SEKSJONSLEDER Fagstige legges foreløpig på is På styremøtet i Seksjon samferdsel og teknisk ble det vedtatt at seksjonens arbeid med fagstige i teknisk sektor foreløpig skal legges på is. På styremøtet var en representant for den nye medlemsgruppa dyrepleiere/veterinærassistenter med, og styret har nå fått god innsikt i de yrkesfaglige og tariffpolitiske utfordringene som denne yrkesgruppa har. Steinar Granlund er kontaktperson for dyrepleierne og veterinærassistentene. PF Kvinner i mannsdominerte yrker Arbeidsgruppa «Kvinner i mannsdominerte yrker» skal ha sitt neste møte i Stavanger 20. og 21. juni. Gruppa oppfordrer jenter i typiske mannsyrker til å komme med innspill og problemstillinger som kvinner på mannsdominerte arbeidsplasser er opptatt av. Innspillene kan sendes til adminis- Bransjekonferanse for renhold Bransjerådet for renholdere skal arrangere en nordisk bransjekonferanse i Riga i november. Unni Myrvold er Fagforbundets representant i bransjerådet som hadde møte i København i april.    PF Insta 800-team Veilederne i Insta 800-teamet er fortsatt tilgjengelig for fagforeninger, arbeidsplasser og kommuner som ønsker praktisk starthjelp og informasjon om denne offisielle renholdsstandarden. Teamet består av fire ressurspersoner som har delt landet mellom seg. Ønsker du besøk av en veileder, kan ta kontakt med Steinar Granlund i SST-administrasjonen.    PF trasjonen i SST, enten til Steinar Granlund eller Juned Akhtar. Epostadressene er: steinar.granlund@fagforbundet.no og juned.akhtar@fagforbundet.no. Får du bladet etter møtet, ønsker medlemmer i gruppa fortsatt innspill. Gruppa skal levere sin rapport til høsten.    PF Steinar Drægni fra Årdal går inn i EPSUs bransjegruppe renovasjon som Fagforbundets representant. Bransjegruppa har hatt møte i forbundets lokaler i Oslo, og temaet var nordiske anbudsordninger og arbeidsmiljøspørsmål.    PF Ragnar Johansen er Fagforbundets representant i bransjerådet for vaktmestere. Det nordiske nettverket hadde sitt møte i april, og saker som Johansen drøftet med resten av nettverket, var opplæring i energi- og miljøteknikk på tvers av de nordiske landene. Verving, tariffarbeid og konkurranseutsetting var andre viktig temaer.    PF Tidsskriftet Drift og vedlikehold Seksjon samferdsel og teknisk har inngått en avtale med tidsskiftet Drift og vedlikehold om at seksjonen i år skal få 500 eksemplarer av bladet til sine medlemmer. Det vil i praksis si at seksjonsadministrasjonen fordeler bladene til personer i yrkesgruppene renhold, vaktmestere, havn, vann og avløp, park og idrett og renovasjon. Når gratisabonnementet går ut, vil det bli gitt tilbud om å fornye abonnementet i privat regi.    PF Høyskolenettverk Fagforbundet organiserer ansatte i kommunal virksomhet og virksomheter i tilknytning til kommunene. Målet vårt er å gi alle medlemmer et godt tilbud sånn at de kan være med på politisk å påvirke arbeidsplassene sine, samfunnsutviklingen, tariffpolitikken og den yrkesfaglige utviklingen. Fordi vi har lykkes med å være det dominerende forbundet, har nesten 300.000 ansatte valgt å være medlemmer hos oss. Vi er blitt et forbund med gjennomslagskraft og gode medlemstilbud fordi medlemmene er aktive og bevisste og fordi vi har tusenvis av dyktige lokale tillitsvalgte. Tradisjonelt har arbeidsledere og mellomledere blitt rekruttert blant ansatte med god realkompetanse. Med utdanningseksplosjonen de siste 20–30 årene stilles det nå formalkrav om høyere utdanning til stadig flere stillinger. «Skal Fagforbundet fortsette å være det gode og dominerende forbundet, kan vi ikke overlate et økende antall ansatte til profesjonsforbundene.» STEIN GULDBRANDSEN Disse gruppene har ikke i like stor grad valgt Fagforbundet som sitt forbund. De har gjennom skole- og studietid blitt knyttet til et profesjonsforbund. Profesjonsforbundene er opptatt av lønn og yrkesfaglige tilbud for sin profesjon, og overlater helhetsperspektivet til andre. Skal Fagforbundet fortsette å være det gode og dominerende forbundet, kan vi ikke overlate et økende antall ansatte til profesjonsforbundene. Vi er godt i gang med å snu trenden. Mange med høyskole- og universitetsutdanning velger oss. De velger oss fordi de ser seg best tjent med å være medlem i et forbund som har meninger og ikke minst gjennomslagskraft når det gjelder utviklingen av offentlig sektor og kvaliteten på tjenestetilbudet. Vi bruker nå ressurser på å utvikle nettverk for høyskoleutdannede. Nettverkene skal diskutere og gi innspill til seksjonen om tilbud og utvikling av relevante yrkesfaglige tilbud. Og nettverkene skal ikke minst bidra til å gjøre det til en selvfølge at også høyskole- og universitetsutdannede velger Fagforbundet som sitt forbund. fbaargang2007 fbseksjonSAM