SEKSJONSLEDER Foto: Per Flakstad KVINNER BLANT MENN: Mona Larsen, Gro Helland og Alfhild Randi Eltervåg ønsker å skape et nettverk av kvinner som jobber i mannsyrker. Kvinner i mannsdominerte yrker Seksjon samferdsel og teknisk har etablert en faggruppe som skal se på situasjonen til kvinner i mannsdominerte yrker. Gruppa skal levere en rapport til høsten der den skal foreslå konkrete tiltak som forbundet kan jobbe videre med. Rapporten skal også være et bidrag når forbundet skal utvikle sin likestillingspolitikk. – Seksjonen har mange yrker som i dag er typisk mannsdomi- nerte, eksempelvis innen brann og feiing, havn, renovasjon, kollektiv- transport, anlegg og kommunal drift, VA og vaktmesteryrket, for- teller brannkonstabel Alfhild Randi Eltervåg, landmåler Gro Helland og feiermester Mona Larsen. Sammen med feier og deltidsbrannkonstabel Hildegunn Grann utgjør de den fire kvinner store faggruppa. – Vi skal blant annet se på fysisk og psykisk tilrettelegging på arbeidsplassene, og vi ønsker å ha et blikk på hvordan ansatte i disse yrkesgruppene rekrutteres. Er det for eksempel noe som kan gjøres med utdanningen slik at flere unge kvinner kunne tenke seg å bli brannkonstabler eller velge et annet typisk mannsdominert yrke? spør de. I tillegg skal gruppa se på mulig- hetene for å etablere et kvinnenett- verk innenfor disse yrkene. – I Kommunal i Sverige har de et eget kvinnenettverk innenfor redningstjenesten, og her er det sikkert masse vi kan lære, mener Helland, Larsen og Eltervåg. – Vi mener det ville være svært verdifullt å bygge opp et slikt nettverk i Norge. Siden det fortsatt er få jenter som søker seg til typiske mannsyrker, kan det bli slik at kvinnene føler seg litt alene blant mange menn. Vi håper et nettverk kan styrke fellesskapsfølelsen, samtidig som vi tror kvinner kan ha stor nytte av hverandre i slike situasjoner, sier medlemmene i gruppa, som gjerne tar imot innspill fra medlemmene. De som har noe å melde, kan kontakte Steinar Granlund i Fagforbundet, som er gruppas kontaktperson. Han treffes på tlf. 23 06 43 23 eller på e-post: steinar.granlund@fagforbundet.no. PF Kursplan for bad Samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Landslaget for park og idrett er blitt signert. Det nye kurset vil bli tilbudt fra høsten. Kurset er landsdekkende, og det vil innebære et kompetanseløft for alle ansatte innen bad.    PF Tid for tariff Jeg er ofte ute og snakker i ulike samlinger av yrkesgrupper i seksjonen. Ikke sjelden kommer det opp påstander som: Vi fikk ingenting, eller Fagforbundet gjør ikke noe for oss når det er snakk om resultatene fra tariffoppgjørene. Det rare er at mange syns de ikke har fått noe i tariffoppgjøret dersom de ikke har fått mer enn alle andre. Påstandene er spiss- formulerte og til og med gale. I de siste oppgjørene har alle fått generelle tillegg, som har gitt forbedring av kjøpekrafta. De generelle tilleggene går jo til alle. Men jeg vil jo påstå at det er penger det, og. Sentralt har vi et helhetsansvar. Vi har et ansvar for at alle STEIN GULDBRANDSEN «Det rare er at mange syns de ikke har fått noe i tariff- oppgjøret dersom de ikke har fått mer enn alle andre.» medlemsgrupper skal ha en anstendig lønnsutvikling. Seksjonene har ikke ansvar for tariffarbeidet. Seksjonene har ansvaret for det yrkesfaglige arbeidet. Men jeg er enig i at godt yrkesfaglig arbeid blir lite meningsfylt hvis det ikke koples til lønnspolitikken. Det er yrkesgruppene i seksjonene som selv har oversikten over utdanningskravene og relevant tilleggskompetanse. Det er her arbeidet gjøres med å utvikle nye kurs- og opplæringstilbud for å bedre kvaliteten på tjenestene. Det vil være en fornuftig innfallsvinkel til tariffarbeidet hvis yrkesgruppene i seksjonene kunne gjøre en jobb med å utarbeide forslag til lønnskriterier for de ulike yrkesgruppene, knyttet til kompetanse. Og kanskje det viktigste: Fagforbundet er for oss alle. Jobben som gjøres i yrkesgruppa i seksjonen, må forankres hos alle de andre i forbundet. Den må diskuteres i fagforeninga og på tariffrepresentantskapet i fylket. Bare gjennom en slik forankring kan det bli hele forbundets politikk. Og det kreves tålmodighet og hardt arbeid. Selv med vår størrelse og styrke får vi ikke umiddelbart gjennomslag for alle prioriterte krav. 38 > Fagbladet 4/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM