SEKSJONSLEDER Gjennomgår kon- torutdanninger Faggruppe 3, for yrkesfaglig ut- danning og utvikling, har blinket ut sine arbeidsområder. Faggruppen vil jobbe med kon- torfaget og IKT-faget innenfor videregående opplæring. De ønsker at flest mulig lærlinger skal bli tatt opp på høgskolene. Også fag- skoleutdanninger ønsker de flere av innenfor kontorfagene. Ellers er gruppa opptatt av å bevisstgjøre kommunene om at lærlinger er en stor og viktig ressurs. Faggruppas sammensetning blir lagt ut på Seksjon kontor og admi- nistrasjon (SKA) sin nettside under knappen «Faggrupper». Relevante saker knyttet til faggruppas arbeid vil også bli lagt ut her. Leder av gruppen er seksjons- leder Gerd Eva Volden. SKA i fylker og fagforeninger oppfordres til å ta kontakt med faggruppen om rele- vante spørsmål og forslag til saker. Faggruppene er rådgivende organ for seksjonsstyret og møter styret to ganger i året.    VeV Sterk vekst i sør Vest-Agder har flest nye innmel- dinger i forhold til medlemstallet. I alt meldte 120 personer seg inn i Fagforbundet Vest-Agder i januar og februar. Det er 46 flere enn i samme periode i fjor. For landet som helhet var det i de to første månedene i år 3663 innmeldinger. Det betyr en økning på 552 fra året før. – Det er igjen grunn til å gratu- lere og takke alle tillitsvalgte og medlemmer som har gjort dette mulig, sier en fornøyd fylkesleder Roy Gyberg.    KES Kompetansen skal kartlegges Faggruppe 3, NAV, har møttes. Faggruppen har mottatt invitasjo- ner fra både Oslo og Hedmark om å holde innlegg om kompetanse- kartlegging. Faggruppa mener det er svært viktig at den enkelte som blir berørt av NAV-reformen, og som arbeider i et NAV-kontor, får kartlagt sin kompetanse. Dermed kjenner en bedre til det framtidige kompetan- sehevingsbehovet. Faggruppa minner om at den står til disposisjon for spørsmål eller saker innenfor sitt arbeidsom- råde. Navn og e-postadresser til faggruppas medlemmer fins på SKAs nettside under knappen «Faggrupper». VeV Drillo i Arendal Fagforbundet i Arendal aksepterer at ikke alle medlemmer er like interessert i faglig politikk og tillits- valgtarbeid. Derfor har de av og til arrangementer som kan appellere like mye til de passive medlem- mene som de aktive. Som for eksempel harryturer til Sverige. Annette Dokkedal Venaas foreslo at de også skulle invitere til et møte som kunne spre glede i en tøff og travel omstillingshverdag. Resulta- tet ble en kveld med Egil «Drillo» Olsen og den lokale artisten Harald Dose og hans band. – Det var en flott kveld for over 600 medlemmer i byens nye kultur- hus, og vi har stort sett fått positive tilbakemeldinger, forteller Inger Madsen, opplæringsansvarlig i Fagforbundet Aust-Agder. – Noen syntes nok det ble litt mye fotball og landslagsprat. Drillo fortalte blant annet hvor lett det var for disse enerne å bli kastet ut av landslaget. Men vi er jo ikke bare enere i arbeidslivet, så akkurat det var ikke så relevant for oss.    KES Faggruppe mot Frp Faggruppe 1, ansatte på kommune- og fylkeskassererkontorer og revi- sorer, går ut mot Fremskrittspar- tiet. Partiets forslag om å skjerpe kravene til revisorers uavhengighet i kommunal sektor bifalles ikke. Også Stortinget har behandlet forslaget og stemt det ned.    VeV Lærlinger er en ressurs «Lærlinger gir virksomheter ny kunnskap og bidrar til verdi- skapning. Kommunene må gi flere ungdommer læreplass.» Sitatet er hentet fra en brosjyre som Fagforbundet Ungdom har gitt ut, og jeg slutter meg ubetinget til kravet fra de unge fagor- ganiserte. Seksjonen vår har to viktige lærefag; kontor og administra- sjonsfaget og IKT-servicefaget (IKT = informasjons- og kommu- nikasjonsteknologi), og i begge disse fagene er det et stort behov for læreplasser. Kommunale og fylkeskommunale etater og virk- somheter, sammen med sykehussektoren, har et stort ansvar for å ta inn lærlinger, men dessverre går ikke offentlig sektor foran GERD EVA VOLDEN «Ønsker vi å holde på ungdommen i distriktene, må de tilbys opplæring og arbeid i nærområdet sitt.» på dette området. Kommune- sektorens interesse- og arbeids- giverorganisasjon (KS) har en intensjon om å ha minst en lærling per 1000 innbygger, og sjøl om flere kommuner er flinke, er det altfor mange som ikke følger opp intensjonen. Mange arbeidsgivere etterlyser kvalifisert arbeidskraft, og da må jo lærlingordningen være en utmerket vei å gå for å rekrut- tere unge dyktige fagarbeidere. Kommuner i utkantnorge kan dessuten på denne måten drive god distriktspolitikk og plan- legge arbeidskraftbehovet sitt på sikt. Ønsker vi å holde på ungdommen i distriktene, må de tilbys opplæring og arbeid i nærområdet sitt. Ansatte i kontor- og administrasjonssektoren opplever i økende grad å tilhøre en elektronisk forvaltning. Det fordrer omstilling og nytenkning. En viktig del av nytenkninga kan komme gjennom rekruttering av unge lærlinger som har orientert seg i ulike datasystemer fra de lærte å gå. Ingen kan skylde på manglende interesse fra ungdommens side. Søknadene om læreplasser er langt flere enn tilbudet, og skal vi klare å møte utfordringene, må arbeidsgiverne kjenne sin besøkelsestid. Fagforbundet vil presse på for å bedre situasjo- nen, blant annet gjennom sine lærlingpatruljer i fylkene. Det er fortsatt et stykke å gå før Fagforbundet Ungdom sitt krav «Læreplass til alle» er oppfylt. 38 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON