SEKSJONSLEDER UT PÅ TUR: Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Hedmark på besøk ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo. F.v. sekretær Astrid Helen Karstensen, Wenche Sæther Adolfsen, Ove Andreassen, Torill Tjeldnes, Kirsti Bogen Arnesen, Per Olav Dølplads og Ann-Mari S. Pettersen. Visitt fra Hedmark Seksjonsstyret i Hedmark kombinerte styremøtet i april med besøk ved Fagforbundets hovedkontor. Det ble et vellykket seminar der seksjonsstyret fikk omvisning, utdelt forbundets informasjonsmateriell og anledning til å diskutere SKKO-saker med rådgiverne i seksjonen sentralt. – Det var både trivelig og nyttig å få treffe Bjørn Christiansen, Signe Solhaug og Trygve Natvig som vi bare har snakket med på telefon tidligere, sa Wenche Sæther Adolfsen om besøket. – Vi har fått godt utbytte av turen, og sosialt har det vært flott, mente Per Olav Dølplads. Etter møtene var det tid for SKKO Hedmarks eget styremøte.    MW Satser på høgskolefolk Foreløpig er det sendt ut over 2000 brev til medlemmer der de oppfordres til å melde seg inn i nettverket for høgskoleutdannede. Av dem som melder seg, vil ti medlemmer bli trukket ut som vinnere av flotte softshelljakker. Det er mulig å melde seg inn elektronisk via Kampanje for skolebibliotek Skolebibliotekkampanjen, der SKKOs Signe Solhaug deltar i styringsgruppen, foreslår nasjonale kvalitetskriterier for skolebibliotekene. Konkrete krav til innhold, bemanning og areal er foreslått i tillegg til overordnede krav til kvalitet, styring og ansvar. Adressen er: http://skolebibliotekskampanjen,wikispaces.com/Kvalitetskriterier.    MW forbundets egen hjemmeside. Siste opptelling ble gjort før påske, og da hadde over 80 personer meldt seg inn. Høgskolenettverket er et resultat av konferansen for høgskoleutdannede i vinter. Det planlegges en ny konferanse i løpet av 2007.    PF Kulturkonferanse Faggruppen for teater- og kulturteknisk skal arrangere en konferanse i september i samarbeid med Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Det foreløpige programmet inneholder blant annet informasjon om den nye kulturloven. Endelig program skal være klart før sommerferien.    PF «Jeg reiser alene» Noen kommer uten skilt om halsen, uten at de foresatte har fylt ut en bunke skjemaer og uten å bli møtt av velmenende personale fra flyselskapet. De reiser ikke bare alene, men er å betrakte som helt alene i Norge. De er enslige mindreårige asylsøkere. En opprørt norsk bestemor kom nylig i avisene fordi barnebarnet var blitt utlevert uten at bakkepersonalet hadde avkrevd noen form for legitimasjon da hun kom fram. I motsetning til denne norske jenta som reiste alene til bestemor, er det ikke så mye oppstuss om hvordan asylsøkerbarna blir mottatt. Det er faktisk ikke lovregulert hvem som har ansvaret for å passe på dem en gang. METTE HENRIKSEN AAS «Det burde være en selvfølge at alle barn i Norge skal ha like oppvekstvilkår – og samme muligheter til å få hjelp.» UDI har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere, og de bor på egne asylmottak. I løpet av året skal barnevernet overta ansvaret for disse mottakene. Jeg håper det vil bety en kraftig endring av praksis! Per i dag har nemlig denne gruppa sklidd helt utenom alle vanlige krav. Barneombudet har sagt tydelig ifra i tre år at praksis er uholdbar og i strid med både norsk lov og barnekonvensjonen. Det stilles ikke samme krav til bemanning ved disse institusjonene som ved barnevernsinstitusjoner for norske barn. Her følges ikke engang normen som gjelder for forsterkede avdelinger ved andre asylmottak. Bemanning ved forsterkede avdelinger er to ansatte per 20 beboere. Men på mottakene for enslige mindreårige er bare to personer på jobb per 30 barn. Paradoksalt nok, for i virkeligheten trenger disse barna mer enn andre barn. Bare det å komme hit uten foreldre er traumatisk i seg selv. I tillegg kommer alle vanskelige, dramatiske opplevelser barna har hatt i hjemlandet eller på veien. De trenger mest, men får minst. Dette er uanstendig, rett og slett. Det burde være en selvfølge at alle barn i Norge skal ha like oppvekstvilkår – og samme muligheter til å få hjelp. UDI eller barnevernet burde ikke spille noen rolle, bare barnets beste. 34 > Fagbladet 5/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR