– Jeg mener prosessen den gang handlet om å klargjøre hele sektoren for anbud og konkurranseutsetting. Det spurte jeg også de borgerlige politikerne om på det åpne møtet, men jeg fikk ikke noe klart svar, sier Espedal. På møtet stilte også tidligere rådmann i Bergen, Bjarne Jensen, spørsmål ved om det var riktig å konkurranseutsette driften og vedlikeholdet av VA-nettet til et privat selskap som skal drive med overskudd. – VA-nettet eies jo av abonnentene, det vil si Bergens befolkning. Eventuelle overskudd burde dermed gå tilbake til dem, og ikke til et privat driftsselskap, mente Jensen. Bedre å samle funksjonene I sin høringsuttalelse mener Fagforbundet Bergen at dagens modell er komplisert og uoversiktlig. Derfor burde forholdene ligge til rette for å forbedre og effektivisere organisasjonen ved å samle funksjonene mer. Dette vil være enklere og mindre kostnadskrevende enn å konkurranseutsette hele virksomheten. Etter forbundets mening vil en konkurranseutsetting være både dyr og tidkrevende for kommunen. Den er også risikabel fordi den vanskelig lar seg stoppe selv om det viser seg at resultatene ikke blir som forventet. Fagforbundet mener at det bare vil være store nasjonale eller multinasjonale selskap som har ressurser til å legge inn anbud på et så stort og krevende oppdrag. Utredningen som er laget for kommunen, antyder en anbudsperiode på opptil ti år, og forbundet mener disse forholdene samlet sett gjør at det er stor fare for at kommunen bidrar til å etablere et privat monopol ved å konkurranseutsette drift og vedlikehold av VA-nettet i byen. Fagbladet 5/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonSAM