SEKSJONSLEDER Kvikksølv på nett Hermann Albert, rådgiver i Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS) oppfordrer medlemmene til å besøke seksjonens nettside for å holde seg oppdatert om kvikksølv-saken. – Du kan gå inn fra Fagforbundets hovedside www.fagforbundet.no/ eller www.fagforbundet.no/shs/. Her ligger blant annet brev til medlemmer, forskningsrapporter og artikler. Albert håper siden blir brukt, og at leserne gir tilbakemelding hvis de er fornøyd, hvis de savner noe eller hvis de har tips. Felles temamøte i Troms Alle seksjonene i Troms arrangerte nylig en felles samling for medlemmer i Fagforbundet Troms. Temaene sjukefravær, hersketeknikk og varsling samlet 80 medlemmer fra hele fylket. Britt Gundersen Malmedal og Harald Pedersen foreleste. Deltakerne så også Fagforbundets nye video om mobbing på arbeidsplassene og diskuterte hersketeknikker.    KES Autorisasjon som helsefagarbeider KES Da fylkeslederne i SHS nylig møttes i Kristiansand, var ett av temaene autorisasjon som helsefagarbeider. Per Haugum, direktør ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), orienterte om mulighetene for å gi hjelpepleiere og omsorgsarbeidere autorisasjon som helsefagarbeidere. De første ferdig utdannete helsefagarbeidere er ute på arbeidsmarkedet i 2010. Samme år får sannsynligvis også siste kull med hjel- Eldresentra førebygg Fagforbundet Sogn og Fjordane vil at eldresenter i kvar kommune må bli lovpålagt. Dei peiker på at samver med andre er det som skal til for menneske som opplever einsemd. Eldresentra hindrar at sosiale og helsemessige problem oppstår eller får utvikle seg. «Samvær og trivsel i eit trygt miljø kan utsetje sjukdom og omsorgsbehov», heiter det i ei fråsegn frå årsmøtet. Fylkeslaget meiner det er strutsepolitikk å leggje ned eldresentra for å spare pengar, slik mange kommunar har gjort dei siste åra.    KES pepleiere og omsorgsarbeidere sitt vitnemål. Spørsmålet er om autoriserte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere da kan få konvertert sin autorisasjon til autorisasjon som helsefagarbeidere, og om de i så fall må skaffe seg ny kompetanse. SHS ønsker en ordning hvor hjelpepleiere og omsorgsarbeidere skal få mulighet til å få konvertert sin autorisasjon. De har ennå ikke tatt stilling til om ny autorisasjon bør innebære ekstra kompetanse. KES Ulike former for ledelse Anders Kvale Havik, tidligere pleieassistent og siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bergen, har søkt om støtte til en utredning om ulike ledelsesformer i sjukehjemssektoren. SHS støtter prosjektet med 30.000 kroner under forutsetning av at seksjonen får anledning til å påvirke utformingen av spørreskjema, og at Fagforbundets medvirkning blir gjort synlig i prosjektet.    KES Dragkamp om sykehusene I skrivende stund er det bare timer til Fagforbundets årlige sykehuskonferanse på Sørmarka. Sykehus er fremdeles et hett tema og dragkampen om veien videre pågår for fullt. I starten av mai hadde Helse- og omsorgsdepartementet sin årlige helsekonferanse. Der påpekte helseminister Sylvia Brustad at vi har høye mål for helsetjenestene, men at det også er store mangler. Hun var opptatt av befolkningssammensetningen og den dramatiske økninga av livsstilssykdommer som blir store utfordringer i framtida. Statsråden var også opptatt av, på samme måte som Fagforbundet er det, den manglende samhandlinga i spesialisthelse- KJELLFRID T. BLAKSTAD tjenesten, og mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Korridorpasienter, geografiske forskjeller for behandling av ulike «Fagforbundet øyner håp om at sykehusene kan bli regionalisert.» diagnosegrupper og brukergrupper og feilbehandlinger i spesialisthelsetjenesten må bort. Spørsmåla som ble reist på konferansen til departementet, er til forveksling lik de som reises på Fagforbundets konferanse; Hvordan forandre for å forbedre helsetjenestene? Nasjonal helseplan ble av statsråden trukket fram som et viktig styringsverktøy. Det samme ble et nytt råd for kvalitet og prioriteringer. Oppsummeringa av seminar og plenumsinnlegg på departementets konferanse hadde to fellesnevnere: Organisering og finansiering av helsesektoren er viktigst. Og det er på de områdene at Fagforbundet og statsråden ikke har samme svar. Ledelsen i Arbeiderpartiet tviholder på statlig eierskap, og Stortinget sa seinest 10. mai nei til å overføre sykehusene til regionene. Men på Aps landsmøte økte presset for å fjerne sykehusene fra statlig eierskap. Og SV og Sp støtter mindretallet. En pågående høring blant landets fylkesting om regioninndeling og oppgavefordeling gjør at Fagforbundet øyner håp om at sykehusene kan bli regionalisert. I forbindelse med statsbudsjettet for 2008 kommer evaluering av sykehusreformen. Så våren 2008 blir svært viktig. Fagforbundet vil holde trykket oppe og argumentere for at sykehusreformen ikke fungerer, og at dagens helseutfordringer og sykehuskriser best løses ved at statlig eierskap opphører. fbaargang2007 fbseksjonHEL