TEMA UØNSKET DELTID Alle vinner på mer heltid Ålesund kommune har satt i gang tiltak for at flere deltidsansatte skal få tilbud om høyere stillingsbrøk. Det har lykkes. Siden arbeidet begynte i 2005, har kommunen klart å fylle 20 årsverk gjennom å øke stillingsbrøken til deltidsansatte som allerede var i jobb. – Å få stabil og fornøyd arbeidskraft er selvfølgelig viktig for en kommune. Derfor er dette en vinn/vinn-situasjon, sier rådmann Ragna Dahl Grøn- nevet i Ålesund. – Oppmerksomheten i seg selv er viktig. De ansatte må føle at de blir sett, og at de blir verdsatt. Grønnevet understreker at uønsket deltid også er et spørsmål om kjønn og kjønnsroller. – Det er helt klart at dette har samfunnsmessige strukturelle årsaker. En del av årsaken ligger i gamle kjønnsroller. Men dagens unge har bedre utdanning, og ikke minst større forplik- telser, og da oppstår det også et større behov for heltidsstillinger, sier hun. – Vi som sitter i adminis- trasjonen, skal snu på kronene på smartest mulig måte. Og det er smart å gi folk skikkelige arbeidsfor- hold. Derfor må vi se på endringer i samfunnet generelt, men også i for- hold til de behovene vi har. 230 ønsket større brøk Personalsjef i Ålesund kommune, Arne Lerheim, sier til Fagbladet at han først og fremst ble gledelig overrasket over at proble- met viste seg å være mindre enn fryktet. Av 1410 deltidsansatte i kommunen per november 2005, svarte 230 personer at de ønsket å gå opp i stillingsbrøk. Omtrent halvparten av disse ønsket å øke stillings- brøken med 50 prosent eller mer i forhold til sin opprinnelige stilling. – Turnusordningen er en av hovedårsakene til at det er så mange deltidsstil- linger i helsevesenet, uttaler han. – Industriturnusen base- rer seg jo på at alle jobber annenhver helg, og mange i helsevesenet er skeptiske til en slik ordning. Et annet aspekt av del- tidsproblematikken er at det også fins noen som fore- trekker å basere seg på ekstravakter. Dette gjelder ikke minst studenter, påpe- ker Lerheim, som vil holde muligheten åpen for dem som ønsker å ha det sånn. Men kommunen vil jobbe videre for å minske uønsket deltid i årene som kommer. – Vi vil gjerne formidle til unge at jobber i kommunal sektor er viktige og spen- nende, og at det er et meningsfylt arbeid, sier Grønnevet. – Derfor er vi nødt til å fortsette med dette, fastslår hun. «DE ANSATTE MÅ FØLE AT DE BLIR SETT OG VERDSATT.» RAGNA DAHL GRØNNEVET, RÅDMANN I ÅLESUND KOMMUNE KABAL: Mange hensyn skal tas når arbeidsukene planlegges. og systemet bli litt annerledes enn det man var vant til. Det kan bli en ekstra belastning. Under kartleggingen spurte kommunen de deltidsansatte om hvorvidt de kunne tenke seg å pendle mellom flere ulike arbeidssteder for å oppnå ønsket stillings- brøk. Mange svarte nei. – Vi har jo med mennesker å gjøre. Og spesielt i forhold til de vi jobber med her, mennesker med demens, er det viktig at de har få personer å forholde seg til i hver- dagen. Og så er det jo en del av livet ditt, nesten som familien din, når du er her så mye, fastslår Trude Wiik Østraat Men om faste holdepunkter er viktig, er det fortsatt stas med besøk utenfra. En av beboerne har lagt sin elsk på fotografen, og prøver å få ham med ut på golvet for en dans. Latteren sitter mer enn løst. Og når dansen er slutt, skal vi gå. – Ville du anbefalt unge mennesker som skal velge utdanning, å bli hjelpepleier? – For den som er interessert i mennesker, er det klart dette er en fin jobb. Men lønns- messig? Svaret henger i lufta. – Ofte er dagene lange og tøffe. Men du vet, når du endelig får dem til sengs om kvelden, og de har blitt stelt og er mette, så ser de på deg og sier «Det er jo deg, Trude. Deg kjenner jeg». Da er det verdt det. 12 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR