AKTUELT It-direktorat erstatter Statskonsult Samordningen av it-tiltak i offentlig sektor skal bli bedre. Et nytt direktorat skal løse utfordringene, og Statskonsult legges ned. – Regjeringen vil forbedre offentlig sektor med mer helhetlig, samordnet og slagkraftig innsats. Derfor oppretter vi et eget forvaltningsorgan, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Det nye forvaltningsorganet skal være etablert fra 1. januar 2008 og Temamøte i Troms Alle seksjonene i Troms arrangerte nylig en felles samling for medlemmer i Fagforbundet Troms. Temaene sjukefravær, hersketeknikk og varsling samlet 80 medlemmer fra hele fylket. Britt Gundersen Malmedal og Harald Pedersen foreleste. Deltakerne så også Fagforbundets nye video om mobbing på arbeidsplassene og diskuterte hersketeknikker.    KES Foto: IKT-Norge Per Morten Hoff i IKTNorge forteller at de er positive til opprettelsen av et nytt it-direktorat. – Vi har et sterkt ønske om at et it-direktorat kan bidra til en sterkere samordning og koordinering. En forutsetning fra IKT-Norges side er at direktoratet da blir skikkelig bemannet, har klar myndighet og blir tilført ressurser slik at vi ikke får motsatt effekt, nemlig at direktoratet blir en stopper for utviklingen av nye prosjekter og samordningstiltak, sier Hoff. Tekst: VEGARD VELLE bestå av det som i dag utgjør Statskonsult AS, Norge.no og E-handelssekretariatet. Det skal også overføres enkelte oppgaver fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye forvaltningsorganet. Ingen mister jobben ning, sier Grande Røys. Det nye forvaltningsorganets arbeid med IKT skal ledes fra Leikanger, der Norge.no fortsatt blir værende. Ingen ansatte mister jobben. Positiv reaksjon Per Morten Hoff i IKT-Norge, IKTnæringens interesseorganisasjon, – Det nye forvaltningsorgan skal bistå med operative oppgaver, analyse, rådgivning og utred- Beholder eiendomsforvaltningen Med én stemmes overvekt avviste kommunestyret i Larvik å gjøre om eiendomsforvaltningen til et kommunalt foretak. Det var knyttet stor spenning til saken som kom opp til behandling i slutten av mai. Eiendomsforvaltningen er en av rundt 30 resultatenheter i kommu- nen. Politikerne fikk valget mellom å fortsette som i dag, etablere et aksjeselskap eller etablere et kommunalt foretak. Tidligere komitebehandling tydet på at politikerne ville gå inn for kommunalt foretak. De ansatte hadde mobilisert mange til en kraftfull demonstrasjon utenfor møtesalen da saken kom opp til endelig behandling, og med 18 mot 17 stemmer vedtok kommunestyret at eiendomsforvaltningen fortsatt skal være en resultatenhet, men at det skal ryddes opp i interne ansvarsforhold. – Fornuften seiret, sa svært fornøyde ansatte til Østlandsposten etter vedtaket. Tekst: PER FLAKSTAD Hva regionene skal gjøre Den 10. mai vedtok Stortinget oppgavene til de nye regionene. Her er oversikten: • Regjeringen vil overføre makt fra fylkesmennene til nye regioner som skal erstatte dagens fylkeskommuner. • Fylkeskommunene har i dag blant annet ansvar for videregående skoler, fylkesveier, tannhelsetjeneste, fylkesplanlegging, næringsutvikling og kulturminnevern. • Regjeringen foreslår at de nye regionene skal få større ansvar innen samferdsel, landbruk, miljøvern, forskning og regional planlegging. • Regjeringen vil redusere fylkesmennenes makt, som likevel beholder oppgaver knyttet til tilsyn, kontroll, innsigelser og klager. Fremdeles er det uklart hvor mange regioner som skal erstatte dagens fylker. Noen vil beholde dagens nitten, andre mener det holder med sju regioner. Regjeringen skal legge fram forslag om den framtidige geografiske inndelingen våren 2008. Regionsreformen skal gjennomføres fra 1. januar 2010. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 6-7/2007 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON