> ARBEID OG KOMPETANSE • Enheten for arbeid og kompetanse (AK) er en del av den totale helse- og velferdstjenesten i Trondheim kommune. Enheten har 65 ansatte. • Hovedintensjonen er at alle sosial- hjelpsmottakere, og særlig de under 30 år, raskt skal i aktivitet tilpasset den enkeltes behov. Det blir ingen utbetaling av sosialhjelp før møtet med enheten. • AK er delt inn i fire bydelsteam og et byomfattende team. • De fleste henvisningene kommer fra kommunenes forvaltningsorgan, og enheten er bindeleddet mellom ulike tiltaksarrangører som for eksempel skole, Fretex, Norservice, Amokurs. • I 2006 var om lag 1200 deltakere i kontakt med enheten. • Intern arbeidsutprøving (for de som ikke får et eksternt tilbud) har som hovedmål å aktivisere deltakerne. De trener på å møte til avtalt tid og å «snu døgnet». Det er om lag 100 plasser hvor de kan velge mellom snekkerverksted, skomakerverksted, utegruppe, gjenbrukssentral, møbel- gruppe, transport, aktivitetsstue, kunst- gruppe. • Trening av sosiale ferdigheter består bl.a. av felles frokost hver dag, felles lunsj en gang i uka, sosiale aktiviteter, allmøter, gruppearbeid, arbeids- fellesskap. • Pr. februar 2007 har enheten jobbet med 920 deltakere. 769 er overført fra i fjor, mens 122 er henvist i år. I løpet av de to første månedene i år har 154 personer avsluttet sitt forhold til AK. Av disse er 23 prosent nå i ordinær jobb. –Deterhåpfoross Unge sosialklienter kommer i jobb og aktivitet. Ungdommen blir møtt med respekt og får hjelp til å realisere drømmene sine. Tekst og foto: GRETA DALEN NYTTIG ARBEID: Monica Hammer reparerer sko fra en av de 30 skobutikkene i Trondheim. Tillitsvalgt Randi Pedersen (t.v.) og leder Gjermund Ringsrød. – Vi ønsker at inkluderende arbeidsliv også skal være for dem som har begrenset arbeidskraft. Samfunnet har bruk for alle, men forholdene må av og til legges til rette. Vi har mestring for de unge som et mål, med veiled- ning, arbeidspraksis og kompetanse- økning står de bedre rustet, mener leder Gjermund Ringsrød i Enhet for arbeid og kompetanse i Trondheim kommune. I mange år jobbet han som sosionom og leder for sosialkontor, men det er nå han føler at han får brukt kunnskapen sin ved å veilede unge sosialhjelpsmottakere ut i jobb og aktivitet igjen. Historien om Arbeid og kompe- tanse startet for flere år siden, men det er først etter en omorganisering i 2004 at det virkelig ble fart i sakene. På Heimdal fikk de leid et stort lokale med plass for tiltakskoordinatorer i åpent landskap, lagringsplass til gjenbrukssentralen, et verksted til skomakerdrift og snekring og en del mindre kontorlokaler til ulike prosjekter. Her får de som ikke får plass i ordinær jobb, muligheter for å komme i gang med ulike aktiviteter. Det kan være fra to timer i uka og opptil 50 prosent stilling. Handlingsplan – Når en ungdom blir henvist til Arbeid og kompetanse, i første rekke fra forvaltningskontorene, samarbei- der tiltakskoordinator og ungdommen om å lage en handlingsplan. Ungdom- mene er sjelden jublende glad eller motivert når de kommer, og det er vår oppgave å motivere hver enkelt. Vi har 32 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON