eUtvikling – Akkurat som den onde dron- ningen, har borgerne nå fått et «speil på veggen» som vi kan titte inn i. Den store endringen innen eforvaltning er at skjermen er flyttet til den enkelte borger. Skjermen er flyttet til utsiden av skranken. Dermed får vi selvbetje- ningsforvaltningen. Bing advarte også mot automati- serte systemer som tolker data. – Datasystemer behandler alle svar likt, men slett ikke alle mennesker likt. Databaserte systemer trenger konkrete svar og er ikke i stand til å utøve skjønn. Ifølge Bing kan kvaliteten på beslut- ningen ikke bli bedre enn kvaliteten på svarene, og disse er ikke nødven- digvis presise. En datamaskin kan tolke et svar på en helt annen måte enn en jurist, noe som ikke er upro- blematisk for rettssikkerheten. Ansatte bør bestemme En innleder som skilte seg litt ut fra de andre, var Per Morten Vigtel, sekre- tariatsleder i Forum for Innovasjon. Selv presenterte han seg som repre- sentant for storkapitalen. – Ifølge regjeringens IKT-melding ligger ikke den viktigste kilden til effektivisering i teknologien som sådan, men i evnen til å organisere nye løsninger. Ifølge Vigtel har næringslivet nytt godt av det utvidete bedriftsdemokra- «Databaserte systemer trenger konkrete svar og er ikke i stand til å utøve skjønn.» Professor Jon Bing tiet som kom på slutten av 1970-tallet. Vigtel etterspør derfor mer ansatte- involvering også i det offentlige. – eBygg 2009 kan danne en modell for tilsvarende prosesser også på andre områder i offentlig sektor. eBygg 2009 har som mål en fulldigi- talisert byggesaksbehandling, med mest mulig selvbetjening via nettet. De ansatte deltar i alle ledd av beslut- ningsprosessen, gjennom fagfor- eningene. Vigtel mener at ny teknologi må kobles til en videreutdanning av kommunalt ansatte. – En av de viktigste lærdommene i næringslivet har vært betydningen av den sosiale kapitalen i omstillingspro- sesser. For å lykkes i det offentlige bør en være langt mer offensiv i å satse på den sosiale kapitalen, skapt i samspil- let mellom myndigheter, bedrifter og de ansattes organisasjoner. Farer i framtida – Hensikten med konferansen var å spre informasjon om hvor langt eforvaltningen har kommet. I tillegg ønsket vi å ta opp hva framtida kan bringe. Og hvilke farer en bør være oppmerksom på, sier Fredrik Hell- strøm, konferansesjef og avdelings- leder i Fagforbundet. For tiden foregår en voldsom data- satsing i norske kommuner. Stadig flere tjenestetilbud tilbys på data. Skjemaer kan fylles ut og sendes inn digitalt. Saksbehandlingen automati- seres. Kontakt med saksbehandlere og politikere skjer via e-post og chatting. Brukerne kan følge med på saks- gangen i egne saker fra hjemme-pc- en. Nyttige opplysninger ligger på kommunens hjemmesider. – Bevisstheten øker om at ny tekno- logi er på vei inn i forvaltningen, og dermed berører kjernesaker for fag- bevegelsen. Vi ønsker å markedsføre Fagforbundet som en drivkraft bak eforvaltningen. Vi er slett ikke bare skeptisk, sier Hellstrøm. – Fagforbundets mål er å hindre at arbeidstakerne blir skadelidende. Kvaliteten på tjenestene og teknolo- gien må utnyttes til beste for innbyg- gerne. Skal vi få til dette, trenger vi mer kunnskap. Det kan eForvaltnings- konferansen bidra til, mener Fredrik Hellstrøm. Fagbladet 4/2007 > 31 100101001101100010011100100111001010011011 00010011100100110010100110110001001110011 fbaargang2007 fbseksjonKON