AKTUELT Lov til forsvar mot Hollywood En kulturlov og kulturløft i kommunene øker immunforsvaret mot Frp og under-holdningsindustrien, mener stortingsrepresentant Ågot Valle. – Frp vil skjære ned på det kultu- relle mangfoldet, på den nyska- pende kunsten. Alt skal lønne seg. Det betyr at vi kan risikere å måtte betale for å låne bøker på bibliote- kene og økte priser på kultursko- lene, advarte stortingsrepresentant Ågot Valle (SV) på et seminar for fylkeslederne i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Sammen med Fagforbundet gjør hun seg til talskvinne for en grunn- lovsfesting av kulturloven. Valle viser til at det er vedtatt en viktig Genève-konvensjon om kulturelt mangfold. – USA har en sterk underhold- Sjefen ble vikar Barnehagesjef Øyvind Henriksen i Grünerløkka bydel i Oslo tok med seg 40 ansatte i bydelsadministra- sjonen og steppet inn som vikar for barnehageassistenter på kurs. Det er selve barnehagedagen 20. mars. Oppvekstsjef Øyvind Henrik- sen har det travelt på Barnas hus med viltre unger som vil rutsje, leke og ha ren bleie. – Fagforbundslederen på Grüner- løkka utfordret meg til å få i stand kurs for barnehageassistentene, og ikke bare for førskolelærerne. Da måtte jeg i tenkeboksen. Hvordan skulle vi få det til uten å stenge barnehagene? Jeg kom på at vi er mange i bydelsadministrasjonen som kan ta i et tak. Ideen fikk tilslutning, og assis- tentene fikk kurs i likestilling og likeverd, og i gode fortellerteknikker for barn. Før de ansatte i bydelsadminis- trasjonen ble sluppet ut i bydelens barnehager, fikk de et minikurs i ningsindustri de vil eksportere. Nå presser også WTO, Gatsforhand- lingene og tjenestedirektivet. Alt skal defineres som varer og tjenes- ter som skal kunne flyte fritt over landegrensene. Det skal ikke være lov å forskjellsbehandle og gi støt- teordninger til lokal kultur. Det legger veien åpen for Hollywood. En grunnlovsfesting er et forsvar mot dette. Kultur for alle SV-representanten er opptatt av at hver kommune får beholde sitt folkebibliotek, og den kulturelle skolesekken betegner hun som barnehagens formål og gode måter å møte barn på. Barnehagesjefen ser ut til å trives. – Det er nyttig for oss å oppleve hverdagen ute. Mange av de ansatte i administrasjonen har viktig for å sikre kulturtilbud til alle, uavhengig av om foreldrene har velfylt lommebok eller bokhylle. Ågot Valle berømmer fagbeve- gelsens innsats for at Norge har fått på plass en egen kulturlov og bevilgninger som skal sikre et kulturløft ute i kommunene. Honnør til Fagforbundet – Hadde ikke Fagforbundet tatt dette opp i LO og fått Arbeiderpar- tiet med på laget, hadde vi ikke hatt en kulturlov i dag, sa Ågot Valle. – Vi må bruke kulturloven i valg- kampen og spørre alle partier hva de vil gjøre for å gjennomføre et en nokså regelstyrt dag. Da er det fint å komme ut og være spontan sammen med barn, sier Øyvind Henriksen. Dagen er delt i to, slik at halv- parten av barnehagepersonalet er i løft for kulturen i kommunene, oppfordrer SKKO-leder Mette Henriksen Aas. Kultur fremmer distriktsutvikling – Vi må synliggjøre kulturlivet, gjerne i samarbeid med nærings- sjefene i kommunene. Kulturliv og barnehage er det som skal til for at næringslivet vil etablere seg i distriktene. Når Åslaug Haga vil slå et slag for distriktsnorge, må hun ikke bare framheve nærings- og miljøkonsulentene, men også ta med kulturkonsulentene, sier Mette Henriksen Aas. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE barnehagen mens de andre er på kurs. Dermed har barna trygge og kjente voksne å forholde seg til. Ny kursdag med vikarer fra bydelen er planlagt senere i april. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE 28 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR