PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Distribuert med Fagbladet Astrid Eidhammer Hjelmeland Pedagogisk leik Kva er leik? Kva skil pedagogisk leik frå frileik? Skilnaden på fri leik og styrt leik vert ofte karakterisert ved at i fri leik er læraren lite deltakande og borna vel sjølve kva, med kven og kvar dei vil leike. I den styrte leiken har lærar eit mål med leiken og lærar meir aktiv deltakande i borna sine aktivitetar. Seier doktorgradssti- pendiat ved Høgskulen i Volda Bente Vatne. Vatne er i ferd med å avslutta ei doktorgradavhandling med temaet leik og tilpassa opplæring, der ho har samanlikna læringssituasjonar på barnetrinnet i norske og engelske skular. Frå før er ho utdanna førskulelærar og har femten års erfaring frå barnehage. - Leik som pedagogisk verkemiddel kan til dømes nr. 3 - 2007 © Pirion fbaargang2007 fbseksjonKIR