SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > NAV-samarbeid Harmoniseringen mellom de tidligere kommunalt og statlige ansatte ved NAV-kontorene krever evne til sam- arbeid mellom de tillitsvalgte. 28 > Eventyrlig Den store endringen innen eforvaltning er at skjermen er flyttet til den enkelte borger. Skjermen er flyttet til utsiden av skranken. 30 > Ligg unna Fokusforfatteren har startet en under- skriftskampanje for at ansatte skal kunne beskytte seg mot arbeidsgivers innsyn i privat e-post. 36 > Ansatte redd for å kritisere Et mer stressende arbeidsliv kan gi mer mobbing. Offentlig ansatte er mest redd for å si fra. – Vi lever i et prestasjonssamfunn. Kravene til å prestere i arbeidslivet er hardere enn før. I tillegg jobber vi mer i team. Slike forhold gjør arbeidslivet mer psykisk stres- sende enn det var før. Det kan lede til mer mobbing, sier Stig Berge Matthiesen, professor i organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, til Forbru- ker.no. Offentlig ansatte reddest Frykten for mobbing er stor blant de som vurderer å si ifra om kritikkverdige forhold på jobben. Å føre bevis for at man mobbes er vanskelig. Å slå fast årsaken er enda vanskeligere. I en meningsmåling Aftenpos- ten har utført svarer 19 prosent at de er redd for personlige konse- kvenser dersom de varsler om mobbing, svindel eller korrupsjon på arbeidsplassen. Blant de ansatte i offentlig sektor svarer 22 prosent at de er redd for hva som kan skje dersom de sier ifra. I privat sektor svarer 17 prosent det samme. Sjefen er nærmest Svarene viser at frykten for å varsle synker med alderen. Blant de som har fylt 60, sier kun ti prosent at de frykter konsekven- sene om de slår alarm. De aller fleste vil gå til sjefen sin dersom de kommer i en situasjon der en må slå alarm. Hele 71 prosent sier at det er naturlig å gå tjenestevei på den måten. 15 Illustrasjonsfoto: colourbox.com prosent mener det er best å ta det opp med kolleger. Mediene er fjernest Så godt som ingen svarer at de vil gå til mediene. Da Aftenposten snakket med seks sykepleiere som hadde varslet og fått problemer, svarte de at varsling til avisene var absolutt siste utvei. – Jeg vurderte det da trakasse- ringen sto på som verst og ledelsen var mer opptatt av å ta meg enn å rydde opp i pasien- tenes dårlige situasjon, sier en av dem. Mange bedrifter har likevel de siste årene satt i gang tiltak mot mobbing på arbeidsplassen. Jobb- mobbingen er derfor halvert her i landet. Tekst: VEGARD VELLE Åpenhet om økonomiske interesser Styrevervregisteret åpnes for innsyn i april. Da kan hvem som helst gå inn og se hvilke verv og økonomiske interesser kommu- nens folkevalgte, ansatte og styremedlemmer har. Flere kommuner har allerede fattet vedtak om registrering i www.styre- vervregisteret.no og har startet registreringen. Blant disse er Alta, Krødsherad og Folldal. KS anbefaler at det utarbeides lokale retningslinjer for hvem og hva som kan registreres, basert på kriteriene KS har besluttet. Avhengig av tillit Bakgrunnen for registeret er den tilliten kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper avhenger av at allmennheten har til at myndighetsutøvelse og produk- sjon ivaretas best mulig. En måte å styrke omdømmet på er ved å åpne opp rundt hvilke roller enkeltpersoner har. Frivillig registrering På bakgrunn av personvernlovgiv- ningen vil registreringen være frivil- lig. KS håper ser seg tjent med å tilknytte seg registeret, og oppfor- drer til at det fattes vedtak om tilknytning i kommunestyret og i de ulike selskapenes styrer. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 4/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonKON