ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Kan jeg kreve tilrettelegging? Spørsmål: Jeg har vært syk- meldt i 50 prosent stilling i et halvt år og 100 prosent i et år før det. Dvs. at jeg har vært helt eller delvis sykmeldt i 1 1/2 år. Jeg har 100 prosent stilling i en jobb som innebærer mye statisk arbeid, og etter hvert fikk jeg legeerklæring på at jeg ikke kan ha denne typen statisk arbeid på grunn av betennelse i albue. Dette er begrunnelsen for hvor- for jeg har vært borte så lenge. Jeg er nå i aktiv sykmelding og prøver ut hvordan det fungerer å være tilbake i arbeid igjen. Jeg er på jobb tre dager i uken noen timer, men jeg merker at dette arbeidet gjør at min tilstand forverrer seg. Lederen min ønsker å tilrette- legge andre arbeidsoppgaver for meg, men hun er ikke særlig interessert i at jeg skal få andre oppgaver på annet enn midler- tidig basis. Hun viser til at en permanent endring i mine arbeidsoppgaver kun kan gjøres dersom det blir en ledig stilling. Jeg er klar til å begynne å jobbe i 50 prosent stilling eller mer, men jeg tør ikke fordi jeg ikke kan drive med det jeg har gjort før, og jeg syns det er for usikkert for meg at jeg ikke får andre oppgaver på mer perma- Hva betyr B? Spørsmål: I Fagbladet nr. 12/06 har dere et innlegg som forkla- rer bokstavkodene på LOfavør- kortet. På mitt kort står kodene HBO. Bokstavene H og O står forklart i bladet (kollektiv hjem og annen obligatorisk gruppe- liv/stønadskasse), men hva står bokstaven B for? I tillegg har jeg en reiseforsik- ring som jeg har hatt i mange nent basis. Det er to avdelinger som har arbeid som er relevant for meg, men lederen min fast- holder at det kun er i den avde- lingen jeg har stillingen min at jeg kan tilbys arbeidsoppgaver fra. Spørsmålet mitt blir da: Hvilke krav kan jeg stille til at arbeidsgiver tilrettelegger arbei- det for meg? Jeg tenker da på enten andre faste arbeidsopp- gaver i den avdelingen jeg jobber i dag eller på den andre avdelingen? Er det kun avde- lingslederen min som bestem- mer her, eller kan jeg gå til hennes overordnede? Hvilke krav kan Nav stiller i forhold til tilrettelegging for meg? Hilsen Synnøve Svar: Når ansatte kommer opp i en slik situasjon som du har kommet opp i, så har arbeidsgi- ver en plikt til å forsøke bedrifts- interne tiltak med tilrettelegging etc. Målet er å få den sykmeldte helt eller delvis tilbake i arbeid. Dersom du er på aktiv syk- melding og blir sittende med de arbeidsoppgavene som gjør deg syk, er forutsetningene for et bedriftsinternt tiltak ikke til stede. Nav kan kreve at det fore- tas bedriftsinterne tiltak dersom år. Den står ikke som en kode på mitt kort. Skal den ikke det, og kan dere i så fall forklare meg hvorfor? Grete Norheim, Sandnes Svar: Bokstaven B betyr at du har Fagforbundets gruppeforsik- ring. Denne forsikringen sikrer deg og dine økonomisk ved ulykke, sykdom og dødsfall. De som har kollektiv reiseforsikring gjennom sitt fagforbund, får bokstaven R på kortet. Siden du dette er mulig på denne arbeidsplassen. Så spørsmålet er da om dette vitterlig er mulig der du jobber? Dersom det eksisterer slike oppgaver som du kan utføre til tross for din vonde arm, er det etter min mening uvesentlig hvilken avdeling dette er på. Dog er det slik at dersom det virkelig ikke foreligger perma- nente arbeidsoppgaver ledig, så kan man ikke pålegge arbeids- giver å fabrikkere slike oppgaver. Forpliktelsene påligger arbeidsgiver, det vil si arbeids- plassen din som sådan og den som utfører arbeidsgiverfunksjo- nen. Det vil si at forpliktelsene påligger den øverste ansvarlige ikke har det, betyr det at du har kjøpt forsikringen individuelt. Som LO-medlem kan du kjøpe reiseforsikring gjennom LOfa- vør. Prisen er 825 kroner for en helårs forsikring for hele fami- lien over hele verden. Forsik- ringen omfatter også avbestil- lingsforsikring. Oversikt over alle kodene på LOfavør-kortet finner du på internett, www.lofavor.no Magne Gundersen, Sparebank 1 og ikke bare den nærmeste lederen din. På ditt spørsmål om du kan henvende deg til andre enn avdelingslede- ren din, så vil jeg nok anbefale deg å kontakte både tillitsvalgt og hovedverneombudet. Gjennom disse kan det være aktuelt å vurdere kontakt med leder høyere plassert i bedriften enn avdelingslederen din. Du kan også be legen din om hjelp til å forklare situasjonen. For sikkerhets skyld nevner jeg også at når du har vært syk- meldt i såpass lang tid og den «aktive sykemeldingen» inne- bærer at du fortsatt må utføre det arbeidet som gjør deg syk, bør det vurderes alternativer til fortsatt arbeidsforhold. Dersom det er reelt at det er vanskelig for arbeidsgiver å gjennomføre bedriftsintern attføring, vil arbeidsgiver kunne ha saklig grunn for oppsigelse av arbeids- forholdet. Det vil derfor være et alternativ for deg å søke om friskmelding til arbeidsformid- lingen. Folketrygdloven § 8-5 sier at arbeidstakere som av helsemes- sige årsaker ikke er i stand til å utføre sitt nåværende arbeid,    > Fagbladet 4/2007 > 25 fbaargang2007 fbseksjonKON