AKTUELT Lov skal sikre kulturarbeid – Kulturloven blir et viktig verktøy som våre tillitsvalgte må bruke aktivt, sier politisk leder Mette Henriksen Aas i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. balanse mellom sentrale pålegg og lokal handlefrihet, sa kulturministeren. I en av høringsuttalelsene heter det at loven vil gi kultur en ytterligere tyngde og status som et offentlig ansvarsområde, og Giske mente dette var en god formulering av regjeringens intensjon med en slik lov. – Kultur er ikke et luksusgode, men et nødvendighetsgode, sa han. Lang prosess En egen kulturlov har vært en viktig kampsak for store deler av fagbevegelsen i mange år. Prosessen skjøt fart da LO tok inn egen kulturlov som en del av sitt program, og senere gikk også Arbeiderpartiet inn for en slik lov. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Da kulturminister Trond Giske la fram forslaget til kulturlov, opplyste han at kulturkomiteen på Stortinget sannsynligvis vil behandle forslaget før sommerferien. Det betyr at loven vil være på plass før kommunevalget til høsten. Må følges opp De overordnede bestemmelsene er ikke vesentlig endret i forhold til det høringsutkastet som regjeringen sendte ut. Tilbakemeldingene til departementet har stort sett vært positive. – Vi i Fagforbundet har arbeidet med dette lenge. Slik jeg vurderer lovforslaget, ivaretar det de problemstillingene som vi er opptatt av, sier Mette Henriksen Aas. – Nå blir utfordringen å følge opp regjeringens initiativ. Vi må informere og støtte våre tillitsvalgte i kommunenes og fylkeskommunenes kultursektor, slik at de aktivt bruker loven overfor politikere og administrasjoner som vil nedprioritere kulturarbeid. – Vi vet ennå ikke når loven kommer til å tre i kraft, men jeg mener det er viktig å begynne å bruke den allerede i valgkampen foran høstens lokalvalg. Gjennom en slik oppfølging kan vi bidra til å oppfylle målet med en slik lov, sier Henriksen Aas. NYTT VERKTØY: Både kulturminister Trond Giske og Fagforbundets Mette Henriksen Aas er godt fornøyd med forslaget til kulturlov. Tyngde og status – Vi har forsøkt å utforme loven slik at den blir fleksibel, med en KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (Allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Tid til ledelse sikret Tidligere i år ble det brudd med KS om tid til ledelse for styrer i barnehage og SFO. Nå sikrer en nemndkjennelse at styrer som har hatt mer tid enn de sentrale bestemmelsene, har rett til å beholde dette. En sentral forbundsvis særavtale for barnehager, skolefritidsordning (SFO), skole og familiebarnehager er i havn. KS krevde tidligere i år at innarbeidete rettigheter om å beholde tid til ledelse i barnehager og SFO for dem som hadde avtalt lengre tid til dette enn det som er fastsatt i avtalen sentralt skulle strykes. Dette ble avvist av arbeidstakerorganisasjonene. Dermed brøt KS forhandlingene, og sendte saken til Riksmeklingsmannen. Styrer på heltid I avtalen som nå foreligger, slås det på ny fast at en barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling. I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes en hel stilling til lederoppgaver. I store barnehager bør det opprettes stilling som assisterende styrer, heter det i avtalen. – Dette er viktig for å ivareta de utfordringene som barnehagenorge står overfor. Da trengs stabilitet i forhold til voksne ressurser, sier Hilde Løkholm i Fagforbundets forhandlingsavdeling. Personlig ordning Nemndkjennelsen er et kompromiss. Styrer i barnehage og leder i SFO beholder sin ekstra tid til ledelse som en personlig ordning så lenge de er i stillingen. – Dette er en brukbar løsning i forhold til at KS ville fjerne hele bestemmelsen, sier Hilde Løkholm. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 5/2007 > 29 fbaargang2007 fbseksjonKIR