SEKSJONSLEDER Sterk vekst i sør – Aldri har så mange strømmet til Fagforbundet i januar og februar som i 2007. Og som vanlig er det oss her i Vest-Agder som har flest antall innmeldinger i forhold til medlemstall, sier en fornøyd fylkes- leder Roy Gyberg. I alt var det 120 innmeldinger i januar og februar i Fagforbundet Vest-Agder. Det er 46 flere enn i samme periode i fjor. For landet som helhet var det i de to første månedene i året 3663 innmel- dinger. Det betyr en økning på 552 fra året før. – Det er igjen grunn til å gratulere og takke alle tillitsvalgte og medlemmer som har gjort dette mulig, sier fylkeslederen i Vest- Agder. KES Helsereform på ville veier «Fagforbundet Telemark mener at målet for helsepolitikken er god helse- hjelp til befolkningen. Et system som er innrettet på å tenke produksjon og lønnsomhet, beveger seg derimot vekk fra dette målet,» heter det i en uttalelse fra fylkesårsmøtet. Fagforbundet i Telemark vil at sykehusene skal inn under politisk styring i de nye regionene. Kvalifisering for sosialklienter Fagforbundet stiller seg positiv til et forslag fra Arbeids- og inklu- deringsdepartementet om å innføre et kvalifiseringsprogram for mennesker som ikke har andre inntekter enn sosialhjelp. Siri Bøgh, rådgiver i Seksjon helse og sosial (SHS) understreker at forbundet i utgangspunktet støtter tiltak for å styrke arbeidslivtilknytningen for dem som står langt fra arbeids- markedet. – Dette kan være ett av flere virkemidler for å øke inkludering og deltakelse og skape bedre levekår, sier hun. Bøgh understreker at forslaget krever høy sosialfaglig kompetanse og god yrkesetisk praksis hos ansatte som skal avgjøre om klienter skal få tilbud om å delta i kvalifiseringsprogrammet. – Vi mener derfor at forslaget om nytt kapittel 5A i sosialtjeneste- loven må suppleres med en bestemmelse som sikrer at alle ansatte som blir involvert i ordningen, har rett og plikt til nødvendig opplæring.    KES KES Drillo utfordret i Arendal Fagforbundet i Arendal aksepterer at ikke alle medlemmer er like interessert i faglig politikk og tillits- valgtarbeid. Derfor har de av og til arrangementer som kan appellere like mye til de passive medlem- mene som de aktive. Som for eksempel harryturer til Sverige. Annette Dokkedal Venaas foreslo at de også skulle invitere til et møte som kunne spre glede i en tøff og travel omstillingshverdag. Resulta- tet ble en kveld med Egil «Drillo» Olsen og den lokale artisten Harald Dose og hans band. – Det var en flott kveld for over 600 medlemmer i byens nye kultur- hus, og vi har stort sett fått positive tilbakemedlinger, forteller Inger Madsen, opplæringsansvarlig i Fagforbundet Aust-Agder. – Noen syntes nok det ble litt mye fotball og landslagsprat. Drillo fortalte blant annet hvor lett det var for disse enerne å bli kastet ut av landslaget. Men vi er jo ikke bare enere i arbeidslivet, så akkurat det var ikke så relevant for oss, sier Inger Madsen.    KES Det må ta slutt Statens helsetilsyn kom i mars i år med avsløringer om at mange kommuner ikke har fattet vedtak eller sendt melding om tvangs- bruk i PU-omsorgen til tross for bruk av tvang i tjenestetilbudet. Det viser at manglende rettssikkerhet for psykisk utviklingshem- mede fremdeles er et problem. To av tre kommuner har brukt ulovlig tvang. I hele 44 av 59 kommuner er det svikt i forhold til regelverket om begrensning av, og bruk av, tvang. Det er skremmende å se slike tall svart på hvitt. Og det er trist at norske kommuner ikke har orden i eget hus, men lar overtramp mot egne innbyggere skje. Enda en gang blir vi minnet om at det går på rettssikkerheten løs for de svakeste i samfunnet. Både politikere og ansatte må ta et ansvar. Det samme må vi som arbeidstakerorganisasjon. KJELLFRID T. BLAKSTAD «God resept på god kvalitet er å lytte og lære av de som vet hva hverdagen inneholder.» Rapporten viser mangel på ledelse, kompetanse og organisering av tjenestene. Kunnskap og høy grad av bevissthet blant de ansatte er viktig for at overgrep ikke skal finne sted. Det er viktig med tydelige ledere som bryr seg, og er villig til å ta ansvar for kvaliteten på tjenestene. Fagforbundet oppfordrer arbeidsgiverne til å rydde opp i de mange påleggene som er gitt fra Helsetilsynet. En god arbeidsgiverpolitikk uten overdreven bruk av deltid og lav grunnbemanning kan være et første steg i en slik oppryddingsprosess. Kommunene må innse utfordringene og la ansatte, brukere og pårørende få komme med sine forslag til hva som bør gjøres og hvilke tiltak som bør iverksettes. Fagforbundet har tro på de ansatte. De må verdsettes og gis mulighet til å utvikle seg både faglig og sosialt. God resept på god kvalitet er å lytte og lære av de som vet hva hverdagen inneholder. Det er de som står tjenestemottakeren nærmest som må få armslag til å yte omsorg og sikre alle et verdig liv. La oss lære av feilene, og ikke minst; la oss lære av dem som har klart å gi et faglig, etisk og juridisk fullverdig tilbud. Tvangsbruken må ta slutt. 46 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL