NYTT > 30.000 FLEIRE FAGORGANISERTE Talet på medlemer i landsomfattande arbeidstakarorganisasjonar utgjorde vel 1.547.000 personar ved utgangen av 2006. Dette var ein auke på i underkant av 30.000 personar frå 2005, melder Statistisk sentralbyrå. > SVAK OPPGANG I SYKEFRAVÆRET Det legemeldte sykefraværet holdt seg uendret på 5,8 prosent fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006, og det egenmeldte gikk opp fra 0,9 til 1,0 prosent. For kvinner gikk sykefraværet opp fra 8,4 til 8,6 prosent, mens fraværet for menn var uendret på 5,4 prosent, melder Statistisk sentralbyrå. > TI YRKER MED MEST STRESS • Bryggeripakkere • Fysio- og ergoterapeuter • Pleiepersonale • Legesekretærer • Ufaglærte elektronikkarbeidere • Barne- og ungdomsskolelærere • Bokholdere og revisorer • Pedagoger • Omsorgsarbeidere • Leger og tannleger Kilde: Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø, Danmark > TI YRKER MED MINST STRESS • Offentlig ansatte sjefer • Lagerekspeditører • Elektrikere • Lager- og havnearbeidere • Pedagogmedhjelpere • Dagpleiere (familiebarnehage for barn 0–3 år) • Mekanikere • Nærings- og nytelsesmiddel- arbeidere • Sykepleiere • Tømrere og snekkere Kilde: Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø, Danmark 4 > Fagbladet 5/2007 Godt resultat i Navo Helse Foto: Kari-Sofie Jenssen Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen er fornøyd med mellomoppgjøret ved helseforetakene. Ansatte i stillingsgruppene 1, 2 og 3 i Navo Helse får et tillegg på til sammen 13.000 kroner. Minstelønnssatsene blir hevet tilsvarende. Det medfører at en ansatt i stillingsgruppe 1 fra 1. juli får ei minstelønn på 266.000 etter ti års ansiennitet. Ansatte i stillingsgruppe 4 får et Streiket for AFP – Pensjon er en viktig sak. Stå på! De ansatte i Oslo Sporveier møtte stort sett vennlige og forståelsesfulle folk da trikkene og t-banene sto en time i hovedstaden. Onsdag 9. mai gikk over 150 fagforeninger over hele landet til en times politisk streik for AFPordningen (avtalefestet pensjon). Utenfor Nationaltheatret stasjon delte Rune Aasen og Sveinar Bones, leder og nestleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, ut løpesedler sammen med plasstillitsvalgt i verkstedenheten, Per Martinsen. De møtte stor forståelse, og mange ga dem et klapp på skulderen og beskjed om å stå på for pensjonskravene. Noen løp rutinemessig forbi, men enkelte av dem – flere unge – bråsnudde og kom tilbake for å hente en løpeseddel da de hørte det dreide seg om pensjonsreformen. generelt tillegg på 4,6 prosent fra 1. august, mens ansatte i stillingsgruppe 5 får et generelt tillegg på 5,3 prosent fra samme dato. Dessuten blir det gitt et eget tillegg på 1 prosent for ansatte i stillingsgruppe 4 og 5 med ansiennitet på 16 år eller mer. – Vi er godt fornøyd med resultatet av forhandlingene med Navo Helse, sier forhandlingsleder for LO-forbundene, Gerd Kristiansen i Fagforbundet. LO-forbundene og Navo ble enig om at det ikke skal være lokale forhandlinger. Tre YS-forbund, deriblant Radiografforbundet, vil få fastsatt sin lønnsøkning gjennom lokale forhandlinger. Det ble også enighet om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal kartlegge omfanget av, og årsakene til, bruk av deltid i helseforetakene. – Dette vil gi oss et faktagrunnlag for en videre oppfølging av deltidsbruken, sier Gerd Kristiansen. Tekst: FRODE RØNNING Gerd Kristiansen er tilfreds med oppgjøret i Navo Helse. GEMYTTLIG: De fleste var positive til den politiske streiken til forsvar for AFP. Merker opprøret Initiativet til aksjonen kommer fra LO i Trondheim: – Vi tar NHOs desperate forsøk på å stemple en soleklar politisk streik som tariffstridig som et godt tegn på at de begynner å merke opprøret mot en pensjonsreform som gjør det uvisst om arbeidstakere i framtida skal få en verdig slutt på arbeidslivet, sier lederen for LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot, til Klassekampen. – Viktig markering Kravene for aksjonen er blant annet at de som går av med AFP ikke skal få redusert pensjon i forhold til dem som går av når de er 67, og at aldersgrensen for å oppnå full pensjon ikke skal heves til 70 år. Videre krever aksjonistene at alderspensjonen ved 67 år skal være på samme nivå som nå, og at det fortsatt skal være 30 års opptjening for full pensjon i det offentlige. – Pensjonsspørsmålet kommer med full tyngde i hovedoppgjøret neste år. Derfor mener jeg det er viktig å markere oss allerede nå i en sak med så stor betydning for medlemmene. Dette er en sak vi virkelig kommer til å slåss for, sier Rune Aasen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Foto: Per Flakstad fbaargang2007 fbseksjonHEL