bransjeavtale FFra søppel til handelsvare Før var søppel noe vi prøvde å bli kvitt. Nå er det blitt noe vi handler med over hele kloden. – I 1998 eksporterte Norge under 50.000 tonn avfall til Australia. I 2005 hadde dette økt til 330.000 tonn – en sjudobling. Dette viser bare at kjøp og salg av avfall er blitt en globalisert geskjeft som Norge er med på, sa rådgiver i Fag- forbundet, Rolv Rynning Hanssen på renovasjonskonferansen. Han arbeider for tiden i hovedkvarteret til den europeiske fagbevegelsen, Iska, i Genève. Han fortalte også at kjøp og salg av avfall er underlagt de samme markedskrefter som all annen global handel, det blir fraktet dit kostnadene på å behandle det er lavest mulig. Som eksempel på hva som da kan skje, brukte han skipet SS Norway som etter planen skal hugges opp og resirkuleres i India. Det betyr at arbeiderne der vil håndtere 1200 tonn asbest barbent og i shorts. Han hadde to råd til dem som ønsker å gjøre noe med forholdene for renovasjonsarbeidere globalt. – Sørg for at flest mulig organiserer seg. Dette er viktig enten folk jobber for det offentlige eller for private selskaper. Dere må også solidarisere dere med folk i Øst-Europa og i utviklings- land. Vi har mange eksempler på at det virker når fagorgani- serte i Vest-Europa truer med aksjoner for å hjelpe folk andre steder, sa Rolv Rynning Hanssen. aktører. Både vi i et seriøst privat selskap og offentlige renovatører er tjent med at vi luker cowboyer ut av markedet. En bransjeavtale, der alle må forholde seg til samme avtaler og regler, kan være en fornuftig måte å rydde opp på, mener hun. – Vi har tariffavtaler og tar HMS på alvor. Hvis vi hele tiden må konkurrere mot useriøse selskaper som legger seg lavt i anbudskonkurran- sene fordi de opererer på grensen av hva vi anser som sikkert og skviser ansattes arbeidsvilkår, vil det føre til at vi blir priset ut av markedet. Det er verken innbyggerne, reno- vatører eller det offentlige tjent med. – Vårt ønske er at alle konkurrerer på like vilkår og at anbudsperiodene Foto: Ann-Elin Wang blir gjort lenger slik at våre ansatte får en mest mulig forutsigbar og trygg arbeidshverdag, sier hun. Diskusjon På renovasjonskonferansen som Fagforbundet og Trans- portarbeiderforbundet arran- gerte i mars, havnet Skants for øvrig i diskusjon med Terje Gunnar Christiansen og Roar Fjellseter fra Trondheim Renholdsverk som overtok for Veolia da renovasjonen i Trondheim ble rekommunali- sert etter kommunevalget i 2003. Skants stilte spørsmål om det var fornuftig å ta renovasjonsoppdraget fra en seriøs bedrift og gi det til et offentlig eid selskap som var preget av blant annet høyt sykefravær og økono- misk rot. Christiansen og Fjellseter innrøm- met at det fantes ting å forbedre i reholdsverket, men mente at for- holdene ikke var særlig mye bedre da Veolia hadde renovasjonen. – Etter mitt syn er renovasjon en samfunnsoppgave som blant annet er viktig for folkehelsa. Det har aldri vært meningen at private firmaer skulle tjene penger på dette, sa Christiansen. Temperaturen hadde også vært høy kvelden før, da 2. nestleder i LO, Geir Mosti, snakket varmt for at det offent- lige burde ta tilbake renovasjonsopp- gavene. Dette fikk ansatte i private renovasjonsselskap til å reagere. – Miljøarbeidet som renovasjonen representerer, kan ikke privatiseres. Det offentlige må ha ansvaret. Jeg ønsker selvsagt ikke å knekke seriøse private selskaper, men jeg vil ha vekk de som opptrer useriøst og som spekulerer i de ansattes arbeidsvilkår. Personalsjef Hanne Skants i Veolia Miljø AS. Fagbladet 4/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonSAM