SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Nye takter Lørenskog sykehjem har fått status som univeristetssykehjem. De skal også bidra til å heve kvaliteten ved andre sykehjem i Akershus. 35 > Unik kompetanse Geir Bakken var bruker ved et dagsenter for psykisk helse på Hadeland. Etter ett år ble han ansatt som miljøarbeider samme sted. 38 > Oppgitt rådmann Ingen vil ta tak i en åpenbar urimelig utgift for Lierne kommune. Rådmannen har i mange år kjempet mot politikere på alle nivåer. 40 > Meir deltid i Haugesund Politikarane set i gong eit prosjekt for fleire større stillingar på sjukeheimane samstundes som einingsleiarane splittar opp store stillingar i heimetenesta. Heltid i Bærum Formannskapet i Bærum har vedtatt at deltidsansatte i fast stilling i pleie- og omsorgssektoren skal tilbys heltid. – Dette er vi veldig glad for, sier leder i Fagforbundet Bærum, Bjørn Johnsen. De tok for flere år siden initiativ til å sette i gang et prosjekt for å kartlegge deltidsproblematikken hos medlemmene. Fagforbundets rapport om deltidsarbeid i kommunen viser at en relativt stor andel av ansatte i pleie og omsorg arbeider i deltidsstillinger. Dette gjelder særlig ufaglærte. Kommunens vedtak betyr noe overbemanning på enkelte arbeidssteder og noen økte kostnader. Rådmannen mener dette er akseptabelt fordi det vil bidra til redusert sykefravær, overtid og vikarbruk, samtidig som det vil gi økt kvalitet og kontinuitet i tjenesten. Formannskapet i Bærum har også vedtatt at alle ansatte skal få en kompetansepakke for individuell utvikling fra 2008. Kompetansepakken skal være et system der ansatte tjener opp rettigheter i form av tid og ressurser til kompetanseutvikling som de kan disponere til sin egen faglige utvikling. Hensikten er både å stimulere til medarbeideres læring og fornyelse, og å gi den enkelte anledning til faglig utvikling ut fra sine individuelle behov. Tekst: KARI-SOFIE JENSSEN Fagbladet 6-7/2007 > 27 – Haugesund har mest inga heile stillingar på alders- og sjukeheimane, seier hovudtillitsvald Gro Førre. Ho reagerer kraftig på at einingsleiarane ved to av omsorgssentra i byen vil splitte opp endå fleire årsverk. Kvinnefiendtleg Ved heimetenesta i Vardafjell omsorgssenter har einingsleiaren splitta opp ein 100 prosent stilling i sju helgestillingar, og ein 75 prosent stilling er splitta opp i fem helgestillingar. Ved aldersheimen i same eining er ein 50 prosent stilling delt opp for å gje fem helgestillingar. – Grunnen er at det har vore mange hol i turnusen, og dei tilsette har måtta ta mange ekstravaktar i helgane. Etter oppsplittinga av stillingane i heimetenesta manglar det no tre til fire årsverk i veka. Einingsleiaren reknar med at det blir lettare å få folk til å ta ekstravaktar midt i veka enn det har vore i helgane, seier Førre, som meiner dette er ein kvinnefiendtleg politikk. – Ingen kan leve av små helgestillingar, seier ho. På tvers av prosjekt Politikarane i Haugesund har vedteke at det skal setjast i gang MYKJE DELTID: – 100 damer gjekk i tog mot oppsplitting av stillingar i Haugesund, fortel hovudtillitsvald Gro Førre. eit prosjekt for å auke stillingar ved to avdelingar ved sjukeheimen knytt til Udland omsorgssenter. Dette prosjektet skulle setjast i verk innanfor vedtekne budsjettramer. – Samstundes splittar einingsleiaren her opp to halve stillingar i heimetenesta til tre stillingar på om lag 30 prosent, seier Førre. Ho meiner elles at effekten av prosjektet var liten for dei tilsette. – Det var berre nokre få prosent å fordele. Eg har det inntrykket at meininga med prosjektet var å få dei tilsette til å arbeide fleire helger, meir enn å auke stillingsdelane. Førre trur politikarane i juni vil løyve 18 millionar ekstra til omsorg. Ho håper da at prosjektet ved Udland omsorgssenter blir sett ut i livet utan større arbeidsbelastning for dei tilsette. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN fbaargang2007 fbseksjonHEL