr: • Ansvar og utfordringer i et aktivt miljø • Medlemskap i KLP • Veiledning For nærmere opplysninger kontakt: Øyunn Granerud, leder for pleietjenesten Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes: Fransiskushjelpen v/Øyunn Granerud (pr post eller pr mail.) Enerhaugsgt 4, 0651 Oslo Tlf 22707680 Mailadr: ogranerud@fransiskus.no Legedekning i sjukehjemmene Styret i Helse Sør-Øst Nok og rett mat Maten skal dekke behov for energi og næring. Men måltidene er også et samlingspunkt som skal fremme trivsel og helse. Heftet Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasi- enter gir en innføring i hva ansatte bør ha kjennskap til for at bebo- erne i sjukehjem skal oppleve å ha et godt mattilbud. Heftet på 80 sider er skrevet av sjukepleier Gerd Sylvi Sellevold og klinisk ernæringsfysiolog Vigdis Brit Skulberg. Det kan bestilles gratis fra www.shdir.no Det er først og fremst beregnet på ansatte i alders- og sjukehjem, men er også nyttig for de som jobber i hjemme- tjenestene.    KES Langt igjen Regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med funksjons- nedsettelser, er ikke nådd. Tallene for de to siste årene er henholdsvis 2,4 og 1,2 prosent. 306 personer med nedsatt funk- sjonsevne har ifølge Fornyings- og administrasjonsdepartementet fått tilsetting i det statlige tariffområdet i den perioden tiltaksplanen har virket. Trainee-programmet i 2007 vil bringe antallet opp i 324. – Vår erfaring er at det ikke er blitt lettere å få arbeid de siste årene, til tross for at de siste regje- ringene har uttalt at de satser på å få flere i arbeid, sier Eilin Reinaas, leder i Norges Handikapforbund, til www.nhf.no.    KES Fagforbundene er fornøyd med styresammensetningen i Helse Sør-Øst. – Vi er svært fornøyd med at vi nå har fått på plass et styre med ansatterepresentanter, sier forbundsleder Bente G. H. Slaatten i Norsk Sykepleierforbund, nestle- der i Fagforbundet Gerd E. Kristi- ansen og president i Den norske lægeforening, Torunn Janbu. De ansattes organisasjoner har fem representanter i styret. De fem representantene er Lars Eikvar fra Oslo (Legeforeningen), Svein Øver- land fra Kristiansand (Fagforbun- det), Helga R. Grinden fra Elverum (Fagforbundet), Kirsten Brubakk fra Fredrikstad (Sykepleierforbundet) og Morten Falkenberg fra Nøtterøy (Sykepleierforbundet). Representantene er oppnevnt av departementet og vil være fullver- dige styremedlemmer i det framti- dige styret inntil ansatterepresen- tantene i styret i Helse Sør-Øst er valgt på vanlig måte. Når valg har skjedd, senest 1. november i år, trer de utpekte representantene ut og gir plass for ordinært valgte ansatterepresen- tanter i styret. De øvrige styremedlemmene i Helse Sør-Øst RHF er styreleder Hanne Harlem, nestleder Harry Konterud, , Anne Carine Tanum, Finn Wisløff, Randi Talseth, Andreas Kjær (Sp), Kirsten Huser Leschbrandt (H), Knut Even Lind- sjørn (SV), Tor Ottar Karlsen (Ap), Audun Holsbrekken (KrF) og Unni Hanson (Frp).    KES Sosial- og helsedirektoratet har nå utarbeidet en veileder for legetje- nestene i kommunale sjukehjem. Fagmiljøer, pasienter og pårø- rende mener dagens legetjenester i sjukehjemmene er utilstrekkelige for å møte behovene til den enkelte pasient. Helsemyndighetene deler denne bekymringen. – Vi tror det er nødvendig å etablere en høy standard på lege- tjenesten for å kunne stå rustet til den kommende veksten i antall eldre, sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Sosial- og helsedirektora- tet. Direktoratet har derfor på oppdrag fra Helse- og omsorgs- departementet utarbeidet en vei- leder som et planleggings- og beslutningsverktøy for kommu- nene. Veilederen er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 25 (2005–2006) Mestring, muligheter og mening og dermed en del av Omsorgsplan 2015. Formålet med veilederen er å hjelpe kommunene til å planlegge, oppnå og vedlike- holde god kvalitet på legetjenester i sjukehjemmene, Shdir. – Utover oppfølging av lovkra- vene står kommunene fritt med hensyn til om de vil følge anbefa- lingene i de enkelte faser av plan- leggingen, understreker Mehre. KES Hemmelig Iplos-registrering Namsos kommune har drevet Iplos-registrering uten å informere de som registreres, ifølge Namdalsavisa. – Dette er ikke enestående for Namsos. Vi har hatt massevis av henvendelser om tilsvarende hendelser i andre kommuner, sier regi- onleder i Norges Handikapforbund Trøndelag, Gunleif Krogstad.    KES Fagbladet 4/2007 > 39 fbaargang2007 fbseksjonHEL