UØNSKET DELTID TEMA ene må skjerpe seg deltid, men arbeidet med å finne konkrete løsninger på den enkelte arbeidsplassen kan vi ikke gjøre fra Oslo. Det er det bare kommunene som kan gjøre, understreker han. Muligheter og rettigheter Stoltenberg sier LO og Arbeiderpartiet står på at deltid skal være en mulighet, mens heltid bør være en rettighet for dem som ønsker det. – Er lover og avtaleverk bra nok for å sikre denne rettigheten i dag? – Regjeringen har skaffet flere verktøy for å gjøre noe med dette, parerer Stoltenberg. «Flere ansatte i fulle stillinger vil også bedre kvaliteten på de kommunale tjenestene.» Jens Stoltenberg – Vi har styrket arbeidsmiljøloven, der de borgerlige ville åpne for flere midlertidige ansettelser og svekket stillingsvern. Samtidig har deltidsansatte fått fortrinnsrett hvis det lyses ut nye stillinger. Nå handler det mer om å ta i bruk verktøyene vi har, mener statsministeren. Mer til kommunene Stoltenberg mener trange kommunebudsjetter er en viktig årsak til at mange ikke får så store stillinger som de ønsker, og trekker fram den rødgrønne regjeringens styrking av kommuneøkonomien som et av de viktigste tiltakene mot uønsket deltid. Han avviser samtidig å gi kommunene ekstratilskudd eller øremerkede tiltaksmidler for å få flere over i større stillinger. – Når regjeringen har styrket kommuneøkonomien i stedet for å gi mer skattelette, er det blant annet for at det skal bli mulig for kommunene å gi flere mer jobb. Dette er noe kommunene har all interesse av å prioritere. Flere ansatte i fulle stillinger vil også bedre kvaliteten på de kommunale tjenestene. Vi snakker om noen av Norges viktigste yrker, mener han. > Verktøyet fins Verktøyet for å bekjempe uønsket deltid fins allerede i lovverk og avtaler, mener leder av forhandlingsenheten i Fagforbundet, Ann-Mari Wold. – Det gjelder rett og slett å omsette dette i praksis. Arbeidsgiver har plikt til å informere og drøfte bruk av deltid med tillitsvalgte, sier Wold. – Dermed fins muligheten til å diskutere mulige løsninger. I den forbindelse kan det være viktig å være oppmerksom på at alle parter må vise evne til fleksibi- litet. Og alle kan ikke få utvidet brøken sin samtidig, understreker hun. – Hva kan hvert enkelt medlem gjøre om hun ønsker større stillingsbrøk? – Først og fremst må man melde fra til tillitsvalgte og til arbeidsgiver – gjerne skriftlig. De tillitsvalgte på sin side, må være klar over hvilke rettigheter deltidsansatte har gjennom hovedtariffavtalen og ikke minst arbeidsmiljøloven. Verktøyet fins, men det må brukes i større grad enn i dag – og det er en jobb som må gjøres i hver enkelt kommune. LOVER OG AVTALER FOR DELTIDSARBEID Arbeidsmiljøloven § 14-1 og 14-3 Hovedavtalen del B § 3, 3-1 og 3-2 Hovedtariffavtalen § 2, 2.2 og 2.3 Fagbladet 6-7/2007 > 13 fbaargang2007 fbseksjonSAM