Vil ikke selge drikkevannet En fem siders utredning konkluderer med at det kan være både økonomiske og kvalitetsmessige gevinster ved å konkurranseutsette drift og vedlikehold av drikkevannet i Bergen. Useriøst, mener Fagforbundet. Tekst: PER FLAKSTAD Det borgerlige flertallet i Bergen varslet allerede i sin tiltredelseserklæring i 2004 at kommunale tjenester skulle settes ut på anbud. Nå er turen kommet til drikkevannet i byen. Først ble det laget en rapport som var svært positiv til konkurranseutsetting, men Tafo, avdeling Fagforbundet mente det var brudd på hovedavtalen at de ansatte ikke hadde blitt hørt. Dermed ble det laget en ny utredning der ansattes representanter har fått komme med sine merknader. Likevel er Fagforbundet Bergen sterkt kritisk til utredningen. I en høringsuttalelse mener de den er så lite konkret og har et så mangelfullt analysegrunnlag at den ikke er egnet som underlag for en beslutning om full konkurranseutsetting. Valgkampsak Tafo-leder Jan Aksel Espedal fryktet at byrådet ville banke gjennom saken uten at den ble debattert i bystyret, men slik blir det sannsynligvis ikke. Da Tafo i april inviterte til åpent møte om drikkevannet i Bergen, var et politikerpanel med representanter fra venstresiden, Høyre og Frp enig om at dette var en sak som måtte opp i bystyret. Det var også tverrpolitisk enighet om at konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av VA-nettet burde være et tema i valgkampen, og at selve beslutningen ikke bør tas før til høsten. – Jeg er lettet og glad over at både høyre- og venstresida i byen er enige om at vi må ha en god og solid demokratisk prosess før bystyret gjør noe med drikkevannet i byen, sier Jan Aksel Espedal til Fagbladet. – Hvis Fagforbundet ikke hadde tatt tak i denne saken, er jeg redd den kunne blitt banket gjennom uten debatt. Nå har vi bidratt til å få beslutningsprosessen inn på et mye bedre spor, og vi skal i alle fall sørge for at drikkevannet i byen ikke blir glemt i valgkampen, fortsetter han. Ringvirkninger I dag blir vedlikehold og drift utført av det kommunale foretaket Bergen Vann KF som ble etablert i 2004. Foretaket har rundt 100 ansatte. Utredningen slår fast at det er problematisk hvis Bergen Vann KF leverer inn anbud fordi det kommunale foretaket kan ha konkurransefortrinn i forhold til private selskaper. Det heter videre at selskapet i dag heller ikke har ressurser og personell til å være med i konkurransen. Jan Aksel Espedal sitter også som styremedlem i Bergen Vann KF: – Vi har gjort styrevedtak på at rammebetingelsene må endres før vi vil være i stand til å delta i noen anbudskonkurranse. Her sitter de borgerlige politikerne med bukten og begge endene, siden det er de som bestemmer våre rammebetingelser, sier han. KRITISK, MEN LETTET: Tillitsvalgt Jan Aksel Espedal er kritisk til å konkurranseutsette drikkevannet, men lettet over at saken får en skikkelig og demokratisk behandling. I tillegg til Bergen Vann, vil også et annet kommunalt foretak bli berørt av konkurranseutsettingen. I dag utfører Bergen Bydrift KF blant annet gravearbeidet som har med drift og vedlikehold av VA-nettet. Dette er et av Bydrifts viktigste oppdrag som er beregnet til rundt 30 årsverk. Bergen Vann er etter dagens avtaler forpliktet til å kjøpe disse tjenestene av Bydrift. – Et privat selskap kan neppe pålegges å kjøpe tjenester av Bydrift. Derfor kan en konkurranseutsetting få ringvirkninger langt ut over Bergen Vann, sier Espedal. Bestiller/utfører Samtidig som Bergen Vann ble etablert i 2004, ble det også innført en bestiller/utfører-modell i den kommunale VA-sektoren. Ifølge utredningen og byrådens notat om saken, var dette et skritt i retning av markedseksponering. 30 > Fagbladet 5/2007 Foto: Rune Johansen Illustrasjonsfoto: Bjørn Rørslett /Samfoto fbaargang2007 fbseksjonSAM