AKTUELT Kritisk til ny eiendomsavgift Den svenske regjeringen lanserer en ny eiendomsavgift som skal gi kommunene 15 milliarder kroner i inntekter. Men avgiften vil ikke gi økte inntekter til kommunene. Samtidig som den blir innført, synker rammetilskuddet fra staten med samme beløp. Et småhus skal kunne ilegges 2800 kroner i avgift, en leilighet 900 kroner og næringslokaler kan ende med en avgift på 63 kroner kvadratmeteren. Det svenske Miljøpartiet er kritiske fordi de mener eiendommer blir dyrere for huseiere og næringstakere utenfor Stockholm. En flat sats på 63 kroner kvadratmeteren vil være en ren subsidiering av næringslivet i hovedstaden. VeV Fagforbundet håper på Haga Fagforbundet øyner håp om at Åslaug Haga vil vinne siste runde i dragkampen med Jens Stoltenberg og tilbakeføre sykehusene til fylkene. Etter Arbeiderpartiets landsmøte øker presset for å fjerne sykehusene fra statlig eierskap. En pågående høring blant fylkestingene gjør at Fagforbundet nå øyner håp om å vinne kampen. – Arbeiderpartiet er nøkkelen. Jeg tror Senterpartiets Åslaug Haga har blitt fullstendig overkjørt, og at Jens Stoltenberg har nedlagt veto mot en omlegging av sykehusorganiseringen, sier Unni Hagen, rådgiver i Fagforbundet. På tross av dette er en formidabel allianse i ferd med å dannes for å tilbakeføre sykehusene til folkevalgt kontroll, altså til de nye folkevalgte regionene som vil erstatte fylkeskommunene. Ledelsen nedstemt Under Arbeiderpartiets landsmøte nylig påførte flertallet av delegatene partiledelsen et sviende nederlag i avstemningen om regionreformen. Etter forslag fra Sør-Trøndelags fylkesordfører, Tore Sandvik, vedtok flertallet at «Arbeiderpartiets mål er færre, større og sterkere regioner enn dagens fylkeskommuner. Dette gir grunnlag for oppgaver av betydelig omfang.» Mellom linjene står det at sykehusene må tilbakeføres fra staten til regionene. Sterkt press I tillegg har både regjeringspartiene Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti samt opposisjonspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre fattet vedtak om det samme. Utenfor det politiske miljøet presser både Fagforbundet og LOsekretariatet på for en ny sykehusmodell. Fagforbundet sier i en høringsuttalelse at «vi ser hvordan en ny maktelite stadig får økt makt på bekostning av demokratisk valgte organ, på bekostning av innbyggernes innflytelse. ... Vi trenger å snu dagens sentraliseringsutvikling til desentralisering, revitalisere de folkevalgte organer og ta tilbake den politiske styringen over samfunnsutviklingen.» Arbeiderpartiet må lytte Den 10. mai avviste Stortinget å overføre sykehusene til regionene. Men kampen ruller og går videre. Den 30. juni går fristen ut for høringen blant fylkestingene om regioninndeling og oppgavefordeling. Og dermed om sykehusenes framtidige tilknytningsform. – Dersom mange fylkesting går inn for regionalisering av sykehusene, vil ledelsen i Arbeiderpartiet måtte ta hensyn til dette, mener Unni Hagen. Holder trykket oppe Til høsten, i forbindelse med statsbudsjettet for 2008, presenteres en evaluering av sykehusreformen. Våren 2008 tar Stortinget endelig stilling til sykehusenes tilknytningsform. – Det er viktig er å holde trykket oppe og forfekte våre standpunkter ved enhver anledning, sier rådgiver Unni Hagen i Fagforbundet. Tekst: VEGARD VELLE Nei til tvangs- sammenslåing Et stort flertall av Fremskrittspartiets landsmøtedelegater stemte ned partiledelsens forslag om en statlig nyoppdeling av kommunene. – Nei til tvang! Forslagene fra landsstyret bryter med de grunnleggende prinsippene om frihet og lokaldemokrati, sa Knut Flølo, Frp-ordfører i Vestnes. Partiledelsen argumenterte på sin side for at ressursene skulle følge brukerne, ikke kommunegrensene. – Det handler om å skape en moderne, rasjonell forvaltning, mente partiets nestformann, Per Sandberg.    VeV 28 > Fagbladet 6-7/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON