AKTUELT Positivt for kvikksølvskadde Planlagt overtid Fagforbundet og Fellesorganisasjonen i Finnmark anklager Helse Finnmark for brudd på arbeidsmiljøloven. Ifølge Fagforbundet og Fellesorganisasjonen, som begge organiserer miljøterapeuter i Helse Finnmark, opererer arbeidsgiveren på kant med loven. Grunnen er utstrakt bruk av overtid for de omreisende miljøterapeutene i barne- og ungdomspsykiatrien. Helse Finnmark har i dag åtte miljøterapeuter som reiser hjem til folk. De yter hjelp til barn med atferdsproblemer. Dette arbeidet må stort sett utføres om ettermiddagen og kvelden når familien er kommet hjem etter jobb og skole. – Helse Finnmark bruker planlagt overtid for de ansatte. Det er ulovlig, sier foretakstillitsvalgt Ally Nyheim i Fagforbundet til Finnmark Dagblad. – Helse Finnmark er i ferd med å ødelegge hele tilbudet. Jeg frykter at barn og unge ikke vil ha et fullgodt tilbud lenger hvis dette fortsetter, supplerer Siv Opdahl, fylkessekretær i FO. Fagforeningene sendte saken til Arbeidstilsynet i slutten av mai, og venter spent på tilsynets kommentar. – Arbeidsgiveren vil gi de ansatte et tilbud om å inngå individuelle avtaler, noe både vi og FO fraråder, sier foretakstillitsvalgt Nyheim. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen er helt klar på at tannhelsearbeidere som mener de har fått kvikksølvskader skal få saken sin behandlet. Dette gjelder både saker som i utgangspunktet er foreldet, og saker der tannhelsearbeiderne har forsøkt å få skadene sine godkjent som yrkesskade, men som er blitt avvist. Informasjon – Jeg oppfattet statsråden som svært klar på dette, og jeg syns vi har fått et viktig gjennomslag for vårt syn i saken, sier lederen i Fagforbundets Seksjon helse og sosial, Kjellfrid T. Blakstad. Statsråden inviterte blant andre tannhelsearbeidernes organisasjoner til et møte, og Blakstad forteller at det var et meget positivt møte der det ble trukket opp viktige retningslinjer arbeidet framover. Sluttrapport 1. november Det er satt i gang et forskningsprosjekt i forbindelse med kvikksølvsaken, og første delrapport ble levert i februar. Den foreløpige konklusjonen er at tannhelsearbeidere oftere har kognitive funksjonsproblemer, Strålende seier – Dette er en strålende dom siden den var så klar på at den ansatte ble urettmessig behandlet, mener LOs advokat Elisabeth Susan Grannes. Oslo kommune tapte på alle punkter i saken mot den tidligere barnevernlederen Liv Jensen som er medlem i Fagforbundet. Bydelen kan ikke nekte henne å komme tilbake i sin tidligere stilling. PÅ TIDE: Tannhelsearbeidere som mener de er skadet av kvikksølv, blir endelig hørt. det vil si problemer med hukommelse, konsentrasjon og motorikk. Dette kan tyde på kvikksølvskader. Sluttrapporten skal leveres 1. november. – Bjarne Håkon Hanssen ønsket å avvente resultatene i sluttrapporten, men sa samtidig at departementet arbeider med å få ut informasjon til de som kommer til å få mange henvendelser fra folk som mener de er kvikksølvskadd, blant andre Nav-ansatte og fastleger, forteller Blakstad. – På meg virker det som om departementet forventer et stort trykk etter 1. november, og ønsker Kommunen må betale 150.000 kroner i tort og svie, noe som er et av de høyeste erstatningsbeløpene til en arbeidstaker noensinne i Borgarting lagmannsrett. I tillegg ble Oslo idømt alle saksomkostninger. Det var i august 2005 at daværende barnevernleder Liv Jensen i Østensjø bydel i Oslo ble fratatt sine viktigste fullmakter og sin myndighet som leder av barnevernadministrasjonen. Bakgrunnen var et vedtak om plasseringen av en ungdom på den kommunale institusjonen BLM. Bydelsdirektøren mente denne å ha klare retningslinjer og prosedyrer, slik at behandlingen av saker skal gå så raskt og smidig som mulig, fortsetter hun. Over 100 saker Forbundsadvokat Anne-Gry Rønning Aaby sier at Fagforbundet foreløpig har fått inn over hundre saker, men at hun regner med at det blir flere. – Dersom sluttrapporten er like klar på årsakssammenheng mellom kvikksølveksponering og varige plager, er det mange som kan ha rett til erstatning, sier hun. Tekst: PER FLAKSTAD løsningen ble for dyr og ønsket et annet vedtak. Da det ble klart at Jensen opprettholdt vedtaket, ble hun fratatt makt og myndighet. I realiteten ble hun degradert. Lagmannsretten anså at arbeidsgiveren på dette punktet gikk utenfor grensene for styringsretten sin. – Dommen kan komme til å få stor betydning i forhold til hvor langt en arbeidsgiver kan gå for å frata en ansatt tildelt myndighet og fullmakter, altså grensedragningen for en arbeidsgivers styringsrett, mener Elisabeth Susan Grannes. Tekst: VEGARD VELLE 28 > Fagbladet 6-7/2007 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonHEL