FOKUS initiativ til et eget prosjekt i samarbeid med fagbevegelsen. Fagforbundet og Forum for Innovasjon har med dette utgangspunkt gjort en samarbeidsavtale og iverksatt et prosjekt – eBygg2009. Målet er en fulldigitalisert plan- og byggesaksbehandling med mest mulig elektronisk selvbetjening på nett. Prosjektet er iverksatt i fire utvalgte regioner – Nedre Rome- rike, Sør-Østerdal, Nordmøre og Stavanger-regionen. Til sammen 41 kommuner er med på prosjektet. TIDLIGERE ERFARINGER viser at et slikt reformprosjekt krever et solid faglig fundament. Fagforbundet og Norsk Investorforum besluttet derfor å gi Fafo ved Gudmund Hernes i oppdrag å utarbeide et teoretisk grunnlag for en alternativ praksis. Rapporten er utgitt som en bok. Hernes’ hovedbudskap er at et faglig alternativ til NPM bør bygge på teoriene om sosial kapital. I disse teoriene er det en gjensidig avhengighet mellom den humane kapitalen og den sosiale kapitalen. Det er det vellykkede samspillet mellom disse to som er den viktigste forklaringen på det som Hernes beskriver som den norske mikromodellen. I denne modellen er samarbeidet styrket og befestet gjennom omfattende avtaler og lover over lang tid. Næringslivets erfaringer fra bedriftsdemokratiet er at de ansattes representasjon i styrene har vært en styrke i omstillingsprosesser. Men det bygger på to forutsetninger: De ansatte må ha en reell medinnflytelse, og de må få opplæring og videreutdanning slik at de blir kvalifisert til andre arbeidsoppgaver. KOMPETANSEREFORMEN av 1999 var ment som et virkemiddel for å gi de ansatte et tilbud om å skaffe seg relevant kompetanse. Denne reformen er uheldigvis stort sett lagt på is. Gudmund Hernes påpeker imidlertid at reformen kan gjenoppvekkes ved ett strategisk grep: Nemlig ved å gjøre den til en integrert del av omstillingene i og av nærings- og arbeidslivet. En slik reform bør ikke først og fremst være som et individuelt tilbud, men som et tilbud til dem som allerede er inne i en omstillingsprosess på sitt arbeidssted. IKT-meldingen bør derfor snarest følges opp med en ny melding der disse problemstillingene sees i sammenheng. I arbeidet med en slik melding bør i tillegg til FAD også KRD, Næringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet trekkes med. Målet bør være å bruke den norske sosiale kapitalen som et konkurransefortrinn for å skape verdens beste og mest effektive offentlige sektor. Fagbladet 5/2007 > 33 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON