JANS HJØRNE VANT FRAM: Takket være god hjelp fra Frode Lagset i Fagforbundet TeoLOgene (t.v.) og forbundsadvokat Geir Høin, har Svein Josefsen igjen fått et vikariat i kirken. Endelig seier for TeoLOgene Oslo bispedømmeråd holdt fast ved bestemmelsen om at prest Svein Josefsen hadde et arbeidsfor- hold i Bryn menighet. Josefsen fikk dermed jobb igjen. – Josefsen har vært igjennom en svært vanskelig periode. Heldigvis har Oslo bispedømmeråd opptrådt profesjonelt og viser evne og vilje til å rydde opp, sier Frode Lagset, leder i Fagforbundet TeoLOgene. Arbeidsgiver beklager belast- ningen Josefsen har vært utsatt for, og Fagforbundet vil fortsette arbei- det med å rydde opp i den uklare arbeidssituasjonen som preger Den norske kirke. SL Tregt Arbeidstilsyn I september i fjor meldte Fag- forbundet Trondheim kommune til Arbeidstilsynet for mulig brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet beklager lang behandlingstid. For to år siden innførte kommu- nen ny nattvaktordning på syke- hjemmene, som innebærer færre pleiere på natt og flere må jobbe alene. Fagforbundet mener dette er i strid med arbeidsmiljøloven og ønsker å få vite om loven brytes. – Det er beklagelig og alvorlig at Arbeidstilsynet ikke har ressurser til å behandle saken. Ansatte har funnet eldre med hjertestans og brukere som har falt ut av sengen når avdelingene har stått tomme fordi pleiere har vært nødt til å forlate avdelingen for å hjelpe til på en annen avdeling, forteller hovedtillitsvalgt Per Hjertaas. Hjertaas er forundret over at det skal gå så lang tid før tilsynet kan behandle henvendelsen. – Vi beklager at vi ikke har klart å behandle denne henvendelsen tidligere. Det er en omfattende sak som vil kreve en del ressurser. Denne kapasiteten har vi dessverre ikke hatt til nå. Men jeg vil i løpet av kort tid innkalle Trondheim kommune, hovedverneombud og Fagforbundet til et møte, sier seniorrådgiver Morten Storseth ved Arbeidstilsynet Midt-Norge. Han understreker at det er arbeids- givers plikt å kartlegge arbeids- miljøet. Tekst: GRETA DALEN Den lange valgkampen Regjeringens statusrapport for innsatsen for arbeidslivet er hyggelig lesing for Fagforbundets medlemmer. Det var LO som startet den lange valgkampen, som resulterte i rødgrønn regjering i 2005. Vi har fått mye igjen for innsatsen. For lønns- mottakerne og innbyggerne har regjeringen levert gode resultater. Flere av spørsmålene og kravene som LO-medlemmer stilte partiene, er ifølge statusrapporten fulgt opp. Mye er kjent, slik som endringene og forbedringene av arbeidsmiljøloven og sykelønnsordningen og stans i privatiseringen av offentlige «Det er blitt 8850 flere årsverk i kommunene. Av disse er 5500 innenfor helse- og sosialtjenester.» oppgaver som kollektivtrafikk, skole, helse og omsorg. Rapporten viser også at kommunene har fått en vekst i samlede inntekter på ca. 13 milliarder kroner siden 2005. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Kostra-tall for 2006 viser at inntektene har kommet innbyggerne og de ansatte til gode. Det er blitt 8850 flere årsverk i kommunene. Av disse er 5500 innenfor helse- og sosialtjenester. 3350 årsverk er i barnehage og grunn- skole. Tilbakemeldinger fra medlemmer i kommunene under- bygger tallenes tale. Planlagte oppsigelser og andre innspa- ringer ble trukket tilbake etter regjeringsskiftet i 2005. Bedre økonomiske rammer ga kommunenes ansatte, ledelse og politikere nye muligheter til å konsentrere seg om kvalitet og tilbud. Denne økte satsingen må nå bli like tydelig for inn- byggerne gjennom bedre tjenester. I tiden framover mot kommune- og fylkestingsvalget må vi sørge for å eksponere de resultatene som allerede er oppnådd. Vi må fortsette å jobbe for at andre, viktige krav blir fulgt opp av regjeringen. Jeg tenker først og fremst på å få stoppet den uverdige og utstrakte bruken av deltid og midlertidige stillinger. Vi må få fart i arbeidet med å likestille skiftarbeid i industrien og turnus i helsevesenet. Det er også et stort problem at mange unge står uten læreplass. Fagforbundet arbeider for at lærlinger må få lovfestet rett til læreplass både i offentlig og privat sektor. Vi er godt i gang, men den lange valgkampen må fortsette med minst like stor innsats. Fagbladet 4/2007 > 7 Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2007 fbseksjonKIR