AKTUELT Kan spare på selvbetjening Kommunene kan spare store beløp på å innføre selvbetjening for innbyggerne på sine nettsider, viser en kartlegging. I mange kommuner finner innbyggerne verken skjemaer eller søknader de kan fylle ut direkte på nettet for å få den tjenesten eller hjelpen de trenger. Unødvendige kostnader 76 prosent av kommunene har i svært liten grad eller liten grad slike tilbud til innbyggerne, viser en undersøkelse gjennomført av Synovate MMI for EDB Business Partner. – Når folk ikke kan bruke internett, må de i stedet ringe kommunen. Og når kommunen skal besvare slike henvendelser, medfører det blant annet lønnskostnader og utgifter til porto og konvolutter, søknadsskjemaer og brosjyrer, sier Nina Furu, redaktør for nettressursportalen nettredaktor.no til Dagsavisen. Sterk satsing Ifølge estimater koster det rundt 50 kroner å besvare en telefonhenvendelse, opplyser Furu. Nesten ni av ti kommuner svarer i undersøkelsen at de tror de kommer til å ha selvbetjente tilbud til sine innbyggere i løpet av tre til fem år. Tekst: VEGARD VELLE Datamaskiner tar over makta Datasystemer bidrar til at verdiene i helse- og omsorgssektoren i økende grad defineres innenfor en økonomisk logikk. Systemene tilslører en politisk dagsorden. De databaserte styringssystemene bidrar til en økende økonomisk dominans. – Det er på tide å trekke helse- og omsorgssektorens fagarbeidere med i utviklingen av it-systemene, sier Kåre Lines til Helserevyen. Forsket på Trondheim Lines forsker ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Nylig publiserte han doktorgradsavhandlingen «Management information systems in health care politics and the dynamics of legitimacy». utviklingen og bruken av et databasert informasjonssystem i helse- og omsorgstjenesten i Trondheim kommune i perioden fra 1987 til 2003. Passive fagfolk – Datasystemene gjør noe med maktrelasjonene som fins i organisasjonen og forskyver tyngdepunktet vekk fra fagfolkene, sier Lines. Han mener sykepleiere og andre fagfolk til nå har vært for passive til hvordan styringssystemene utvikler seg. Utilsiktede effekter – Organisasjonsendringer drevet ut fra rasjonelle normer er fylt av utilsiktede effekter, overraskelser, konflikter og kriser. skjule at denne mangfoldige og uryddige delen av organisert virksomhet ikke diskuteres. De politiske dimensjonene oppfattes ikke som politikk av aktørene i feltet, heter det i avhandlingen. New Public Management Lines tar et oppgjør med idégrunnlaget for de økonomiinspirerte itsystemene – New Public Management. – It-systemene skal primært bidra til effektivitet, men det er slående at det fører til framvekst av nye organisasjonsrutiner, organisasjonsenheter og stillinger. Dette er et kostnadskrevende prosjekt hvor ingen har oversikt over hvor mye ressurser som er brukt. Forskningsprosjektet omhandler Rasjonalitetens makt ligger i å Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 5/2007 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON