FOKUS Regjeringens IKT-meldingen må snarest følges opp med en ny melding som fremmer alternative løsninger på «New Public Management». Markedsteoriene kan ikke bidra til å fornye offentlig sektor. > PER MORTEN VIGTEL Forum for Innovasjon Fokusforfatteren mener regjeringens IKT-melding er mangelfull og at flere departementer bør trekkes med i utformingen av framtidas IKT-satsing. IKT-meldingen: Victor Norman «ligth» 32 > Fagbladet 5/2007 DET ER IKKE så mye det som står i IKT-meldingen som er problemet, men det som mangler. Meldingen er en forsiktig videreføring av de teknologiske utfordringene som knytter seg til en fornyelse av offentlig sektor, med andre ord en litt grå versjon av den politikken som Victor Norman og Morten A. Meyer sto for. DET SOM SAVNES er for det første analysen av den samfunnsomformende kraften som IKT-revolusjonen vitterlig er. Den viktigste kilden til fornyelse av offentlig sektor ligger ikke i teknologien som sådan, men i evnen til å organisere nye løsninger som kan hente ut produktivitetsgevinstene fra de nye teknologiene. Her kan det trekkes en parallell til den industrielle revolusjonen. Det var ikke de mekaniske maskinene, men forståelsen av hvordan man måtte organisere seg for å få mest mulig ut av maskinene som skapte de største produktivitetsgevinstene. Den som forsto dette først var Henry Ford gjennom sine systemer for industriell masseproduksjon – stordriftsfordeler gjennom hierarkiske strukturer. Alle organisasjoner i vårt samfunn har til nå bygd på industrisamfunnets hierarkiske strukturer. IKT-revolusjonen krever en helt annen tenkemåte. For å utnytte produktivitetsgevinstene fra datamaskinene, må hierarkiene erstattes av samdrift og samhandling i nettverk. Det gjelder både i privat og offentlig sektor. Meldingen har ikke engang en omtale av disse problemstillingene. FOR DET ANDRE burde meldingen drøfte og fremme alternative løsninger på «New Public Management» (NPM). Denne modellen innebærer at elemen- Det er således et paradoks at Norge gjennom mange år har gått i spissen når det gjelder innføring og praktisering av prinsippene fra NPM. Stoltenbergregjeringen varslet derfor allerede i Soria Moria-erklæringen at den ville stake ut en ny kurs i arbeidet med fornyelse og effektivisering av offentlig sektor. Men på dette området har det til nå skjedd lite. Dette er beklagelig også sett med næringslivets øyne. Næringslivets konkurranseevne er i stor grad avhengig av at Norge har en moderne og effektiv offentlig sektor. Den viktigste lærdommen som kan hentes fra næringslivet i arbeidet med å fornye offentlig sektor, er ikke markedsteoriene, «Den viktigste kilden til fornyelse av offentlig sektor ligger ikke i teknologien som sådan, men i evnen til å organisere nye løsninger.» ter fra markedets funksjonsmåte overføres til offentlig forvaltning. Resultatene har vært blandede og konfliktfylte. Mange land har derfor reversert utviklingen. men erfaringene fra å gjøre bruk av den sosiale kapitalen – samspillet mellom myndigheter, bedrifter og arbeidstakere – i omstillingsprosesser. Derfor er det fra næringslivets side tatt fbaargang2007 fbseksjonKON