havnens verdier fortsatt ha et lovmessig vern. Finn Sneve mener havnekapitalen kan brukes til andre formål, men bare hvis det totalt sett styrker havneaktiviteten. Privatisering? Utkastet foreslår å avvikle bestemmelsene om havneavgift, og legger opp til en vanlig og forretningsmessig prising av tjenestene, i tillegg til at eierne kan kreve farledsgebyr som skal brukes til å ivareta framkommelighet og sikkerhet i sjøområdene ved havnene. Denne endringen kan gi mange havner et overskudd, og dermed blir det en aktuell problemstilling hvem som skal eie havnene og kunne ta ut dette overskuddet. Også her skisserer departementet tre alternativer: De legger vekt på offentlig styring og kontroll. Havner med egen havnekasse skal være offentlig eid, men at private selskap kan ha tjeneste- og servicefunksjoner. Et annet alternativ er ikke å legge noen begrensninger på eierskap. Det åpner for at offentlige havner fullt ut kan privatiseres hvis eierkommunene ønsker det. Mellomløsningen er å åpne for ulike former for driftssamarbeid, men sette begrensninger slik at private selskaper ikke skal kunne investere i offentlige havneselskaper der havneareal utgjør selskapets verdier. Politiske beslutninger Fagforbundets høringsuttalelse mener lovutkastet legger opp til sentralisering av havnevirksomheten og en privatisering av driften. Forbundet syns dette er problematisk, og mener en sentralisering må skje gjennom politiske beslutninger og ikke som resultat av konkurranse, noe som kan bli situasjonen hvis de som bruker havnen også får anledning til å gå inn som eiere. Samtidig mener forbundet at havne- NY HØRING: Finn Sneve i Fagforbundets faggruppe for havn vil heller ha en god lov enn en som er raskt på plass. kapitalen må kunne disponeres av eierkommunene, også til andre formål enn havn. Forbundets medlemmer i Oslo Havnevesens personalforening har laget en egen høringsuttalelse, som i hovedtrekk samsvarer med Fagforbundet, men foreningens medlemmer er uenige i at havnekapitalen skal kunne brukes til noe annet enn havneformål. Uten avklaring Fagbladet har lest de fleste høringsuttalelsene som er offentliggjort. Mange – både kommuner, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner – er kritisk til lovutkastet, og mener det ikke avklarer de viktigste spørsmålene rundt havnene. Et stort antall av dem ønsker at et bearbeidet utkast blir sendt ut på ny høring. Lengst går Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO. De ønsker at hele eierstrukturen i havnesystemet skal utredes av et offentlig utvalg. De fleste offentliggjorte høringsuttalelsene går inn for at havnene skal være offentlig eid, og at havnekapitalen skal brukes til havneformål. Men det er et mer nyansert syn på hvem som skal bestemme hva eventuelle overskudd fra havnevirksomhet skal kunne brukes til. Fagbladet 5/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonSAM