Ett tonn CO2, takk Har du dårlig samvittighet for flyreisen? Redningen er et tastetrykk unna. Tekst: EVEN TØMTE – Det startet som et slags prøveprosjekt, men tok av mye mer enn vi hadde forventet, forteller Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. Han har solgt utslippsreduksjoner for mellom 1500 og 2000 tonn siden nettsiden klimakutt.no åpnet i november. Inntektene skal brukes til enøk-tiltak i skolebygninger i østeuropeiske land. Mesteparten av salget kommer fra folk som vil kompensere for utslipp fra flyreiser. Tanken er at man skal kompensere for sine egne utslipp av klimagasser ved å investere i prosjekter som reduserer utslippene med en tilsvarende mengde et annet sted. Prosjektleder Dag Arne Høystad håper prosjektet kan inspirere folk til å endre sin atferd i miljøvennlig retning. – Dette er med på å gjøre folk oppmerksom på konsekvensene av handlingene sine. Kanskje trenger man egentlig ikke flyrei- sen, men kan reise med tog til feriemålet eller ha møtet som en videokonferanse i stedet. Det viktigste er at man får en debatt om alternativene, mener han, To organisasjoner i Norge selger utslippsreduksjoner: Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender. – Billigere enn kino Luftfarten sto for fem prosent av Norges samlede klimagassutslipp i 2005. Bedre kjøpekraft blant folk og lavere pris som følge av økt konkurranse gjør at tallet er økende. – Nå er det billigere å ta fly til en storby i Europa enn å gå på kino med barna sine. Prisen står ikke i forhold til andre ting man gjør. Hvis kostnadene for miljø og samfunn var inkludert i flyreisene, måtte de ha vært dyrere, sier Gunnell Sandanger i Framtiden i våre hender. Internasjonal flytrafikk er ikke tatt med i Kyoto-avtalen for reduksjon av klimagassutslipp. Samtidig fører både denne og den forrige regjeringen en politikk for at folk skal fly mer, ikke mindre. Ifølge regjeringen ble flyprisene redusert med nesten 30 prosent mellom 2001 og 2005. – Privatpersoner er tøffere enn politikerne. Vi ser at folk faktisk er villig til å betale riktig miljøpris, mens politikerne ikke tør å ta de beslutningene som må til, sier Sandanger. Flyr mest i Europa Siden Framtiden i våre hender opprettet nettsiden mittklima.no i mars i fjor, har den solgt utslippsreduserende tiltak for 4000 tonn CO2, til en pris på over 700.000 kroner. Pengene skal investeres i fornybar energi og energieffektivisering i India, Burkina Faso, Eritrea, Sør-Afrika og Costa Rica. Litt under halvparten av salget har gått til bedrifter, resten til privatpersoner. LO er blant organisasjonene som har vedtatt å betale for sine internasjonale flyreiser. – Men i forhold til antall flyreiser, kunne vi solgt mye mer. Nordmenn er på flytoppen i Europa, sier Sandanger i Framtiden i våre hender. 36 > Fagbladet 5/2007 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonSAM